Värdhoghet

Old Swedish Dictionary - värdhoghet

Meaning of Old Swedish word "värdhoghet" (or værdhoghet) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

värdhoghet Old Swedish word can mean:

värdhoghet (værdhoghet)
L.
värdhoghet (værdhoghet)
1) värVallius. 1850--54.">Dighet, härlighet, förträfflighet, förträffliga el. utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKta egenskaper. hauer gud swa mykin werdugheth vpa then första vnga lakt KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 409. - förträfflighet, höghet, storhet. o huat wnderlikern är kring om os thin mildhetz wärdoghet SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 172.
värdhoghet (værdhoghet)
2) värVallius. 1850--54.">Dighet, höghet, hög ställning. swa SOm han stor li värdoghetime. swa Var han oc stor i dygdhom KL 332. " han Var mykyt mindre i lönom oc värdoghet än hon" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 11. i nidhirmeer gradu oc värdoghet ib 232. " at the maghin faa lhedhir ok wärdoghet (Vallius. 1850--54.">Dignitates)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 101. vp fara til swa stora wärdoghet ib 251. " thänne min win israel take thässe rikesins styrsl ok värdhoghet före gudz hedhir" ib 3: 361. ib 360. " kördho the han aff sinne wärdoghet" Lg 638. " äptir edhre konungxliga werdughet" MB 2: 322. - ss titel. bidhiom wii. .. idher nadhes werdoghet. .. at idher nadh wil waKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKwnnä sik offuer oss BSH 3: 176( 1446). Vallius. 1850--54.">Dinaviens historia. 1816 ff.">HSH 20: 108 (1507). edher verdughetz herredöme scriffuer om peninger tiil laans FM 397 (1509; till riksföreståndaren). ib 402. tacker iach edher verdughetz herredöme ib 172 (1504); till äKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKebiskopen och rikets nåd. haffuer iach. .. epter edre werdugiste verdhoghetz begären. .. lathit. .. läsa och foKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKynna edhre verdughetz breff offuer alt aaKLemning. 1860. SFSS.">Bo län ib 174. " ljnhgen synnerlig tidende är her edre verdugheter tilscruffua" ib. " ltäcktis idher werdughet ath wara forthänkte om the c maKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK den inger, SOm iach vnsätthe edher met her i aKLemning. 1860. SFSS.">Bo ib 147 (1503). "ib 189 (1504), 5467 (1512), 601 (1512-13), 602, 603. sidhen jak sakreff ider verdughet senesth til BSH 5: 180 (1507) ; till riksföreståndaren). ib 181. " werdogis ider werVallius. 1850--54.">Digheter, herredöme oc gode wenner wilia wytha, ath. .. härotogh crystiern. .. är här indragen i worth landh" ib 424 (1511). ib 520 (1512), 521. hwrw wor reysä er forlopen wärdhä eder werdwghether och herredömö finnendhä aff danmarckis richiss raadz breff Vallius. 1850--54.">Dinaviens historia. 1816 ff.">HSH 19: 142 (1506). " begäradhe edher fadherliga werdhogheth (d. v. s. äKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKebiskopen Jakob UlfsSOn) aff mik ath iak skulle wenda fornemda KLemning. 1860. SFSS.">Bok aff lathine ok oppa swensko" Gers Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Frest Inl. bidher iac innelika thina werdhughet thu erlikin höfdhinge herra iuli Lg 3: 200-. then tidh. .. her eric axelSOn ridare oc höffuidz man vppa aKLemning. 1860. SFSS.">Bo thing hiolt mädh almogan aff räntemäke SOkn oc hans wärVallius. 1850--54.">Dighedh siälff for rtäte sadh j hallis by SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 5: 54 (1468). FM 241 (1505).
värdhoghet (værdhoghet)
3) heder, ära; ärebetygelse. jomVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Frv maria sancto marche ewngelista ok sanctis crispinj oc crispiniani til ära ock verduchet SO 33. " lib 34. "Lg 3: 629. " tidrik konung vntfik hanum well och hiolt hanum i stora werVallius. 1850--54.">Dighet (er hann með honum i miKLum metanaði)" Vallius. 1850--54.">Di 164. the fagnadhe thera herra vel ok mz stor verdogheth ib 271. han vnfik sin SOn blandamär mz myken ärä och werVallius. 1850--54.">Dighet Va 53. ib 52. Lg 38. " her Vallius. 1850--54.">Didrik loth jordh honum mz stora wärdoleth" Vallius. 1850--54.">Di 279 ; jVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr 4. the verVallius. 1850--54.">Dige fäder erlige herrer och gode men rigsins raadh i swerige helsse eder naVallius. 1850--54.">Dis verVallius. 1850--54.">Dighet med tilbörligh verdoghet Vallius. 1850--54.">Dinaviens historia. 1816 ff.">HSH 20: 109 (1507; skrifvelse till danska riksrådet).
värdhoghet (værdhoghet)
4) högtidlighet, festlighet; pomp, ståt. her tigen. .. ledde them in j paulunit mz storä werVallius. 1850--54.">Dighet Va 45 ; jVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr 3. phila gik tha til sinä sönir mz storä werVallius. 1850--54.">Dighet och gläVallius. 1850--54.">Di ib 51 ; " jVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr 3. at swadan nadher oc wärdoghet ickä kan ske i myn och näppelighä i eders tidh" BSH 5: 192 (1507). hon. .. giorde strax stort bröllop mz mykin wärdogheth Vallius. 1850--54.">Di 286. " redh Vallius. 1850--54.">Didrik jn i rom mz stor werdogheth" ib. " at wij ey. .. kunnde nu. .. beseende idher nadh sadana budskap, SOm wij med mere werdogheit gerne giort hade" BSH 3: 185 (1467, nyare afskr.). " gingho the iij dagxledher mothe honom oc baro sina häLgadomor mz sik, mz loff sangh oc weärdoghet" Lg 3: 340. - JVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr ovärdoghet.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so värdhoghet may have also been written as værdhoghet

Alternative forms or notes:
  • werdogheth Gers Frest Inl. werdogheit. värdhughet Bir 3: 360 (på två st.). werdughet Lg 3: 200.
  • werdughet MB 2: 322.
  • verdugheth RK 1: 409.
  • verduchet SO 33.
  • wärdighheet Lg 38.
  • verdighet FM 601 (1512 13), 603 ; -hetz ib 602, 603.
  • werdighet Di 164 ; Va 45, 51, 52, 53.
  • verdicheit SO 34.
  • -ir) , f.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚱᚦᚼᚮᚵᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gers Frest
Om djefvulens frestelse. Af Joh. Gerson. Öfversatt af Ericus Nicolai. 1876.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back