Vänta

Old Swedish Dictionary - vänta

Meaning of Old Swedish word "vänta" (or vænta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vänta Old Swedish word can mean:

vänta (vænta)
L.
vänta (vænta)
1) vänta, hopopas. med dat. och ack. lercheDiäknin. .. fik (ther näKLemming. 1871--73.">ST sua) hardha sot at enghin hanom lifj vänte KLemming. 1871--73.">STenianus. Se KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 795. " hwat län älla hwat ära väntin j idher aff hanum ib 126. wänt thik af gudhi godh atir giäld" ib 556. " ey thorf thin fädher vänta sik bötir för än fäm thusand ar äru vmgangin" ib 88. " wrentom os ey mera af wärilz likt godz, än wi hawom ok nötom i wårre skämtan ok glädhi" KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga KLemming. 1871--73.">STyrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmäRKer den förra den sida, hvareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS 61 (151, 66). " iak hafdhe väl meer vidh dödhin thrät om iak mik vänte nakar rät" KLemming. 1844.">Fl 388 ; jFr 2. gudhz hämd. .. ma han wenta sik Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 527 (1406). - med inf. iak vänte vända þina kunu mz minne KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 187 ; " jFr 2. nu väntir hon sik hiälper fa" KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Iv 4715. - vänta, Frukta. han wentr ilt åt sik, som sik wet illa hawa giort KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga KLemming. 1871--73.">STyrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmäRKer den förra den sida, hvareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS 62 (135, 68) ; jFr 2. vänta, bida. han hafuer nu fyretighi dagha vänt thär KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Iv 4732. - längtansfullt vänta, längt efter (ngn). med dat. foor ängelen Fran honom, oc til sanctam annan hans kära hwKLemming. 1871--73.">STru, som ykyt war sinom kära KLemning. 1860. SFSS.">Bondha iachim wäntandhes mz gratandhe tarom KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 607. - vänta på, bida efter, hoppas få. med prep. äptir. wentande äptir thera almoso som thit waro kompne KLemming. 1871--73.">ST 41.
vänta (vænta)
2) tro, förmoda, föreKLemming. 1871--73.">STälla sig, tänka. mz thässo är her swartah til genbyrdha skäl som iak wänter MB 1: 129. " riddaren far sin vägh mäþ bätra föKLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghe än han vänte (Cod. C tänkte 932)" KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 19. " þe vänto þät aldre varþa" ib 64. " alle vänto han soua mz sinne bruþ" ib 27. " maþren vacnaþe som folk vänte döþan vara ib 21. (han) vänte han vara sins lifs värio ok romska KLemning. 1860. SFSS.">Borgh gömara" ib 102. " þa vänte nero han vara sannan guzz son" ib. " män vento han wara kutkarl" KLemming. 1871--73.">STenianus. Se KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 632. at the som see ok pröfwa mit gul wäntin ok tron thz wara thräk KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 235. ib 196, 333, 2: 193. KLemming. 1871--73.">STenianus. Se KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 352, 647, Ber 52, 114. VKR v. KLemming. 1871--73.">ST 41. " þätta hems lif. .. slippar þa hälzt af hände man vänte sik halda" KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 186. skal han falla nar han wäntir (putat) sik KLemming. 1871--73.">STaa KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 70. " värlzlike män vänte (arbitratur) sik vinna mz sinom licamlikom KLemming. 1871--73.">STyRK" ib 3: 408. " nar han vänte hallas" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 91. " thu väntir at kiöpä gudz gawo mz peningom (donum Dei exiKLemming. 1871--73.">STimaKLemming. 1871--73.">STi pecunia possideri)" KL 145. þe vänto at snäran var eigh väl at runnen KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 26. " at wi skulom ey magha wänta, at gudh war honum ändelika wredher" MB 1: 435. " at ängin skulle väntha (Cod. A tro 61) at solen eller nakth himiltungel skapadhe förKLemming. 1871--73.">ST gräsith" ib (Cod. B) 533. " som aldre wända för ater aff syndom, än the vänta (Cod. A thänkia 317) at kommen är ytarKLemming. 1871--73.">STa daghen" ib 556. " är thz ey alt et at huxa än swa ma wara, oc wänta at swa är" ib (Coe. A) 95. iak wäntar at hans maka [är] äy till Di 137. jak wenter at sampson hauer thz giort ib 5. ib 141. RK 1: 139, 154, 729, 4332. " iak vänter herra idher [kunnokt] är iak hafdhe idher gerna KLemming. 1871--73.">STanDith när" Fr 667. " jac wänter them KLemning. 1860. SFSS.">Borde tha at KLemming. 1844.">Fly" RK 2: 8966. jac wänteh the tydzske sollenäre betalde en deels sollet thäre ib 9979. I de under detta nom. anförda språkprof, hvilka förKLemming. 1871--73.">STe en imperfekt- eller supin-form af verbet, kan ej med full säkerhet afgöras, huruvida detta bör föras hit eller till väna.
vänta (vænta)
3) anse, hålla (ngn el. ngt för ngt). marghe hedhne män vänto oc dyRKado (Co. A tro oc dyRKa 61) sool loc KLemming. 1871--73.">STiärnor swa som gudh oc skapara MB 1: (Cod. B) 533.
vänta (vænta)
4) misKLemming. 1871--73.">STänka at ey skulle josep aff ouinsins inskiutilsom vanlica vänta (suspicaretur) nakat wrangt mote mik KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 159.
vänta (vænta)
5) ana. " opersonl. med ack. wäntar mik (þat væntir mic) (þess væntir mic).. . komBer tw i kamp mz hanum tha skaltu sielffuer sigia at tw komt alde i KLemming. 1871--73.">STörä nöd" ib 136.
vänta (vænta)
6) mena, tänka, hafva för tankarne? her lpte the (fienderna) daglige daghis owan ölandh i till avesker aff coh till hwadh the venthe äller forhender haffwe ffaa wij snarth spöriä HSH 20: 175 (1507). - JFr forvänta.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so vänta may have also been written as vænta

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -ar Di 90, 136, 137, 141),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚿᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
➞ See all works cited in the dictionary

Back