Vanlika

Old Swedish Dictionary - vanlika

Meaning of Old Swedish word "vanlika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vanlika
förmodligen, sannolikt. " sKLemming. 1862.">Alatiel. .. war wanlika födder i baBilonia" MB 1: 22. " the (barnen) hafdho wanlika wordhit fadher liik, än the hafhdo liwath" ib 433. " hände at guz likame war sattir vp j et trä wanlika aff nokrom ondom man äftir nokors trulkarls radhe" KL 17. - måhända, kanske, till äfventyrs, möjligen. them var thz väl twäggia manadha väghir oc vanlica än mera KLemning. 1860. SFSS.">Bo 13. " vanlica nakar af them godho mannomen gaf them älla lok länte them nakan asna som han matte ridha vppa" ib 21. " thz ma thik wanlika froma stort" KLemming. 1862.">Al 5982. " ma wanlika nakrom synas, at ewa stander op a domadagh i adams sidho" MB 1: 88. " nw wil lthu wanlika spöira, hwru mankönith skulle tha ökias" ib 110. " hwi monde han thiänkia, at en stadher ware bätre ther til, än annar wanlika fore thy, at en stiärna hawer mere krapt ower en stadh, än annor ower annan" ib 416. " ware hon (qwinnan).. . skapath aff hans (mannens) fotom, tha wordhe hon wanlika säwyrdh aff honum" ib 89. " dela we män faar annar at sla olätta kono, som wanlika wil mällan standa" ib 336. " ey swäria, ällar ey wanleka meen swäria" LfK 174. " KLemming. 1860.">Gräsit a markinne hulkit j dagh växer ok morghon kastas vanlika j vghn at bränna" MP 1: 290. hwat ey mon thu vara gudhelicar älla bätre möö än hon. älla vanlia thin höuisca vara thäkkare än marie renlekir KLemning. 1860. SFSS.">Bo 42. " vanlica thänne ihesus är thän sami som af är scrifuat" KL 387. MB 2: 382. " än thot predicarin seer wanlika KLemming. 1862.">Allla waras onda. thänkke tho mz sik wanlika äru nakre j bland them. som äru mins herra komaskolande syni" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 66. MB 1: 145, 292, 313, 417. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 169, 235, 238, 240. KLemming. 1860.">Gr 278. KL 386, 398, 399, 408, 412. MB 2: 381, 392, 393, 401, 405. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 112, 194, 247. KLemming. 1862.">Al 6645, 7524. " en sagdhe at KLemning. 1860. SFSS.">Bortholomeus munde vanlica vilia hafua thz (ɔ: oleum) for andrum KLemming. 1862.">Altarum hälder" Bil 211. " sighir KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bernadus. at han vanlica thy drogh sik vandan. at han skuli thäs hetlicare atir kKLemming. 1862.">Allas" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 92. " the vro KLemming. 1862.">Altidh räde. .. at ey skulle vanlica nakat siälsynt hända varom herra ihesu" ib 172. " modhorin räddis at the vanlica skullin ok swa göra hänna syni" ib 206. MB 2: 331. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 26, 27, 209. hans hustru hafdhe han misthänktan at han ginge wanlika til nokra andra quinno KL 89. han. .. tKLemming. 1862.">Alathe ey ordh at hon sculde ey vanlica känna han af röstinne ib 222. " skKLemming. 1862.">Al iak hKLemming. 1862.">Alla mik aff köti. at thz ey. nar thz oflykyt födhir kötit. skoli ok vanlica mz köttino födha kötzsins laste" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 133. frygdhas ey ofwer owins dödh at ey komi uanlika ilt ofwer thik KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 51. ib 39. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 242. MB 2: 323. " tho at swa är at somlike vilia vanlica äkke swinha oc hKLemming. 1862.">Alla sina enthrätto ä fram (quamquam si qui in sua forte incici obstinatione perdurant) at eno i sino oskillico atirhKLemming. 1862.">Alle" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 137. " ey hafua älla hanna gul äller sylf vtan vanlika for nokra gärnyng. .. thät see vidherthoftelikith ath hanna nokot gul äller sylff" VKR 57. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 40. " om. .. thik thikkir vanlica at thw hawir äkke KLemming. 1862.">Alt öfrit thz som thik tharfwas til licammans fordhan" ib 127. " än the som KLostrit fundera formahgo ey vanlika KLemming. 1862.">Alt KLostrith oc gardhin fullelika fulkoMPna j stuntom tyma" VKR 75. ib 61. " wanlika om (si forte) nakor haffde röffuat aff androm hans gooz oc päninga oc nödde han än owir siin skada ärffuoda oc bygghia sik hus af päningomen som han haffde aff hanom röffuat, hwilkins thera waare tha bygda huset" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 76. kunno the wanlika thz ey skodha tha sighir iak them af trem teknom huru the magha thz vndhir staa ib 1: 261. " jak lette KLemming. 1862.">Alla hans hiärta KLemning. 1860. SFSS.">Boror ok rötir vm iak matte wanlika finna (si forte invenirem) nakra blötlikhet älla nakan kärlek j hans hiärta" ib 86. ib 25, 196. " göm väl KLemming. 1860.">Granlica aart vm han vanlica (si forte) seer lioflica vppa thik" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 55. Jfr därla.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • -liga MB 2: 323.
  • -leka LfK 174, 199),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚿᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back