Välborin

Old Swedish Dictionary - välborin

Meaning of Old Swedish word "välborin" (or vælborin) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

välborin (vælborin)
välBoren, af god börd, ätgod; adlig; förnäm SD 1: 669 (1285, gammal afskr.). en riddar rik ok väl Burin (måhända att fatta ss två ord) Bu 7. " en ärlek ok väl Burin Fru" ib 11. en välBurin (noBilis) ungrar suen ib 134. Bil 124. eufemia uäl Bur[i]n iughFru första manz dotter af römsca rike Bo 510. " þu gör orät välBorne äre" Fr 2733. Bo 129. trughar han herra oc wälBorna män KS 61 (152, 67). - ss hedrande eqitet i förening med följande personbeteckning. aff wälBornom (noBili) manne herra andirse äskilson riddara SD 6: 168 (öfvers. Fr. 141). erlikom oc wälBornom manne Bo jonsson drozsta jnnan swerike BYH 1: 182 (1377). ib 194 (1385) o. s. v. ärlekom manne ok bärinom herra karl karlsone riddhare SD NS 1: 26 (1401). " wälBorne men herrra bencht niclisson ok herra knuth Booson, riddara" ib 28 (1401, nyare afskr.). wi. .. hawm bidhit ärlika och welBorna män her arbram brodhersson riddara, swen stura och kylo glotzow swena, ath hengia thera insighle for thetta breff ib 300 (1403). " wälBorns sweens bänktz arwidson incighle" ib 31 (1401). ib 21 (1401, nyare afskr.). ärligha oc welBorna manna icigle lib 6 (1401). ib 10 (1401), 22 (1401). FH 5: 134 (1489). " välBorin quinna Frw katerina knwtzdotter" SD NS 2: 130 (1409).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so välborin may have also been written as vælborin

Additional information: p. adj.

Alternative forms or notes:
  • -burin Bu 7, 11, 134.
  • -bornan SD NS 1: 136 (1402).
  • -borens ib 418 (1405), 3: 508 (1419). -borns ib 1: 31 (1401).
  • -bornom BYH 1: 182 (1377), 194 (1385); SD 6: 168 (öfvers. fr. 1441), NS 1: 482 (1405).
  • -borinom ib 26 (1401). n. -borno Bu 510.
  • -borne Bo 129 ; Fr 2733 ; SD NS 1: 28 (1401, nyare afskr.). ack. m. -borna KS 61 (152, 67) ; SD NS 1: 300 (1403).
  • -burna ib 536 (1406), gen, -borna ib 6 (1401),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᛚᛒᚮᚱᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back