Þykkia

Old Swedish Dictionary - þykkia

Meaning of Old Swedish word "þykkia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þykkia Old Swedish word can mean:

þykkia
L.
þykkia
1) tyckas, synas, förefalla. opersonl. med dat. (el. i dess STälle ack.). thokte fornäfnda herra. .. ok mik tho vidher thofua at thetta sama malet skulde wtrönas SD 8: 195 (1362). " tha thökte them thz swa faghirt wara som glädhis sanger ware" Prosadikter (Kar. M) 254. huat tykker tik om riddara ok andra höfutetzmen SvKyrkobr 195. " swa tycktä mägh ath jegh tha än wanbetalder war DN 14: 113 (1480). tha tokthe honum swa seghiande ath mangha sma paddor krupo borth w munnenom a the människionne" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 205. " ther medh töcker oss, ath j göre ecke ret" STb 4: 97 (1505). " biscopen lather sigh tyckia ware skam, predike för almogen" STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 705 (senare avskr.). 4) beteckna, betyda. Jfr SDw 2: 1320. 6) tycka, anse, hålla före. hwilkith hans herredöme tökthe honom och laghen fforner ath ware ath tiwffwen vneffzther ware skwlle ATb 3: 232 (1510) (möjl. att föra till 1). - refl. þykkias, 1) tyckas, synas, förefalla. opersonl. war härra jhesus chriSTus forbödh allom at fordöma sin jämcriSTin. .. ok jngen bradeliker epter sinom misgärningom halda swa ondom som til tykkis STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 115. 2) tycka sig. tha bars honum fore i säSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne aff them bardagha som äpter skulle koma. oc thottis se til hiSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPna hwaST wädher mykin eld oc snio oc brännande lugha Prosadikter (Karl M) 286. ib. - tycka sig, anse sig, tro sig. aldra syrghelikaST war k m k fore thy at han thyktis wita at gwencl iärl skulle swika them Prosadikter (Karl M) 265. 4) tyckas, synas, synas för gott, behaga. med dat. (el. i dess STälle ack.). tycktes honum och bliffue her j landit, skulle han fförene sigh met molsigenden STb 4: 262 (1512). - Jfr be-, for-, sam-thykkia.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • tykkis MP 4: 115.
  • totte Karl M (El) 15. thokte SD 8: 195 (1362).
  • tokthe MP 5: 205.
  • tykte Prosadikter (Karl M B) 294. tycktä DN 14: 113 (1480). tykthä ib 117 (1482).
  • thökte Prosadikter (Karl M) 254.
  • tökthe ATb 3: 232 (1510).
  • thottis Prosadikter (Karl M) 286. tottis KarlM (el) 45, 103. thyktis Prosadikter (Karl M) 265.
  • tyktis ib (Kar. M B) 326. tyktes STb 4: 262 (1512). thöktis KarlM (Ver) 44),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛦᚴᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back