Undan

Old Swedish Dictionary - undan

Meaning of Old Swedish word "undan" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

undan Old Swedish word can mean:

undan
med dat. (el. i dess ställe ack.).
undan
1) om rörelse från läge under el. nedanför ngt: undan, från, bort från. liuandes vatn rindar vndan Altarano Lg.">Bu 492. " han wilde kiänna mz handom stjärnona: ok stiärnan wek oc fiutte sik til annat rum vndan hans hand" Lg.">Bil 53. " thz (guld) han togh wndhan then stora drakan" Di 237 ; jfr 3. at nakar rymer fran konunge vndan hans baner SD 5: 478 (1345, nyare afskr.). - utom. räk ey fotin vndan skinfälDin GO 738. - neDifrån, upp från, upp ur. en draki com braþleca vndan iorþenne Lg.">Bu 199. " vndan iordhinne the (myrorna) komo op" Al 9357. ib 5855. Lg 3: 210. " lokten kom wndhan sängenne, wndher huilke the letto, oc fwnno ther sin matfadher. .. dödhan liggiandes" ib 667. " han. .. grep. .. spada ok grof for grunduAle sancti petri mönster ok bar a sinom herdum tolf byrda muld vndhan grunduAlenom (ad fundamentum ecclesiæ basilicæ construendum terram primus aperuit et duodecim cophinos in Suis scapulis foras ejceit)" Lg.">Bil 567.
undan
2) om rörelse från ett ställe som tänkes ss lägre liggande el. öfver hufvud om en rörelse från ett ställe hvilken går i ritning uppåt: från, upp från. the !UDDA_TECKEN?: fatike vanföre blinde oc hAlte) kAllas af tranGOm gathum oc v äghom ok vndan gardom MP 1: 199. " hwar som omakar syn gillesbrodher swa ath han flyr vndan syna säthe" SGG 133 ; jfr 5.
undan
3) om lösgörande el. befriande från ngt tryckande el. tyngande, om lösgörande, skiljande el. undandragande från en förpligtelse, ett herravälde, en besittning, en bestämmelse som man är underkastad o. s. v.; från. giärna vare iak nu fräls af lyþno þässe syslo. ok lös vndan þunga lase Lg.">Bu 141. moþer. .. baþ guz moþor. .. lösa sin son fangen vndan bandom ib 25. " han appelleraþe til kunugen vndan þera dom" ib 197. " lösa sik vndan äwerdhelikom dödh" MB 1: 474. " ath the skullo fria judhana vndhan greka landz herra träldom" ib 2: 242. " han släpte mz siälfs wilia thry landh wndhan römsca rike" Lg.">Bil 376. " hiit (till InDien) skattadho Alle macedona. .. för tersen konung aff persia monde idher vndan os fa" Al 4318. " et marcland jordh. .. som. .. biörn i brattebrgh vndan skat hafde sAlt" SD NS 2: 128 (14099. ib 135 (1409). kärde fore os joan Diäkn. .. opp[a] eth öreslandh iordh oc tw peningxland i oknom. . at thet war wndan skat oc i frälsse gangit ib 172 (1409). " the for:da iordh war olaghlica wndan frälse komin til skat" ib 184 (1409). Alle thenne GOtho män. .. hafdo sik vndan krononna skat. .. sielwe oloflika til frelse giort BSH 2: 38 (1396). kan þet. .. swa war at nakar frälsis man vil vndan frälse gangä, þa man han þet ey györä, vtan þa vapn synän hafs SD 5: 477 (1345, nyare afskr.). huru þe GOzen ginGO vndan rättom aruum ib 6: 125 (1349). off hendher iak vndhan mik och mynu arffwm och hemlar iak vndher myn systher i presthekulla the for:de VI stengger iordh tiil äuerdhelleca äghe ib NS 2: 1 (1408). myn systher ingereth. .. hemlar vndhan sigh och syno arffwom och hemlar vndher mik och myun arffuom tiil äuerdelica äga the for:de VI stengger iordh, ligianDis i vskele sokn ib. " häsike aff seppela oc lauris jonsson skälade oc skötte vndan them oc theres arffuom vnder henric finkenberg oc hans arffuom helfften af Allo thy j seppela by är" FH 4: 51 (1457).
undan
4) om aflägsnande från el. undangömmande för åsyn el. blick som tänkes vara el. hvila öfver ngn o. s. v.: undan, bort från, borta från, för. sighia bärghom oc hAllom, fAllen offwir os oc gömen oss vndhan anlite (för hans anlite) som sither offwir säthit MB 2: 343. " at hon (qvinnan) skulde flygha j ökneth j sith rwm. hwadhan hon föDis (Alitur).. . vndhan (a) ormsens anlite" ib 352. " at iak ther wsAl gömes oc hölies wndhan gudhz asyn" Su 44.
undan
5) om en rörelse hvarigenom man aflägsnar sig från ngn el. ngt som man söker undkomma: undan, bort från. somi runno vndan honum Lg.">Bil 486. " i akten. .. ryma. .. vndan idhrom rättom herra til wara owina" MB 1: 299. ib 304. " rymmande wndan ffulföLgaran" Su 299. " herra iwan iärlsins vapn väl kände hwar han vndan honum rände" Iv 2424. wilin i tha fly vndan swärdhe in i fasta borgher MB 1: 377. - (vndan för vnDir: danzleff bleff dööd ok hesthen vndan (unDir) honum Di 234 ). B) adv. undan, bort. köpmän skynde sik wndan til skips Lg.">Bil 251.

Part of speech: pp, ab

Additional information: prep. och adv.

Grammatical aspect: prep.prep. adv.

Alternative forms or notes:
  • ondan L.),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚢᚿᚦᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SGG
Stadga för ett S:t Görans Gille. I Småstycken på Forn Svenska.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
➞ See all works cited in the dictionary

Back