Vande

Old Swedish Dictionary - vande

Meaning of Old Swedish word "vande" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vande Old Swedish word can mean:

vande
1) svårighet, det som är svårt el. kinkigt, det som vållar svårighet el. förlägenhet. biskope var vanda bäggia väghna Bu 5. " pauanom thotte thz vanda vara" Bil 791. een man. .. thän. .. radha kan ij vanda KLemming. 1844.">Fl 501. thik är thz wanda at räkna KLemming. 1862.">Al 1433. - kinkig ställning, förlägenhet. the thänkto koma han i vanda KLemning. 1860. SFSS.">Bo 159. seer thu i hwat vanda (perpexicate) the äru ib 208. thän är gladh som ey weth aff wanda (lecius inceDit quem non perplexio leDit) GO 479.
vande
2) svårighet, trångmål, nöd, vånda. skärie karla. .. tedde oss sin vonda SD 5: 695 (1347, gammKLemming. 1862.">Al afskr.). han sagþe sin wanda Bu 20. KLemming. 1844.">Fl 1224. Di 46. " wil jach lata. .. forstanda mangfKLemming. 1862.">Allelica swenska wanda" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4. " at hans vaþe ok vande var löstar" Bu 29. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 266. KLemming. 1844.">Fl 895. kan han ey lösa thina vanda ib 1226. " nw se the sin vanda (Cod. A wadha 289). "KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: (Cod. B) 553. " tha är iak skild Fra then wanda" Di 71. " mange koma j wadha ok wanda for rikedoma skuld" Ber 26. " hugnande thom i thera vanda (Diffcultabius)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 42. " innan thäs at sanctus Bertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansgarius var stadder i thessom wandaom" Bertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansg 229. Iv 783. " tha stood rikit vtan wanda" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1279. " hon war vänlika förd til landz mz store Frygd for vtan wanda" ib 429. " konungen sath ather i wanda" ib 4173. " hon. .. kärdhe höghelik ower hans vanda" Iv 600. " thän kan best widh wandan som ängin hawir" GO 774. " thän är säl sik kan wända wanda Fran hänDihir" ib 911. " with skKLemming. 1862.">Al til wanda (vett behöfves i nöd) ib 517. - qvKLemming. 1862.">Al, lidande, vånda. thänne riddare. .. ther thu gör tholik vanda" Fr 983.
vande
3) ängslan, oro. " hafþe mö barnet manghen vanda baþe dagh ok nat vm þit lif räd" Bu 79. " the hafdho fore honum räzl oc wanda" KLemming. 1862.">Al 7672.
vande
4) besvär, omak. " hwi görom wi os tholik wanda" KLemming. 1862.">Al 4166. Di 65.
vande
5) svårighet, plats, nöd. han. .. kom wnder karlsöö mz wanda KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 3318.
vande
6) våda, fara. " ffym badha wandana (utrumque perciulum)" Ber 4.
vande
7) skada, förtret, förfång. opta komBer wande ok skadhi af ouarlike breua skript KS 52 (131, 56). " thässo biärgheno som här liggir stadhinom til wandha" KL 116. - skada, förlust. än thz barnit j wagGOna laa matte wäl graata then wanadha MD 336.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • vanda.
  • vaande.
  • vonde )
  • vandalös ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚿᚦᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back