Välviliogher

Old Swedish Dictionary - välviliogher

Meaning of Old Swedish word "välviliogher" (or vælviliogher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

välviliogher Old Swedish word can mean:

välviliogher (vælviliogher)
1) som vill väl, välvillig, mild, god, kärleKSfull. o huru väluilioghir loc kärlexfullir then läkären var MP 1: 26. " tha är han tröstelikin vin ok troin koMPan ok väluiloghir herra" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 232. " thu är väluiloghir oc storlica miskunsamKLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir" KL 41§4. MB 2: 407. KLemming. 1860.">Gr 295. " o väluiloghe o söte gudh" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 208 " o väl viliogaste (benignissime) gudh " KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 323 " o wäl viliogasta modhir (yttradt till Jungfru Maria) " ib 346. ib 3: 123. bidhia til piltin ihesum ok hans modhir oc innärlica thänkia thera fatikdom. ödhmuikt oc väluiloghan godhlek KLemning. 1860. SFSS.">Bo 6. ib 62. - med dat. (el. i dess ställe ack). thu som allom är väluliloghir oc liofwir (cunctis es benignus) KLemning. 1860. SFSS.">Bo 191. " jag war wälvillig alle till liika" KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (YnKLemming. 1860.">Gre red. af LKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK) s. 275. - välsinnad. at the armaste och ilwiliologe vare hade mere macht än the som velwilioge äre HSH 20: 153 (1507). - välvillig, vänlig. hwar een iþna at finnas mildare. ödhmiukare. väluiliughare oc þulughare än annar KL 183. " lvilia the ey nw tro minom wäluiliogasta ordom tha skulu the tro gerningomen nar the koma" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 199. - vänlig, förbindlig. myn ödmywge welwiligh helse nw och alt tiid kerlige send HSH 19: 96 (1505). myn ödmywke welwilog tyro thienist nw oc altiid forsendt ib 20: 151 (1507); jfr 2.
välviliogher (vælviliogher)
2) (fullt) villig. wise kununga ok höfdinga. .. the sit folk wilia göra wälwilioght KS 80 (197, 87). " hafþe þu egi varit sua väl viliugh honum alt äpte þy þu hörþe at sigha" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 182. wi. .. arom wäluiloghe (parati) at stadgha mz idher stadughan fredh MB 2: 268. Lg 3: 435, 529. Lgren. 1875.">LfK 154. HSH 19: 69 (1504). " huar vi kunne vare edert herredöme til vilie oc tienisth, skulle i finne oss veluillige tiill" BSH 5: 149 (1507). " wilia wij lathe fynne oss veluilioge til alth thet swerigis riche. .. kan komma til nytte" HSH 18: 153 (1497). ib 72 (1497). jach. .. är alwarlige veluillliogh till ath giffwe mich vtöffuer till eders herredöme ib 20: 158 (1507). - med gen. thäs. toss är iac welwilig HSH 18: 128 (1497).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so välviliogher may have also been written as vælviliogher

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • -uiliogh HSH 20: 158 (1507).
  • -uilioger: uiliogä ib 19. 69 (1504). -viliugher: -viliugh Bir 4: (Avt) 182. -uiliugher: -are KL 183.
  • -uilogher: -uiloghasta Bir 3: 123.
  • -uilluger: -uiluge BSH 5: 149 (1507). -wiigh HSh 19: 96 (1505). -wilig RK 1: (Yngre red. af LRK) s. 275 ; HSH 18: 128 (1497).
  • -willig ib 72 (1497)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᛚᚠᛁᛚᛁᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back