Värþörar

Old Swedish Dictionary - värþörar

Meaning of Old Swedish word "värþörar" (or værþørar) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

värþörar (værþørar)
betalninGSmedel, värdeföremål, löst gods af värde, penningar och varor som kunna brukas som bytesmedel lel. användas som betalning; särsk. om varor (i motsats till lreda penningar); jfr värþ 4. Se Schlyter, Ordbok s. l736. vtan han hauin (för haui el. hauir) friköpt sinum värþörum SR 33. wil. .. gawum guttorm diekn. .. atte mark penninga i them verdörum, sum han leth siik medh nöia SD 6: 39 (1348, gammal afskr.). ib NS 1: 385 (1404). " jak kännis mik. .. laghlika saalt hawe. .. bäckt götsson mit gotz ii käldistorp. .. forä fulla fä ok wärdhöra" ib 246 (1403). kännis jac. .. at hafwa vpburit aff. .. knwt bosone. .. fäm hundradha marker peninga i redha peningom oc i engom landrom wärdörom ib 562 (1406). " scal mynte. mästaren i hwar stad ey bära thenne tol op i andra än i lödigt silf, wid sina firetie marcher for hwarie lödig march han i andra wärdöre vpbär" GS 52 (1453). sculo ey annath wpbära än gull älla sylff. .. wtan thet ära swa dana wärdöra som them nögher for gull älla sylff BYH 1: 202 (1391). " skal bo mic thet fylla jnnan rethom pänningom, älla sua dana wärthörom. som en godher man ma them andra fult mz göra" ib 193 (1384). " jak. .. kännis. .. mic hafua. .. salt. .. swenne stwrä. .. mit goz i höltoffta soken. .. fore fulla päynga ok alla, badhe redho päynga ok wärdhöra, som jak äpter min eghin wilia hafuer vpburit til nöghe" SD NS 1: 182 (1402). ib 680 (1407). fore fyritighi marcer oc fäm marcer swänksa päninger stokholms mynth, somlika päninger i godhum värdhorum äpter wara atnöghian ib 606 (1406). " säxtighi mark peninga oc IIII mark peninga abo mynth. som clostersins formän os redhelika läntho oc antwardadho j godhom oc gäffwom värdhörom" FH 3: 75 (1446). ib 100 (1447). " xv marc swenska j godhom tinghom oc laghlicom werdhörom och redhom peningom ib 5: 125 (1489). hwar man vm sik. .. skal hänne ena marck swenska pänninga gifwa oc vtgöra. .. i redhom pänningom. .. älla oc i thässom köpmanna warom, sua som är smör, koper, järn, graskin, siälhudher oc boksin, i thässom wärdhörom oc ängom androm" FM 23 (1389); nyare afskr.). l (50) mark i alla handa wärdhöra SJ 63 (1436). " vm klädhe oc krydo, salt oc andra werdhöra, som iak honom igeen fanget hafdhe oc aff redhom päningom, som iak for han vtgifuet hafuer" SD NS 1: 561 (1406). " xxx march päninger. .. betalande i tholikom wärdhörom her neMPnas, som är oxa, kö, smör, järn eller klädhe" ib 450 (1405). MD 331. - bildl. lkom war härra jhesus hit til oss. .. ath sökia war landskap som. .. milder köpman for wart bästa garn skul lsua ath han j sina köpslagan gaff vth goda wärdöra the oss äwerdelika waro ganglika ok togh j gen til sik wärre wärdöra MP 4: 229.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so värþörar may have also been written as værþørar

Part of speech: nn

Grammatical aspect: pl.

Alternative forms or notes:
  • -örum.
  • örom.
  • -öörom FH 3: 100 (1447).
  • -orum SD NS 1: 606 (1406),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚱᚦᚯᚱᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
➞ See all works cited in the dictionary

Back