Väruld

Old Swedish Dictionary - väruld

Meaning of Old Swedish word "väruld" (or væruld) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

väruld Old Swedish word can mean:

väruld (væruld)
och n. (jfr formen wäräldet ofvan och genitFMan och G. Stephens. 1849.">Ivformen värulds o. s. v. Jfr Noreen, KLemming. 1862.">Altschw. GOrius af Armenien. Utg. af G. E. KLemming. 1860.">Gramm. s. 207; Ottelin, Stud. öfv. Cod. Lg.">Bur 2: l108)
väruld (væruld)
1) menniskoålder; tidsålder? wardher (efter den yttersta dagen) enkte KLemming. 1862.">Aldra skipte sidhan, eller wärlda KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 66.
väruld (væruld)
2) tidsolpp(et). händelsernas gång el. förlopp, verldens lopp, verld(en). värlDin hafdhe thz föghath swo at the hafdho funniz ther adhe FMan och G. Stephens. 1849.">Iv 1657. " ä hwarth werDin wille wända" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriKLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga Styrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 1925.
väruld (væruld)
3) verld(den), menniskolif[vet), jordelif(vet), timlighet(en). þa hon com ii väruldena Lg.">Bu 10. " vm guþ wil oss. .. kKLemming. 1862.">Allä här af väräldyne" Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 562 (1346). " þen som mykit hawer aaf guþi. .. här i wärälDinne" ib 561. " apostolen scriffwer aff wärldenas lop ath wj ärwm KLemming. 1862.">Alle betyngde mz warum krop" PM XXXVI. " skelyas fran tässo wärdlennas öö ib; jfr 8. tha iak i wärlinne liffwande war" Dikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 99.
väruld (væruld)
4) verld, lif; lifsform. " hwath folk ma man armare kKLemming. 1862.">Alla än thz som sina wärld KLemming. 1862.">Alla i pino oc nödh ä liffwa skKLemming. 1862.">Al" KLemming. 1862.">Al 7284. " KLemming. 1862.">Aldre fanger the pinan tKLemming. 1862.">Al ey at enast i wärlDine thenna vtan äpter sin dödh ewerdhelika bränna" ib 7287. " iLgerningis män the glädhias stundom i thässe wärld" ib 7294. " skKLemming. 1862.">Al kunung thz wita ok hoxa, at han är ey åtenast man, utan är ok mera än man. .. i thesse werld" KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga Styrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 14 (32, 15). äpter oss badha framfarna af thisso wäreld Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 466 (1405). " när gudh vil mik kKLemming. 1862.">Alla aff thänne värlinne ib 613 (1407). war pharao ther om daare, at han bedDis hiälp oc frälse aff thässe wärldz likamens dödh (fån den denna verld tillhörande kroppens död)" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 304. gudh utKLemming. 1862.">Aldhe fatigha män j tesse värdl, rika j rätta tro ok himerikis ärfuingia KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 25. " hwru myKLo mer wi brytoms i thässe wärdl, swa myKLo mer fästoms wi i äwärdhelikom hem" Lgren. 1866.">Ber 120. " giwir han idher sälighet j thesse väreld, oc här äptir ewinnelika glädhi" Lg 3: 502. " han skKLemming. 1862.">Al koma j andre wärKLemming. 1862.">Aldh til äwärdhelict wKLemming. 1862.">Ald (est. .. sæculo venturo futurus et in perpetuum regnaturus)" Lg.">Bil 340. " tholkin nadh. .. giffwer siälinne j andre wärldh (in futuro) mere fäGOrius af Armenien. Utg. af G. E. KLemming. 1860.">Grindh" Su 289. ib 314. " tha the. .. til andra wärld mz pino fara" KLemming. 1862.">Al 7296. " gudh lati thik ey giälla thz j andre värild (sæculo futuro)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 219. " vi finnom j them (hedningarnes gudar).. . närwarande wärlzlz hedhirs kärlek (honoris præsentis munDi Dilectionem)" ib 1: 227 ; jfr 6. iak vidhir quäke thom här ok j komaskolande värild ib 3: 14. " thu skKLemming. 1862.">Alt tik wäntha äwer[de]liga pyno j tilkommande wärld" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 300. Su 248.
väruld (væruld)
5) verld(en), menskilighet(en), menniskosläkte(t) menniskor(na). hon föde iosep egiptä lanz härra ok wäruldenna helsara Lg.">Bu 4. " sannir världhenne fräslare var födDir iheSus christus" KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 25. " nu är time at iak skKLemming. 1862.">Al. .. vppinbarlia tee mik värlDinne (mundo)" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 35. Lg.">Bu 58. " liheSus christus är then sädhis mannin som vtgik aff lhöxto hinnomen j jumfruna quidh ok af iumfruna qwidh j värdlena at saa gudlikx kennedoms sädh" KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 85. " han skiPadhe dagh i hulkom han vil. .. rätuislikä dömä KLemming. 1862.">Allä väreldenä" KL 162. propheten isaias. .. sighr Suå til wärldenna KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga Styrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 68 (169, 75). andre vise män thi rönt haua wärildenna skipilse ib 6 (14, 7). sculde KLemming. 1862.">Al värulden dela eet mKLemming. 1862.">Al ok annan vägh vare rom ok annan vägh KLemming. 1862.">Al värulden þa sculde (för scule) KLemming. 1862.">Aldar heKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBren uiþ romara mäghin Lg.">Bu 507 ; jfr 8. han är nw then fridaste keKLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPä. ther KLemming. 1862.">All wärolden wet aff atsye Di 58. " tog gunnar konung henne i sin faKLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPn oc wilde göra som gamKLemming. 1862.">All sid är, ok ökia wärlldena" ib 161. KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriKLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga Styrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 78. " Dionisius war philosophus en aff them wissatu wärKLemming. 1862.">Aldhin hafdhe" Lg.">Bil 339 ; " jfr 8. han scref. .. KLemming. 1862.">Alla wärlDinna KLemming. 1862.">Alder ok gerninga. fra nino första niniue konunge ok til lkeysarins dagha" ib 382. " varþ mäst delen af väruldene cristen ii hans daghum" Lg.">Bu 99.
väruld (væruld)
6) verld(en). med afs. på det som i KLemming. 1862.">Allmänhet är föremål för menniskornas veKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriKLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga Styrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKssamhet, Diktan och traktan; stundom svårt att skilja från 7. the fatöko. som wtan äru forsmadhe for wärulDinne ok j samuiti rike at dygdhom Lg.">Bil 612. " the. .. som wärldena älska" BK 208. thu äst wärldenna som ib. " änkte wandadhe hon wärldene fult wara: än thz ware gudhi liwft" Lg.">Bil 09. KLäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriKLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga Styrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKen. .. viþar sighar väruldena. ok gFMan och G. Stephens. 1849.">Ivar sik ii KLostar Lg.">Bu 28. Lg.">Bil 711. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 181. KL 253. scKLemming. 1862.">Alt thu vita. .. thic skula vara döthan värlinne oc KLemming. 1862.">Allom hänna gärninGOm oc vara forsfästan värlinne. oc värlin thic ib 255. " häLghe män the fulkomlika forsma wärlDina dö swa wärlDinne at the lustas liFHwa ensamnom gudhi" Lgren. 1866.">Ber 21. " wara dödhir for wärlDinne" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 348. " huru länge wärdlen (mundus) är them blidh" ib 266 ; " jfr 2. hart synis. .. at ey hafwa wärldena ok ey älska khänna hedhir ok handgang" ib 274. " see huru han i thässom sinom hedhir mseyrdhe värdlDinna hedhir. lhoghmodh oc bälle (poKLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPam munDi)" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 165. KL 254. " at älska thässe wärlDinna vinsämio til at faa hänna kötlikin ok fafängan värlz lvinskap (Diligere carnKLemming. 1862.">Aliter propter amicitiam carnKLemming. 1862.">Alem oblinendam)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 142. " at vtgiua rumlica värlz GOoz for värlDinna hedhir (propter honerem munDi)" ib. " tässe wärdz ära" LfK 123. " KLemming. 1862.">Aller wärdzens luste" ib. " girwger. .. opPaa wärssens rike domma" Dikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MD (S) 204. j värdlenna vmsorgh KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 85.
väruld (væruld)
7) verld(en). med afs. på mensKLigheten ss ond och syndbesmittad och på menniskolifvet ss uppfyldt af fåfänglighet och vedermöda; jfr 6. iomfru sancta maria l.. . hafdhe myKLa giri til at skilias widh thässa onda wärld Lg 37. " gud. .. kKLemming. 1862.">Allede aff thenne snöde werldh. .. her henric bidz" FM 258 (1506). " hwilke swa waro lutlöse aff KLemming. 1862.">Allom ilzkofullom þankom. Sua at þe ey amintos nakat þs ont som görs i omtana fKLemming. 1862.">Alsk" Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 2. 116 (1409). wrlden swiker ill sina älskara ib 1: 565 (1406). " a wrlDin huru tw pläghar löna KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriKLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga Styrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2494. "KLemming. 1862.">Al 3556, 3577. j värlDinne (mundo) skulin i hawa dröuilse än tröstin idhir ther vidhir at iak foruan värlDina ok vm värlDin hatar idhir tha vitin ij at värlDin hatadhe mik för än idhir KLemning. 1860. SFSS.">Bo 178. " fordhom drogh os oc hindrade wärdhen fran gudhi" LfK 123.
väruld (væruld)
8) verld(en), jord(en) ss menniskornas vistelseort, den beKLemning. 1860. SFSS.">Boddda verlden el. jorden; någn gång äf ven KLemming. 1862.">Allmännare om jorden ss del af unFMan och G. Stephens. 1849.">IveSum. thy är wärlDin widh at hwar hawir sina idh GO 130. han är höxster innan bland manna som minst w(andar) j hwars hädne är wärKLemming. 1862.">AlDin (mundus) Lg.">Bil 382. " wht gik bwdhit aff kesarenom at KLemming. 1862.">Al wärlDin (orbis) skulle scriffwas" KLemning. 1860. SFSS.">Bo (Cod. B) 343: jfr 5. Lg 45. " äpter thera thränne släkter skiptes KLemming. 1862.">All lwärlDin (Cod. B KLemming. 1862.">Aller heKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBeren 526) i thry" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 3. " heter then delin aff wärlDinne asia oc är wä'l hKLemming. 1862.">Alffdelinaff wärlDinne" ib. " the. .. bygdho swa wärlDina fram sidhan swdher oc wäster in til iorsKLemming. 1862.">Ala haff" ib. " the delaana wärlz thänna" KLemming. 1862.">Al 4185. wärin staar än for þerA forscullan KL 182 ; " jfr 9. werlena hauer han skiPat swa weel" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriKLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga Styrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 7. ib 11. at han. .. ängum manni i värälDinni swari Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 567 (1346); jfr 5. jak wet ena jomfrw then wisaste oc then wenaste som nw är i wärildena (i verolldu) till Di 160 ; jfr 5. lib l57. the haffue misth KLemming. 1862.">Al thet the i verdhen tiil atthe FH 7: 79 (1509). älska mik. .. meer än nakat annat j wärlDinne KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 5. ä hwath ij bidhin ij wärlin KLemming. 1862.">All lthz sKLKLemming. 1862.">Al idher wardha vtan forfKLemming. 1862.">All KLemming. 1862.">Al 5787. " thz thu KLemming. 1862.">Aldrigh thäs böter fär mädhan thu ij välDine är" FMan och G. Stephens. 1849.">Iv 4776 ; jfr 3. hwar som nor i werldena lether tha faar han fynna huar thz (Sverige) er KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriKLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga Styrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 16. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 399. " ekke war tha annath folk i wärlDinne (Cod. B hemenom 548)" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 222. wardhi thin vili j wärlDinne swa som j hymerike (sicut in coelo et in terra) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 155. " han. .. lätär KLemming. 1862.">Alt mannakiön mfödhas af enom man ok byggiä iuär KLemming. 1862.">Allä världena (Super inFMan och G. Stephens. 1849.">Iversam faciem terræ)" KL 161. " teKLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPtle naKLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPn kwnnogt owir KLemming. 1862.">Alla werllena (in toto orbe)" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 285. petrus for vidhare vm värlDinna Lg.">Bil 118. " at öPa cristendom viþa vm väruldena" Lg.">Bu 507. KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga Styrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 11 (28, 12). KLemming. 1862.">Al 5809. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 76. " wardh han widha om wärlDina riiker oc wäldogher" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 5. " hiKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBlane ganga lukt kring om wärldena (Cod. A iordhina 38)" ib (cod. B) 531. tak KLemning. 1860. SFSS.">Bort aff wärlDinne (de terrra) varn owin KL 170. " i skulin var mik [vitne]. .. KLemming. 1862.">Alt til lytarstä värulDinnä ändä (usque ad ultimum terræ)" ib 131. " barþolomeus com tel inDie land som näst är väulz ända (in fine orbis)" Lg.">Bu 203. " at han snart. .. saman sanker os aff KLemming. 1862.">Allom wärldz ändhom (de Sub cælo) ather j häLga rwmet" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 284 (kanske snarar att fatta ss sammansättning). aff en wärldz ändha oc til annan Su 60. värlDinna frw (domina munDi) KLemning. 1860. SFSS.">Bo 4 (om JunGOrius af Armenien. Utg. af G. E. KLemming. 1860.">Gru Maria); jfr 5. þänkte han mz sik eigh vilia þiäna vtan väldoghastom väruls härra (majorem principem, qui in mundo esset) Lg.">Bu 497. " KLemming. 1862.">Aldh wärdz plagha (KLemming. 1862.">Allt världens straff, KLemming. 1862.">Allt staff el. lidande i världen) kwnne ekke fwlt göra för saa dana syndh" Lg 3: 646. " thu lät mik i thino breffw te at i thy lande ther thu är KLemming. 1862.">All wärlz säto (möjligenför sälo; KLemming. 1862.">All världens sällhet) haffwin i ther (cictis vos esse beatos quia en ea Parte munDi sedem habites)" KLemming. 1862.">Al 7942.
väruld (væruld)
9) verld, verldssystem, unFMan och G. Stephens. 1849.">IverSum. KLemming. 1862.">Al väruld är af þinom fäþar bygd Lg.">Bu 78. " han gaf öghon enne blinde fru. .. baþe tel himirikis lius ok väruldz" ib 186 ; " jfr 8. hördhe han swa rädelika röthan ok thut KLemming. 1862.">Alskona GOrius af Armenien. Utg. af G. E. KLemming. 1860.">Grymma dywra at KLemming. 1862.">All wärulDin munde skielfua (ac si omni elementa concuterentur)" Pa 21 ; jfr 8. af. .. iheSus christi vnDirs teknom som hände j hans födzlo tima om werllena Lg 65 ; jfr 8. gudh hulkin som skaPadhe thässä värld (fecit mundum) ok KLemming. 1862.">Al lthe thing i hänne äru KL 161. vise mästara spordho oc letadho hwru wärlDin wardh KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 31. " thörffte hanegh skaPa wärlDina för än han wille" ib 32. " nw wiliom wi spöria, än een är wärlden, eller flere, oc än gudh ma skaPa flere wärlder (Cod. B wärilda 531)" ib 36. ib 37. " the sagdho. .. at margha wärlder skullo koma ewerdhelika hwar äpter andra, oc hwar thera skullo wardha fäKLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPtan thwsanda aara gamull" ib 66. " wärldenne ok KLemming. 1862.">Allom creaturum fulkomnadhom vtan ensamin mannin. .. stodh än en mindre wärld (minor munus) oskapdh mz KLemming. 1862.">Alle fäGOrius af Armenien. Utg. af G. E. KLemming. 1860.">Grind fore gudhi aff hulki mere ära ok mer glädhi sculde framkoma gudhi ok änghomen. .. än aff thesso större värlDinne" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Dikt) 225. gudhi thäktis hafwa atskilt liusit aff myKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriKLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga Styrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKino i thässo större wärlDinne ib. ib 226, 227. " ath wärden kunne egh wmfämna tik" Dikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MD (S) 205. " timen är stuntir ok wärlden sKLemming. 1862.">Al ändas" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 274.
väruld (væruld)
1) verldslig sträfvan; verdsligt begär. rensandhe astunDilsen aff verlz fikt KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 61.
väruld (væruld)
2) verldsligt förvärf. löPa mange swa til väldz fikt at the glöma hymerikis astundan KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 239. i haffwin giri til wärlz fiikt KLemming. 1862.">Al 6991.
väruld (væruld)
1) menniska i verlden, i verlden lefvande menniska. han rädhes mera wärlilzmän än gudh sieluan (magis timet hominem quam deum) KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga Styrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 69 (170, 76). wärlz mäm. .. the ära thinä owinir KLemming. 1862.">Al 6197.
väruld (væruld)
2) man som tillhör verldens mäktige? göm at tu ey Suä rädhes wärulzmanna vpsyn (faciem potentis), at tu få blygdh ok synd före tin dom KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga Styrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 69 (170, 76) ; kanske att föra till 1.
väruld (væruld)
3) man eller person som tillhör verldsligt stånd el. som lefver ute bland menniskor i verlden; i motsats dels öfver hufvud till person tillhörande det andliga ståndet, dels ltill KLostermenniska (munk el. lnunna). thet är. .. annorledh tKLemming. 1862.">Alande ok liuande mz renliuis mannom än medh wärilz mannom KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga Styrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 38 (100, 41). glömskr biskoper, then ibland wärulzmannom wil lhaua wirdning ok äro ib 49 (126, 53). höfdhingen. .. skiPadhe honum (riddaren) KLädhe KLemning. 1860. SFSS.">Bonadh atskildan aff androm värlz mannom (sæculariLg.">Bus) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 368. the som skullo giua värlz mannom (mundanis homnibiLg.">Bus) ödhmikutz ok hKLemming. 1862.">Alghetz äptedöme ib 279. " skKLemming. 1862.">Al lengin wärldzman älla quynna. .. jngaa systrana KLosters inlykkilse" VKR 60. " KLoster män äre mang teh maKLemming. 1862.">Al skyldoghe at göma oc hKLemming. 1862.">Alda, som ley äro wärldz män" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 451. iämwäl wärlzmän, som KLoster män ib. " lib 452. "
väruld (væruld)
4) verldsmenniska, verldens barn. hans (den onde prestens) sidhi äru som skäDikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MDa gäst huat gör skäDikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MDa gästin annat vtan han likan sik värlz manna (munDiKLemming. 1862.">Alium) sidhum oc gerninGOm KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 117 ; jfr 3.
väruld (væruld)
1) menniska som lefver i verlden el. på jorden, menniska som lefver i sinnevelden. likamlika. ok wärldz människor formagha ey höra älla beGOrius af Armenien. Utg. af G. E. KLemming. 1860.">GriPa andelik thingh (corporKLemming. 1862.">Ales non auDiunt quæ Sunt spiritus) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: l67.
väruld (væruld)
2) verldsmennsika. gören sa som gudh KLemming. 1862.">Alsmectugh idher inskywther och icke som werdszmednniskor, ther onth radha will FM 130 (1502).
väruld (væruld)
1) timlig el. mensKLig utväg. ta saagh. .. her karl tydzske. .. at eyngen wärldz raadh war a färdhom som hielPa kunne (remeDia humana tanta pericula Subvenire posse Diffidens) Lg 3: 371.
väruld (væruld)
2) verldslig el. mensKLig vilja el. bestämmelse. vi lyþom gärna värulz raþe ok vKLemming. 1862.">Alde (d. v. s. verldslig öfvherhets befKLemming. 1862.">Allning). i KLemming. 1862.">Allom þöm mKLemming. 1862.">Alom eigh äru gen varom guþi ok hans Lg.">Buþi Lg.">Bu 507.
väruld (væruld)
1) verldslig makt. þit värulz nKLemming. 1862.">Ald ok heþar forsma iak som sör Lg.">Bu 489. " tha werldz wKLemming. 1862.">Al ey hielPa kan" Dikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MD (S) 244. - verldslig värDighet, af verlden aktad höghet. war säl KLemming. 1862.">Alla dagha j wärulz wKLemming. 1862.">Alde Lg.">Bil 541.
väruld (væruld)
2) verldslig öfverhet. tha i förens for wärulz wKLemming. 1862.">Aldh Lg.">Bil 556. " i skulde wara then hieLge kiKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriKLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga Styrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKe lydogh och hennes formeen. som är biscopen jämwel Pa idher sielegangs weghna. som werdzwol Pa idher krops wegna" FH 1: 49 (1478, gammKLemming. 1862.">Al afskr.). Jfr språkprovet under värulds raþ 2.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so väruld may have also been written as væruld

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • väruld Bu 78.
 • wäruld KS 63 (158, 69), 64 (159, 70).
 • wäruld SML Kk 1: pr. weruld UplL Kk 1: pr. wärald SML Kk 1: pr. i var.; HelsL Kk 1: pr. wäraldh Bil 340. wäräld UplL Kk 1: pr. li var., V 29: 2 i var väreld Lg 3: 502.
 • wäreld SML Kk 1: pr. i var.; SD NS 1: 466 (1408).
 • värild Bir 2: 219, 3: 14.
 • werild KS 14 (38, 15). värld KrLL Kg 1: pr.; KL 161.
 • wärld MB 1: 37, 2: l300; Al 7284, 7294, 7296 ; Ber 20 ; Lg 37.
 • wärldh Bir 1: 55 ; Ber 21 ; Su 289.
 • werld SML Kk 1: pr. li var.; KS 14 (32, 15) ; SD NS 2: 116 (1409), 117 (1409); Su 344.
 • werldh FM 258 (1506).
 • värld MP 1: 25.
 • wärdl Bir 1: 234, 274, 4: (Dikt) 297, 264; Ber 21, 120, 187.
 • werll Lg 3: 234.
 • wärdh Lg 824.
 • wäld Ber 128 (jfr ib 300). gen. väruldz Bu 186.
 • värulz ib 203.
 • väuls ib l497. wärldz MB 1: 304. wärlz lAl 4815, 7242. wärdzlz Bir 1: 297.
 • wärdz Lg 3: 6746 ; LfK 123 ; Su 248. Jfr vidare under sammansättningar. pl. nom., ack. wärilda MB 1: (Cod. B) 5321.
 • wärlder ib (Cod. A) 36, 37, 66. gen. wärlda ib 66. -
 • wäruldin Pa 21.
 • värulden Bu 507 (på stvå st.). wärolden Di 58.
 • wäraldin Bil 382.
 • wäradhin ib 339.
 • världin Iv 1657.
 • wärldin MB 1: 31, 307 ; GO 130 ; Ber 21.
 • wärlden MB 1: 36, 38 ; lBir 1: l274; LfK 123. werld-. in 'RK 1: 78, 3: 1925. werlden SD NS 1. 505 (1408). werldenen ib 2: l116 (1409). wärdhin Bir 4: (Dikt) 227. wärdhlen Lg 1020.
 • wärdlen Bir 1: 296, 4: (Dikt) 260. värlin KL 255.
 • wärlin ib 182, 2!SYNS_DÅLIGT?5; Al 3556, 3557 ; Lg 45.
 • wärdhen LfK 123.
 • wärden MD (S) 205 qack. väruldena Bu 10, 12, 28, 61, 145, 206, 493, 507. väruldenä SmåL 3: 2; KL 162.
 • wäruldena Bil 711.
 • värulina Bir 4: (Avt) 181. wäreldina SmålL 3: 2 i lvar. väreldena Bu 61.
 • wärildena Di 50, 160.
 • werildena KS 11 (28, 12).
 • wärilden Di 49.
 • wäryldin HelsL J 17 (1609 års uppl.). världina Bir 3: 399, 4: 358.
 • wärldina MB 1: 5, 37 o. s. v.; Bir 1: 97 ; Ber 21.
 • världinna Bil 118 ; Bir 2: 76, 3: 399.
 • wärldin MD 391.
 • werldina Lg 45.
 • världena KL 161.
 • wärldena Bir 1: 274 ; BK 208.
 • wärlldena Di 161.
 • verldena RK 1: 11.
 • werldena ib 7, 16.
 • wärdhina Ber 81.
 • värdlena MP 1: 85.
 • wärdlena Bir 4: (Dikt) 225. wärlina Al 3574, 5809.
 • wärlinä ib 5745.
 • wärlin ib 5787.
 • werllena Lg 65 ; MB 2: 285.
 • wärdena BK (Cod. B) 208.
 • werden Di 49.
 • verdhen FH 7: 79 (1509).
 • wäldinna Ber 8 (jfr ib 294). wäräldet (i ett, efter hvad det uppgifves, under 1200-talet upptecknadt verspar, af Bartsch i Germania 17: 444 offentliggjordt efter en Köhner-handskrift; måhända är dock ifrågavarande verspar att betraktas ss forndanskt el. åtminstone denna form ss danism; jfr emellertid Noreen, Arkiv 6: 307 och Altschw. Gramm. s. 307). dat. wäruldinne Bil 612.
 • väruldene Bu 99.
 • wäroldene Di 57.
 • väräldynne SD 5: 562 (1346).
 • väräldinni ib 567.
 • wäräldinne ib 561. " väreldena (för -ene)" Bu 58.
 • wärildene KS 2 (4, 2), 2 !SYNS_DÅLIGT? 3), (5 3). världinne Bo 35 ; Bir 2: 282, 4: (Dikt) 225. wärldinne ib 1: 5, 155 ; KL 170 ; MB 1: 398 ; Ber 20.
 • wärldinnä Bir 1: 96.
 • wärldine Al 7287, 7290.
 • wärldene Bil 109.
 • wärdhinne Bir 4: (Dikt) 226, 227. världinne MP 1: 27.
 • wärdinne Bir 4: (Dikt) 225, 226; Ber 21 (på tre st.). värlinne KL 253, 255 ; SD NS 1: 613 (1407).
 • wärlinne MD 99.
 • wärline Al 2929, 2978.
 • väldine Iv 4476.
 • väruldinnä KL 131.
 • wäruldenna Bu 4.
 • wärildenna KS 6 /14, 7), 69 (169, 75). väreldena Bu 58.
 • världinna Bo 4, 165 ; Bir 2: 282, 283, 3: 14. wärdlinna Bil 382 ; Bil 382 ; MB 1: 5, 399 ; Bir 1: 96: Ber 21.
 • wärldinne ib.
 • wärldina MB 1: 307.
 • wärldenna BK 208.
 • werldinna MB 1: 399.
 • värdinna MP 1: 26.
 • värdinne ib. " wärdinna" Ber 20, 187.
 • värdlenna MP 1: 85.
 • värdhlenne ib 25.
 • värdlenne ib 27, 28.
 • wärdlennas PM XXXVI.
 • wärdlenas ib.
 • värlinna KL 254.
 • wärdhinna Lg 3: 141.
 • wärdzsens LfK 123 (på två st.). wärssens MD (S) 204),
 • värulds akt
 • värulds bang
 • wärlz-.
 • werlz- .),
 • värulds bulder
 • wärlz bullir )
 • värulds domber
 • werldz- )
 • värulds drövilse
 • världz- )
 • värulds fafänga
 • wärlz- )
 • värulds fikt
 • vrlz-.
 • väldz-. wärlz fiikt),
 • värulds folk
 • väralz-.
 • weräldz- Hel. mäns lefv. 225. wärldz-. werldz-. werlz.-. wärds-),
 • värulds fordel
 • werlz fordeel )
 • värulds framganger
 • werls- )
 • värulds gaghn
 • werlz- )
 • värulds giri
 • världz-.
 • världz- )
 • värulds glädhi
 • värilz-.
 • wärldz-.
 • werldz-. värlz-),
 • värulds gods
 • värulds gudh
 • wärldz- )
 • värulds heþr
 • väräldz-.
 • värilz-.
 • wärldz-. värlz-),
 • värulds hiälp
 • wärlz- )
 • värulds hughnadher
 • världz-.
 • värlz- )
 • värulds härra
 • wärals-.
 • värildz-.
 • werldz- RK 3: 2945. värlsz-),
 • värulds klädhe
 • wärldz- )
 • värulds klärker
 • världz-.
 • werldz- )
 • värulds kärleker
 • väräldz- )
 • värulds laster
 • värlz- )
 • värulds lifnadher
 • värlz- )
 • värulds lof
 • wärlz loff )
 • värulds lust
 • wärlz lost )
 • värulds luste
 • värils-.
 • världz-.
 • werldz-. wärlz-. -loste),
 • värulds lustelikhet
 • wärlz- )
 • varulds lön
 • värulds man
 • wärulz-.
 • wärilz-. wärldz-. värlz-),
 • värulds mädhganger
 • wälkz- )
 • värulds människia
 • värulds nytta
 • wärldz- )
 • värulds porter
 • värulds qvinna ,
 • värulds raþ
 • värulz-.
 • wärldzx raadh),
 • värulds regiment
 • werdz regement )
 • värulds rike
 • wärlds- )
 • värulds rikedomber
 • wärldz-.
 • värlz- Bir 3: 124, 354.
 • wärlz- Lg 3: 499 ),
 • värulds rikt
 • wärlz riikt )
 • värulds rop
 • werlz roop )
 • värulds rätter
 • värulds sak
 • wärdlz- )
 • värulds skipilse
 • wärulz skipelse )
 • värulds snille
 • wärldz- )
 • värulds thing
 • värulds umganga
 • värildz- )
 • värulds vald
 • värulz-.
 • werldz wal werdzwol),
 • värulds vinskaper
 • värlz- )
 • värulds ägha
 • wärldz-.
 • värlz- )
 • värulds älskoghe
 • wärdhz- )
 • värulds ära
 • väruldz-.
 • wärlz- )
 • värulds ärande
 • världz-.
 • wärlz ärindhe: -om Lg 3: 502),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚱᚢᛚᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
BK
Margaretæ de Sancta Birgitta Chronicon. Ed. E. Rietz. 1844.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back