Värf

Old Swedish Dictionary - värf

Meaning of Old Swedish word "värf" (or værf) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

värf Old Swedish word can mean:

värf (værf)
1) ärende, uppdrag; budskap. hwat är thit wärff MD (S) 298. sigh mik. .. candauli wärff Al 7928. " mit wärff til konungin bär thz wi williom stadhen thenna nidher sla" ib l7982. wille the honom nokot werf befAla RK 2: 2331. " iak wille fara. .. annerr stadz tith iag hade wärff affwäriga rikesens skade oc förderff" ib 3: (sista forts.) 5413. " thz verff till mekelborgh fara" ib 1: (sfgn) s. 182. " vtlendes fara sina verff ok ärende So 195. war iagh stader på hufwudh skiär, på. .. k carls wägnar och befAllning, wärff oc ärende" ib 298. " her war nw strax hoss mich en köpswen vtsendt aff lybke. .. med meRKelige werff til eder" FM 415 (1509). " seden wij hade förstandet then be fAlin oc werff som eric trolle hade fra eder til oss" HSH 18: 65 (1497). ib 20: 208 (1507). ner. .. her sten tursson her twre jensson komme aff danmarch och thet verff igen fördhe om the III pwnchter ib 209. är. .. worth sendebudh her verne kommit igen fraa paAlen med thet werff honom befAlet war paa rigisins menige bestä och haffuer thet forwerffuet som en god man ib 193 (1507).
värf (værf)
2) anhållan, bön? daren fan ith annat wärff han badh then konung om ith skärff MD (S) 308.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so värf may have also been written as værf

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚱᚠ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back