Þykkia

Old Swedish Dictionary - þykkia

Meaning of Old Swedish word "þykkia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þykkia Old Swedish word can mean:

þykkia
L.
þykkia
1) tyckas, synas, förefSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla. perSOnl. och operSOnl. ma thz sköt thykkia liikt sanno, at the matto swikas MB 1: 94. - med dat. (el. i dess STälle ack.) honum thotte berghith STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt bränna Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr 244. " väghin thötte them ey Vaa lang ib 1599. thu tykker mik wara en rooth til thzta. .. äkteskap" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 587. " han. .. fySTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghr. .. ty honom tikkie got wara" STyrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 29 (74, 31). ib 77 (189, 84). ä hulka recuelaciones. .. kunno hälzt Vara. skulu the os thikkia Vara STora STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 20. " thikte. .. apoSTlomen. .. otholikit Vara at han ville thijt ganga" ib 164. ey thykke mik quemelikt wara at swa wän mö. .. thror a corsfäSTan gudh STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 541. " ä thokte hanom thät (Vara ärlighat) at han foor fatikare" ib 801. honom tykte wara bäSTe at man medh daghtingan Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">FreSTe STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4862. " thzta thokte hertoganom mykin Vanhedher Vara at läta honom thz swa" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 865. " thocte. .. götare hakonSOn. .. radhelikit oc skällikit Vara, at giwa VarDie. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fru STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTre i VazSTenom thän litla gardhin" Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 2: 236 (1409). ey skulle os thikkia Vara mödhosamt at göra penitenciam STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 13. " mik thykker bätre Vara dödh än länGre lifua vidh tholka nödh" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 401. " mik thokte thz Vara swa mykin priis rät SOm iak Vare ij paraDis" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 438. ib 1081. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8985. " thz tykker them STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allom wara thz bezSTa" ib 1: 391. " thz totte them wara got at höra" ib 3493. " henne thykte swa ilt at thädan farä för än hon finge bätre answara" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv (Cod. B) 1242. " thz thökte väl Vara STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allum them" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 62. " tha thökte konungin thz Vara ey väl, at han lot hona ey sla ij häl" ib 471 (kan föras till 5 el. 6). hwilchet them tycker ganske ylle wara, ath eder swadant hofSToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMot skee skulle SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 665 (1517). thykte honom thz gantzka illä warä ath them war swa ganget j hand Va 32. " ey skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al thz idher illa thykkia (I skolen ej ängsla öfver) at i sSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AlDin mik til thetta land" MB 1: 250. " tå tu see at tu hauer wSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ald vm tin owin, tå skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al tik tikkia at tu haui fulla häDikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD iui han, at tu måtte hämnas vm tu wilde (vinDictam putabis vinDicare potuisse)" STyrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 23 (56, 25). nakat. .. af hwilko iþir þikke at i maghen lowas älla höghfärþoghas aff STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 189. hwem þäs (för þät?) þökker at näfnden hanum vrätt gyor, aghe þäs waSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ald at wäþia a mot þere näfnd med XL maSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK, vnDi wara sannind at letän Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 378 (1344, nyare afskr.). nw kan pilther aff andhrom STadhom koma äller af landhe ok manne thikker at han sina gerningh ey kan SO 18. honum thytte. at then wäghin war rättare STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 228. än thot os thikkir at Var herra SOfwir vidh os STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 71. " tha thotte kononne at thz waare got" MB 1: 160. thykker siälianne tha man drömir, at hon seer the siälff thing SOm nw äre fiärren ib 94. STyrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 63 (157, 69). then tijd henne thykte at hon hafdhe Varit i the hardo pinone i thry dyghn, SOm hun pröfVa kunde, thet thotte henne Vara länger än tusanda aar, for the hardo pinone skuld. .. tha komo the twe fornempnde härrane igeen MBertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansg 179. " thotte mik SOm iak togh wiinbärin" MB 1: 235. " mik thotte SOm här war en väl STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädDir man" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 846. " thotte hanum SOm han bran STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allir innan" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 56. " mik thikkir om han vil ga til iheruSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alem" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 168. " thotte mik swa SOm mit hiärta pinadhis" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 107. " swa totte mik SOm hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alft mit hiärta. .. vtginge af mik ib. "STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 486. " hänne thokte SOm hon skulde han känna" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 2140. " mic thocte thz matte ey reghna swa at thz matte ther genom ga" ib 388. " thz tu hona fingo thotto os ey räth" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl (Cod. B) s. 83. atherbliffwer tik en räddoghe oc fare, at thz är ekke. .. swa trykt SOm tik tykker STerfolk. Utg. af F. A. DahSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 145. swa tykte thz oc apoSTlenom paulo ib. " öpta tykker enom manne Gram göra wel ok är SToor skam" Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD (S) 275. hwat os hawir thot Vara (quSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aliter fuit vobis, trol. läST; nobis) sidhan thw hädhan foor STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 157. - med dat. samt ack. och inf. marcello thotte sik. .. a knä fSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 53. " thotte hanum spöria sik johannem ib. hänne thotte hans brännande ordh ok gärninga owirga STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt thz licamlikit VarSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 324. thr thöm tikkie wara wänt, luSTelikt godz ok faghra waru" STyrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 60 (150, 66). " effte STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allo þy warum winum oc warum Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frändum þykkir jamnat wara mällan war" Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 6: 180 (1350); jDie. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr iämna, iämnaþer. thyke oss STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allom thän fornämpda jäppa nyttaSTan oc bäST fSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alnan wara til laghman STycken på Forn Svenska.">BSH 1: 188 (1386). " them thotte thz wara häggumma oc kSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alz" MB 1: 194. " thik thykker hona Vara bSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ald" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 3068. ib 562. Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD 383. " mik thykker thik Vara een dara" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 399. - med dat. och ack. luneta nampn thz thykker mik swa SOm nyan mana Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 1797. - operSOnl. med en pl, SOm har utseende af att Vara satsens subj. (jDie. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr Lund, Oldn. Ordföjningslære s. 8; Wimmer, Oldn. LæseSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bog, 5 udg., s. 318). genwärdh thing thykker os godh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 6176. - med dat. och prep. um samt med el. utan förbindelse med verbet Vara a) tycka (väl el. illa om ngt). tykte STadzsens STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Borgharom illa wara om the sämio MB 2: 321. han. .. sporde them STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla at radhe om ahsn SOn konigens dotter bade huru them STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allom ther om totte STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 386 ). b) bryg sig om. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt thz värlzlikt hop Var oc glädhi: thär thikte honom änkte vm vra Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fram fore the äro han STundade til a gudz väghna STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 860. " mik thykker änkte om keyar ordn" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 570. " om thera STriidh os enkte thykke" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 6222. - lata sik illa thykkia Vaa, tycka, anse (ngt) Vara illa (jDie. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr lata 25), låta gå sig till sinnes, oroas. lisias lät sigh illa tykkia wara at swa war hänt (Graviter ferens de his quæ acciderant) MB 2: 312.
þykkia
2) synas, anses, pröfVas. taki vp þa plikt han hafþe hanum ätt. än swa þykker likt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 1: 669 (1285, gammSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al afskr.).
þykkia
3) synas, synas Vara riktigt el. lämpligt. med dat. huar giorde swa SOm honom tökte STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1419. " tha thykte them STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allom thz han skulle mariam ägha" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 31. " i täSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghium. .. äller annarSTaþ þer þöm þyker oc likar" Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 567 (1346).
þykkia
4) anses Vara, anses åsyfta; beteckna, betyda. hans (STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flores´) nampn thz blomor thykker STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 103.
þykkia
5) tycka, känna, hafVa känsla el. föreSTällning (att el. SOm om). nar man tycker at huffwDit löper om kring LB 7: 199. " iudhana höfdhinga thotto SOm thz Var them til skam (se confuSOr reptunanbur)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 158.
þykkia
6) tycka, anse, hålla före. ermetin thokte sik illa hafua STat langhan thima j armödo STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 715. " brodhorin thotte sik fafängelica cSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alladhan Vara" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 333. - tycka (ngt) Vara (ngt), hålla (ngt) för (ngt). marsken swarade oc töchted vnder STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 6576. - reSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl. þykkias.
þykkia
1) tyckas, synas, förefSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla. perSOnl. och operSOnl. j ärin badhe lika och thäkkins wara brödhir ST 453 .nw thykis thu hawa andra skipilse STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 550. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 110. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 128. " the thikkias Vara gaMBla forfädhra föSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghiara" ib 3: 10. " innan ij huseno thottis vm nattina Vara liusaSTe daghir" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 359. " thikkis thz väl Vara likt sanno" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 260. är. .. nakat thz i os SOm Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fromt thikkis Vara thz teem vij STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 39. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt thätta thikkis Vara ohöuelikit oc ey väl STanda" ib 59. " här thykkis förSTa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allrsins godha enfSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alloghet Vara opnyadh" ib 140. hwat thikkis spädha licammanom. .. krankare Vara. älla hwat thikkis them pilte fulottare Vara SOm enkte weet vtan ensampna modhorinna spina ib 98. Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD 36. thz thykkes at sanctus auguSTinus eil for eens, at ewa hafdhe iomDie. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frw warith, än tho at hon hafdhe saman komith mz adam, förän the syndahde MB 1: 112. " thiktis SOm han Var STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allir skäluande aff dröuilSOm" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 265. - med dat. månge wägha äru the STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Almoghanom tykkias wara rätte STyrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 50 (128, 54). en (näml. STadh) thottes mik ther Vara SOm sancta gSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alana. .. wardh pint Gr 298. " mik thottis hawa (för mik thottis mik hawa?).. . konungxsins kar i minne hand" MB 1: 235. " thottis STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allom at ey Var värdoght at swa ärlike häSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghodoma skuldo swa lankt Vara Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fran STadhenom" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 360.
þykkia
2) tycka, sig, anse sig, tro sig. han tykkis wara ganska mykin kämpe ok lather inghen wara sin like Di 272. " iak thykkis ther a Vara viis" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 903. hon thottis ey thädhan vilia fara för än hon finge bätre anwara ey thädhan vilia fara fär än hon finge bätre answara Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 1242.
þykkia
3) synas, pröfVas, anses, befinnas. þikkis þätta wärä skiälikt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 1: 670 (1285, gammSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al afskr.). - anses betraktas. i thom timanom thyktis Vara mykith fasulikit. .. at nokor skulde nödhgas til, moot sinom vilia, fara i okunnog landh oc ungha med hedhno folke MBertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansg 189.
þykkia
4) tyckas, synas, synas för godt, behaga. med dat. (el. i dess STälle ack.). om tik swa tykkes STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 687. " om eder werdwghet tykkes, ath i wille hafwa noghet mer aff honom (vinmuSTen), taa bywder mik til ther om" STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 379 (1509). han. . .. gör hwatt howm tykes opa thet mek til hörer ib 4: 321 (1502). " hwadh jdert herredöme her om tyckis, thet sätther jach in thel jder; ödmygelige beDiienDis, ath jdher herredöme tyctis biwde megh thel thär om jder vilia" SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 677 (1517). - i förbindelse med en följande infinitVan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv närmande sig omskirfning af imperatVan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv; jDie. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr þäkkias. thökess edhert herredöme ath wethe ffor tijendh, ath konungins ffolk är. .. her i nijlans sker SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 689 (1517). ib 589 (1513, på tre ST.), 674 (1517). tyctis ider herredöme vile vita, at. .. niels eskilsSOn begärede aff mig. .. thet jag skulle fföSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lge honom til ryzeland ib 570 (1513). - JDie. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr for-, mis-, samþykkia.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • þykia.
 • thikkia.
 • þykker SD 1: 669 (1285, gammal afskr.). thykker. thykke Bil 541 ; Al 6222.
 • thyke BSH 1: 188 (1386).
 • thikkir Bo 71, 168, 232.
 • thikker SO 18.
 • þikke KL 189.
 • tikke KS 77 (189, 84).
 • tikkie ib 29 (74, 31), 60 (150, 66). þökker SD 5: 378 (1344, nyare afskr.). töcker RK 2: 4871.
 • thykkis.
 • thykis Lg 550.
 • tykes BSH 4: 321 (1502).
 • þikkis SD 1: 670 (1285, gammal afskr.). thikkis Bo 39, 59, 98 ; Bir 2: 260.
 • tijckis FM 589 (1513; på fyra st.). thökess ib 674 (1517) , 689 (1517).
 • thotte.
 • thytte Lg 3: 228.
 • thötte Fr 1599.
 • thokte Bil 715, 801, 865, Iv 438, 1031, 2140, 2147.
 • thocte SD NS 2: 236 (1409); Iv 388 ; Lg 1016.
 • thykte ib 31, 486 ; Va 32 ; Iv (Cod. B) 1242; Fr (Cod. B, C) 1599. tykte LfK 145 ; MB 2: 321 ; RK 2: 4862.
 • tykthe Iv (Cod. C) 388.
 • tycthe Fr (Cod. D) 1599.
 • thökte Fl 62, 471 ; Iv (Cod. B) 388. tökte RK 1: 1419 ; Fr (Cod. E, F) 1599. töchte: -ed RK 2: 6576.
 • tögte ib 8955.
 • thikte Bil 860 ; Bo 164.
 • thottis Iv 1242.
 • tyctis FM 570 (1518), 589 (1513), 677 (1517). thiktis Bir 3: 265.
 • thot Bo 157 ; KL 358),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛦᚴᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
➞ See all works cited in the dictionary

Back