Van

Old Swedish Dictionary - van

Meaning of Old Swedish word "van" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

van Old Swedish word can mean:

van
L.
van
1) vån, utsik,t anledning till förväntan; hopp. huat är min vaan annars hems STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 495. " war herra. .. gaff them himerikis waan" MB 1: 15. " the är win (får wån), at han winne siker, ther mera folk förmå til STridh" STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 82 (203, 9+). ib 83 (204, 90). warä thöm ängen wan at liui STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 236. " ey haffwanDis hopp äller waan til naghra helso" MB 2: 288. " eyngen tekn eller waan syntes til liiffs" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 375. " eigh var vana at vända hans hiarta fran chriSTo mz orþom" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 493. " hafdhe hon ey waan haft at finna sinna sona lik" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 347. " tik er förre waan at dö än han" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 184. " mik tykker waan at thu faar then deell som osiger heter" Di 68. " thz litla som nokor waan var i at quart STanda matte" Su 419. - STanda til vana, vara att vänta. skapatoria innan baktriana skAl them STanda Alt til waana (skola de hafva att vänta) Al 10290. - a vanom, i vänta, att vänta. the ridho. .. epter honom thiit the wiiSTo honom a wanom (Dit de visSTe, att man kunde vänta att finna honom) STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 731. " huar han wiiSTe thz (ɔ: GOtz) a wanom han took lthz" ib 976. - i wanom, i väntan, att vänta; för handen, bättre än en fuller neffwi i handhom, än twa fulla göpnar i wanom (in sola exspectatione) Su 13. " STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgudh hafdhe henne teet hwat j vanom war" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 516. " her är engin annor redDing j wanum" ST 71. " mädhan swa SToor liiffs nödh är j wanum ib 407. är ey anner radh i wanom, wtan STrax beSTorma slottet" STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 141 (1507). " j glädhe liffde honn mz slottet" STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 141 (1507). " j glädh liffde hona mz honom till thän timä war j wanom at hann sik till thz ärende bar som han thit epter komen war" MD 72. " ey är tha mere hedher i wanom" ib 98. ib 73, 96, 441. " han glädz at han weyt ider i wanom (vet eder vara att vänta)" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3729. " sidhan ward örlögh yffrit i wonom" ib 2591. " tenk huath gläDi tegh STar i wonom vm thu wilth ey bryte moth honom" MD 20. ib 24. " vee är idher j vanom som hafwin här idhan hughnadh" Bo (Cod. B) 345. " ä är gaMBlo trä fAl i vaannum" GO 110. " ä är thwaghno barne mathir i wanom" ib 268. " tik er Alt GOt i wanom" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2871. " honom war konungsins dotter i wanom (han väntade att få till äkta konungens dotter)" ib 1865. " b 1207, 1933, 2445, 2509, 3729. "
van
2) skäl till förmodan, skäl att antaga, sannolikhet. är thäs mere waan, at män kunno ekke thaghar ledhena ower hawith MB 1: 3.
van
3) förmodan, tro. hwilkin aff them thwem elska sin herra mer. synom swaradhe thz är min waan at thän (den älskar mer som) mere nadhe fik STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 264. " gör tw thz thz er myn waan thin heder warder mynne hädhan fran" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3828.
van
4) möjlighet, möjligt tillfälle? han gaff them päninga til margha vane Fl 215. " han. .. ärar hona j Alla wana (sæmir hann han i qllu)" ib (Cod. B) s. 97.
van
5) hopp, lit? wi sätiom. .. Aldre wara waan til nakra liiffshiälp ytermere Al 6104.
van
6) han slo sit tiäld oppa en plan oc hafdhe thänkt at hafwa rolika waan Al 9290. - Jfr häl-, lifs-van.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • vaan.
  • vane Fl 215.
  • wana ib (Cod. B.) s. 97. dt. vanom. wanum ST 71, 407.
  • wanwm MD 441. vaannum Go 110. wonom RK 1: 2591 ; MD 20, 24, 73),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
➞ See all works cited in the dictionary

Back