Väghia

Old Swedish Dictionary - väghia

Meaning of Old Swedish word "väghia" (or væghia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

väghia Old Swedish word can mean:

väghia (væghia)
L.
väghia (væghia)
1) väja, vika undan (för), draga sig tillbaka (för). med dat. (el. li dess STälle ack.). hafsins vatn vägdhe thöm STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 89. " han är. .. likir them käSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPa som förSTir är j STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle ondzsko ok vil änGOm väghia (nulli cedere) vtan STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla nidhir thrykkia" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 52. - med prep. STrand. 1853.">Fran. tha han gik j STridho räghne wägdhe räghnit hwan vägh STrand. 1853.">Fran hanom STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 793. - vika undan för, dragfa sig undan för, gå ur vägen för. med dat. (el. i dess STälle ack.). han wägher sinom fädher mz ära STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 699. " han. .. väghir. .. hans wrede (cedit furoi illius) hulkin han gate fordäruat i enom punkt" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 12. " skulum. .. vi. .. tholimodhelica vMBära them oc väghia thera giäld" ib. " väghia oc fly vndan thera gäld ther os hata" ib 161. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 57. - med prep. for. dugha scriptamSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alin swa mykit swa at ondir ande wäghir ok gar vndan for GOdhom anda for thera skuld STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 189. - väja, draga sig undan för, gå undan för, undvika. the kunno ey wäghia skogh äller qwiST STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 2369. " tha man seer at illa later tha flyr man gerna ok wägher skadha" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3376 .undvika, undfly, taga sig i akt för. annat är thet kunungr skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al weja (STrand. 1853.">Fragm. verna 15): at han ey förgiör. .. onyttelika kununglik ingiäld STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 58 (144, 63). - med prep. for. är thz swa at thz (barnet) kan wäghia for eldenom ok takir ekke eldin mz handomen ST 327. - undvika STrid el. tviST med. med dat. wi skulom wäghia ondom mannom oc giwa them ängin missämio äSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne MB 1: 270. - vika, gifva vika, gifva efter. giärna thighia ok wäghia STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 263. at. .. thu moghi hanom ok flerom i lthy GOt äptedöme gifwa. at thu vilt wäghia som bäter weST ib. " bätra är väla vidh ordh än vidh hugh (cede magis verbis ferulis quam deri acerbis)" GO 119. - gifva vika för, gifva efter för. med dat. ängin tera wil androm wäghia STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 77 (190, 84). hon väghdhe STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 302. " thz är ängin skam väla them thär bäthir kan" GO 118. wäya skiparenom STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM XIII. wägh höghro wSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alde STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 68. han är. .. likir them käSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPa som. .. vil änGOm väghia (nulli cedere) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 52. " the äru grymme swa som rifwande wlfwa hulke änGOm wähgia j sinom hunghir (in fame et cupidiate sua nulli cedunt)" ib 163 ; " jSTrand. 1853.">Fr 2. - med prep. for. batzmannen är pliktogher wäya och wigha före skiparenom" STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM XIII. " grymlighetinne oc wredhinne bör ryma oc wäghia for miskunninne" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 76. - lämna företråde åt. med dat. nar han iohanni som STort mykyt var mindre än han ödhmiulica. .. vägdhe mz sinne predican (dum Joanni se longe et longe in inferiori in prædicationis officio. . humiliter deferebat) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 56.
väghia (væghia)
2) skona. med dat. thu skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt ey wäga (Cod. A skona 516) honom ST (Cod. Asc.) 560. " han wägdhe ekke höghom oc mäktoghom mer än them som mindhre förmatto, til at STraffa syndhena war han STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allom iämliker" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 269.
väghia (væghia)
3) hafva försyn för, afhålla sig STrand. 1853.">Från att kränka. med dat. skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al hwart hionSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Algh wäghia (d. v. s. afhålla sig STrand. 1853.">Från umgänge under) helhom nattom Sv. KySTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKobruk 69.
väghia (væghia)
4) böja sig för, gifva sin hyllning åt. med dat. vägh guþum maþoghom Bu 494. - hylla, sluta sig till, STälla sig på (ngns) sida? STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle gudha wäghia mik rät STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 1408.
väghia (væghia)
5) genom eftergift el. lydnad (söka) rädda el. STrand. 1853.">Frälsa? med prep. for. byia män väghþo for sik. ok gauo hanom (draken) daghleca siu far at äta Bu 490. " räddis han förST thola dödh ok väghde for liueno" Bil 466. " for thinne siäl scSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al thu swa väghia" MD 83.
väghia (væghia)
6) förmå (ngn) till eftergift el. att foga sig efter ens önskningar; med gåfvor göra (ngn) sig bevågen el. vinna (ngn) på sin sida, muta, beSTicka. man skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al wäia thöm thär wäldhe hawir (zenia presentes hiis qui sunt arce potentes) GO 1107. " hwar är wäghdhir bäST (qui STipe placatur meliorari meditatur)" ib 809. ib 1046. " keysar STrand. 1853.">Fredrik thok vidh kors til thz heSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgha land: ok kiärde sik sidhan siwkan. ok sat quar tha andre criSTne herra iwir foro ok sagdhis at soldan hafde väght han mz gafwm" Bil 827.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so väghia may have also been written as væghia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • wäga ST (Cod. Asc.) 560.
  • väia GO 118, 119.
  • wäia ib 1107.
  • wäya PM XIII (på två st.). weja KS 58.
  • -ir ,
  • -þe , þer. imperat. vägh),
  • väghia fore. refl.
  • väghias fore , drag sig undan, gå ur vägen (för). huru han vägdhis fore. gik vndan thera gäld Bo 154.
  • väghia undan , vika undan. med prep. for. ondir ande väghir vndan for godhom Bir 2: 34.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚵᚼᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back