Värþ

Old Swedish Dictionary - värþ

Meaning of Old Swedish word "värþ" (or værþ) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

värþ Old Swedish word can mean:

värþ (værþ)
L.
värþ (værþ)
1) värde, det som ngt är värdt, det hvartill ngt uppskattas el. kan uppskattas. en konungir j gaMBlo laghomen six haua astundat ens manz vingardh oc hafdhe Budhit fult värdh fore vingardhin KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 85. " som. .. seliä sith dyräe thöm fatiga än räth värdhi är" KLosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 223 ; jFr 2. the. .. fingo marghin stolta[n] swärgh ther prisadher [war] fore högha värdh Fr 602 atergielda. .. the xl march i redhum päningum. .. eller i Frälso godze här i östergötlande aff swa myKLo wärdhe SD NS 2: 134 (1409). " Al wärdin forma ey wara enna siäl wärdh (ad unius aminæ pretium æstimari)" Ber 208 ; jFr 2. höghelikit är siälinna wärdh ib. - pris. hafwin ey stora höästa oc dyra vtan matelica j starKLek ok värdhe (pretio) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 260 ; " jFr 2. "
värþ (værþ)
2) köpeSumma, belopp hvarmed ngt blifvit betAlt el. skAll betAls; betAlning; pris. craton. .. gaf þera stena värþ fatöko folke (gemmas vendentes pretium pauperiBus erogarunt) Bu 152. Bil 263. KL 139. " judas bar atir wärdhit ok päningan for hulkit han sade mik före" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 160. " vm j astundin ägha nakat orätuislica änggtia Sua at j nödhgin ägharen til at sälia thz mot sinom vilia älla oc Sua at j gifwin änkte wärdh for thz" ib 2: 86. " hulkit KLädhe som köpis mz myKLo värdhe (pretio)" ib 3: 175. " hwilkin man som stiäl annan man, oc säl han fore wärdh" MB 1: 335. wardher thin brodher. .. fatigher, oc säl sina äghor fore fatikt werdh ib 374. " giter han offullath mz sinne lEGho för än iuBileus komBer Alt sit wärdh, tha är han iämskyt Fräls" ib 375. " är ey hans ärwodhis lön tha iuBileus komBer längdodh som hans wärdh ib; jFr 1. mäKLa oc vnskilia vm thät wäärd, hurw mykyth äller i hwarghio thät wära sKLAll i löSum pänningom äller oc i joordh goze" SD NS 1: 611 (1407); jFr 1. amundh gröningh. .. ssoldhe syn ghardh änglarydh oc swa mykith ssom hans del war hyelMBonAla. .. beskedhelikom man jon hakonson ffor xij marc och xx gotniska i wärdh oc widhergyel BYH 1: 251 (1447). han som haffe loffwat romanis thera skat at betAla aff jwdanna wärdhe oc fängilsom (betAlningen för de fångna Judarne) MB 2: 305. " wi skulom ey drikka watn i thinom brunnum vtan fore fult wärdh" ib 1: 409 ; " jFr 1. hAlfdelen sKLa han köpä af honum fore fult wärþ" SD 5: 637 (1347); jFr 1. ib 6: 1 (1348). " j ärin köpte mädh myKLo värde" MP 1: 117. ib 5: 147. " atirlöste iak thik mz Sua storo värdhe (pretio) oc Sua myKLe besKLikhet" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 56. thw äst thz värdhit (stipendium) mz hulko vi ärom atirlöste ib 2: 141. " jak loffwar. .. thik o sötaste härra jheSu criste ffor te stora glädhina som lthin hälgasta siäl haffdhe, tha hon sik presenteradhe gudhi fadher, som eth wärdh ok aterlösninna panth (in pretium et pignus aternæ redeMPtionis) Alis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns BuAlekarlicum. Urkunder rörande landskapet DAlarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDe. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.">Mecht. Uppenb. 86. o jheSu Aldhra vägna flööth blodh fulstoppelika af badhom thynom handom hwlkit wart myKLa helso wärdh war (magnæ sAluis preium)" Ber 284. " aff thäs menlösa laMBsens rikasta wärdhe (thesauro)" Su 184. " thetta Aldra dyrasta wärdet. .. yMPnoghas nogh. .. lika göra för All war broth" ib. " thz wärdogha wärdhet, som han menlös för Alla syndara betAlde ib. "
värþ (værþ)
3) värde, det som har värde (till ett visst belopp). stiäll man öre ellir öris wärdh EG 65. " then ther kom mz riffuen kiortel oc stakkat swerd han fik snart M march werdh" Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7171.
värþ (værþ)
4) pl. värdesaker, värdeföremål, varor (i sht i motsats till penningar); jFr värþörar. for lXXX maAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK päninga, ther jak vpBorit hawer i thöm värdhom mik aat nöghe SD NS 1: 157 (1402). ib 162 (1402). " for thw hundradha maAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK swänksa päninga, for atta päninga ok gutniscan päning for siex päninga ath Beredha, ällir i smör, ällir i gäfwm hästum ällir ki andrum wärdhum" ib 443 (1405). " fore cc marc ii godhum werdhom ok redhom penningom ib 203 (1403). fore adherton marchir päninge i fullum wärdhom i kopaAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKarom ok i redho päningar" ib 2: 74 (408). - sing. koll. kännis iäk mik.. . opBurith hafua aff. .. lassa pädharsson for the forneMPda jordh, swa ath mik Alla ledhiz wäl ath nögher, ii swa dana wärdh som här äpter skrefuith star, först xvj thynebiugh, hwar span gAlt tha !UAlekarlicum. Urkunder rörande landskapet DAlarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDA_TECKEN? marca, thre thyne haFra, ex oxza ijjjor marca, twa marca, som han gaff til KLostir och kiAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKior äpter min fadher och modher, och iij pund sAlt, en nyghian sardukz kyurtil. .. eth hättoKLädhe aff kvmist, ena gryto aff eth hAlfft pund SD NS 1: 593 (1406). " hwilka päningha Summa jac kännes myk hafue wpBuridh i rädhwm päninghom och engho andhra wärdhe" ib 2: 171 (1409).
värþ (værþ)
5) värde, förtjenst. thänk at tronna värdh oc forskullan är stort (considera quam magnum sit meritum fidei) Bo 69. the helas i vars herra iheSu christi värdhe (merito) ther han them forskulladhe mz sinne pino oc hardha dödh ib 70.
värþ (værþ)
6) värde, värdighet, ära, respekt? vä formaghom vi cuMPana i dagh taka vart värþ (gripa el. tillEGna oss vår ståndsära, göra gällande vår krigsmannaära?) oc sei var Suärþ blöþas i heþnom siþom än mik eigh atar droghe guz äpte döme som böþ petro draghit Suä[r]p atar hAlda Bu 509. " thz (djuret) tok for sik ful stort wärdh (hade med sig stor respekt, var EGnadt att ingifva stor skräck?)" Al 5482. JFr iorþa-, pänninga-, pännings-värþ (-värþ), äfvensom virþe.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so värþ may have also been written as værþ

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • wäärd SD NS 1: 6§11 (1407)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚱᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
➞ See all works cited in the dictionary

Back