Välde

Old Swedish Dictionary - välde

Meaning of Old Swedish word "välde" (or vælde) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

välde Old Swedish word can mean:

välde (vælde)
L.
välde (vælde)
1) kraft, makt. thu. .. skAlt STanda moth the onardhinne mz welde (gewAlt) ST 48.
välde (vælde)
2) våld, öfvervåld. " aghum wi oc skulum lijf aaf lata taka med swärþ, hoghum sum laghum för slikt wälde" SD 5: 375 (1344, nyare afskr.). ib 6: 6 (1348, gammAl afskr.). at laurens hafdhe hänne the for:de twedelene af for:de GOze forthaghit ok fore hAldhit meth rätte wäldhe ib NS 1: 419 (1405). " han hafdhe honom aff takit mädh wälde oc vtan rät oc lagha dom aFHändt fierdhadelen aff laxa fiskerino i swedh aa" BSH 2: 73 (1399). at herra bänkt STensom. .. oc olof griis. .. kaSTaFHo vp hans quärna daMP. .. medh STore välde vtan lagh oc rät älla lagha doma VAH 24: 320 (1422). the hafua gång på för:de öö medh wälde BtFH 1: 3 (1481, nyare afskr.). the komo ther opå medh wåld och wälde ib 4 (1467, nyare afskr.). döMDom wi l.. hwan thera sakan thil XL marc fore väldit FH 2: 113 (1438). döMPede jach. .. olaff kyllaynen sakan til XL marc fore welde om forrörde jordh ib 5: 134 (1489). " döMDe iak. .. sydhemmaaBoo hwar there sju (för sakan?) til XL maRK for wälle foe the ginge wldoffuer for:ne raar Bode met yxe och ordher" ib 178 (1499). " han wille the GOdha frwna spilla han togh henne mz wälde oc raan" Al 7855. " sälin är mins sons brudh. .. hona grep thu mz wälle (violenter) ok smittadhe" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 50. -(?) han dragher honom ouer GOda tiill wa[lle] MD (S) 243.
välde (vælde)
3) makt, välde, herravälde, värdighet. man skAl wäia thöm thär wäldhe hawir GO 1107. war ther en riddare i STadhin som haffdhe STort wälle Prosadikter 155. tAladhe var rra til greGOrium paaua. .. jak lät thik koma til högxSTa välde RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 332. sidhan han (Julianus) kom til välle Lg.">Bil 597. " thz iag (STen STure d. ly) epther myn fadher till welle kom" RK 3: (si STa forts.). 5805. ST 400. Lg 3: 343. " haffde han heta aSTwndan til konunga riket, thz är romara konungz wälle" ib 191. " thäne konungir tok vAldz oc hedhirs nykla ok välde" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 354. " glädz äuerdhelica välsignadhe gudz licamme. .. j lthins äuerdhelico vAldz välde (in seMPiterna omnipotentia tua)" ib 251. " som waAldh oc wälle haffuer i händher" RK 3: 3027. " han behölt iw sielffuer the minSTo wälde" ib 1: (Albr s. 211 (möjl. att föra till 5). vidhersagdhe gAllicanus thy väldeno Lg.">Bil 596. vrange domara. .. toko gafuor oc vmuändo domin for hulkit the miSTo sit välle MP 2: 207. Al 1637. " han dreff mik aff mino wälle Bor" ib 1646 ; " jf 5. han hafwer mit wälle androm forlänt af mik hafwer hant hz illa ränt ib 1649; jfr 5. thiit wälle skla sköt Bort lidha" ib 1611 ; jfr 4. ib 2389. " som sik oöhöghia ij sino wälle" ib 2903 ; jfr 4: MD 170.
välde (vælde)
4) höghet, STåt, glans. vi skolom. .. ey thiäna nakrom i öghomen oc ey äptir thy som yttra vällit wtkräfwir (sxecundum exigentiam exterioris poMPæ) Bo 68. Jfr bälde.
välde (vælde)
5) eGOvälde, område. " sa wiith warth hans wälle" RK 3: 2654. " skärie karla aff wiBorghs väldi (d. v. s. län)" SD 5: 695 (1347, gammAl afskr.). biorn i hagahaby. .. atspordhe. . om han matto medh loff skipta sin skogh, i haghaby wäldle lighiande, fran thera i holaSTadom ib NS 1: 256 (1403, nyare afskr.). - Jfr akerr-, högh-, ivir-, kesara-välde.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so välde may have also been written as vælde

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • välle.
  • wäle: -is ST 400.
  • wäldle SD NS 1: 256 (1403, nyare afskr.)),
  • väldis man
  • vällis- )
  • väldis ände
  • välles- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᛚᚦᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
VAH
Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Handlingar.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back