Undir

Old Swedish Dictionary - undir

Meaning of Old Swedish word "undir" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

undir Old Swedish word can mean:

undir
L: A) prep. I: med dat. lel. i dess STälle ack. 1 vid rumsbeSTämningar för att uttrycka ett varande nedanför ngt el på ndedre el. undre sian av ett föremål: under. raudh skulla behalla ena bodh vnDir rauidz STuffwu STads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och TorSTen WennSTröm. 1935--40. SFSS.">ATb 1: l381 (1472). tessen ärw lyfften som skwla bliffwa widher makth oc hallas, än tha the göras j haffweeno wnder seghel STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 91. 2) nedanförn vid sidan av (ett högre el. högre belgäget) föremål). väl tio tusend rytze jnnan en rota/ hiollo vnder enskogh vider en brota EK 1574 f. Sködwi "vnder skogh" RP 2: l121 l(1386). siidhiöö vnder weSTragötlande Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 3: 198 (1416). knwter sagdhe sik ofta hawa fiskiath vnder for:dä sidhöö ib. - under (ett baner el. fälltecken). adam kötmangare vnder fenEKen (ɔ i krigSTjänST?) STockholms STads skottebok 1516--1525 samt STrödda räkenskaper. Utg. genom J. A. AlmquiST. 1935.">Stock Skb 209 (1522-23). - i uttr- vara unDir öghomen (öghonen), se ögha. 3) under, innanför. opta är skarlakans hiärta vndhir wadhmals kapo GO 327. oppa then tiid byfoGOtin tog mäSTar sigga qwinno jnne medh timma gulsmid wndhir loktom dwrum STads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och TorSTen WennSTröm. 1935--40. SFSS.">ATb 1: 144 (1461).
undir
4) för att i mer el. mindre STenianus. Se Lg.">Bildl. mening beteckna det varunder ngt gömmes el. förborgas: under. - under utseende av. i farin mykit wille wndher gudhlike wäntu (sub specie pietatis) STenianus. Se Lg.">Bil 352. ST 46. 5) under, under skydd av, i underornt förhållandet till, i beroende av, under (ngns) makt, mynDighet, förfogande el. besittning. j henne (ɔ kyrkan) ok vnde henne äro alle gudz tyänara STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 64. - under. om samhörighet med STörre el. mera betydande egendom. skal.. . erik. .. samme hus oc grund nywte. .. med ene toSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPth pa malmen, som wnder hussith haffuer legat aff alder STb 5: 3 (1514). II. med ack. 1) vid rumsbeSTämningar för att uttrycka en rörelse el. riktning till ett STälle el. till en STällning nedanför ett föremåls yta el. undre kant: under. vitne wij met wort STadhz seccreth och jncigle vittherlige hengiendes wndh thetta breff HLG 3: 151 (1507).
undir
2) under, till el. i närheten av (ett högre el. högre beläget föremål). effter pasce kom en mectught flote skiip wnder danmarcz syde STb 5: 336 (1521, Kop). - i uttr. unDir öghonen, se ögha. 3) för att beteckna att ngn el. ngt kommer under ngns skydd, vård, makt o.s.v.: under, till el. i underordnat förhållande till, under el. till (ngns) makt, mynDighet, vård el. besittning. giwer iak henne fullä makt mit GOdz i kindarum ater vnder sik och hennä arwa aterlösä Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 8: 24 (1361). ib 43 (1361). JämtlDipl 142 (1391-1406). han löSTe. .. thet. .. öris land jordh aff. .. kränklingis kirkio ok jn wnder wart kloSTer NMU 1: l83 (1399). han skal giwa tua peniga oc ena mark smr wnde min gaard ib 114 (1438). huilket. .. peyter. .. kende sigh plat altzamantz annameth haffue. .. j sine fulle anname vnder sine hender STb 4: l91 (1505).
undir
4) för att beteckna det vartill ngn förbindes el. föRPliktas, beSTämmelse varunder ngn kommer o.s.v.: under, till. tha magho hans fränDir thät saklöse kiöpa in vnde frälse Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 6: 344 (1352, gammal avskr.). hans. .. skal ga wnder en annen ny borgen för the c mark STb 5: 66 (1515).
undir
adv. 2) undetill, på undersidan. FM 76 (1483, daniserande). 3) under, därunder, av mindre STorlEK. ther thegane ära vndher (ɔ: under det angivna måttet 28 alnar) Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 2: 797 (1414, gammal avskr.).
undir
4) under, inunder, på den inre sidan. lgiwer jak. .. conuentone i risaberg myn swarta kiurtel, hwiit wnder NMU 1: 110 (1434). STads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och TorSTen WennSTröm. 1935--40. SFSS.">ATb 1: 222 (1461?). ena kaapa, fodrath vnder medh huitt STb 1: 395 (1482).

Part of speech: pp, ab

Additional information: prep. och adv.

Grammatical aspect: prep. adv.

Alternative forms or notes:
  • under.
  • vndor SD 8: 229 (1362). vnner BSH 4: 276 (1501, samtida avskr.).
  • wnner Trolles Jb 39.
  • wndy PMSkr 476.
  • vnde ÖGL Vaþ 32: 1; SD 6: 344 (1352, gammal avskr.) ; MP 5: 64.
  • wnde NMU 1: 114 (1438). wndh HLG 3: 151 (1507)),
  • *undir nädhan ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚢᚿᚦᛁᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
EK
Erikskrönikan enligt Cod. Holm. D 2 jämte avvikande läsarter ur andra handskrifter utg. av R. Pipping. 1921. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
RP
Svenska Riks-archivets pergamentsbref från och med år 1351. Förtecknade med angifvande af innehållet. 1, 2. 1866--68.
Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
HLG 3
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm och Helgeandshuset i Uppsala. V--VIII. Gillets leuata 1515--1528. -- Räkenskaper för Helgeandshuset i Uppsala 1528--1529. -- Utg. av I. Collijn. 1930.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
JämtlDipl
Jämtlands och Härjedalens diplomatarium utg. under red. av K.-E. Löfqvist o. R. Swedlund. 1943 ff.
NMU
Närkes medeltida urkunder I. Riseberga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
➞ See all works cited in the dictionary

Back