Väruldsliker

Old Swedish Dictionary - väruldsliker

Meaning of Old Swedish word "väruldsliker" (or væruldsliker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

väruldsliker Old Swedish word can mean:

väruldsliker (væruldsliker)
L.
väruldsliker (væruldsliker)
1) som tillhör el. afser tiden el. jordelifvet, som tillhör el. afser denna verlden, timlig, jordisk, verldslig. äpte sino värulzsliko valle KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 183. " han är satter i höght wrulzlikt wald ok äro" KS 56 (140, 61). " the som hawa vidhr saght alt wärilzlikt godz, ok alla wärulzlika fikt" ib 3 (5, 3). " thz tu hauer af wrulzliko farando godze (ex rebus transitoriis)" ib 20 (51, 22). wird ey werulzlik ting fram för dygdelikan lifnat ib (50, 22). jak thin gudh gifwir thik al värlzlik thing (omnia teMPoralia) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 284. " wärlslighe tingha lop oc andelygt hänger myket opa mansesn lycko" KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 288. wärldzlech ägha SD NS 2: 53 (1408). " alt thz värlzlikt hop var oc glädhi: thär thikte honom änkte vm vara fram fore the äro han stundade til a gudz väghna" Lg.">Bil 860. värdlzlikin lykka ok sälikhet KLemming. 1860.">Gr 259. wärldzlik pina (teMPoralis pæna) KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 189. atskilia. .. mällan äwerdhelika rikedoma ok wärlzlika, mällan thessa litlo wärlzliko lustana ok äwerdhelika lustan (inter divitias sæculi et æternas, inter delecationes istas modicas et æternas) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 69. " snärias ok wändas j wärlzlikom ärindom (revolutio sæcularium negotiorum) ib. wärlzlika ärande vmsorgh (sollicitudo teMPoralium) ib. at the magha faa nakot wärdlikit (teMPorale) gagn ib 155. värzlik atirlön (teMPoralis remuneratio)" ib 2: 285. hwar then som got gör androm swa at han aktir ey manna atirlön. .. han skal haua mästa for minzsta äuerdhelikit fore värdhelikit (æterunum pro teMPrali) ib. hulkin som letar värlzlikit for äurdehelikit ib. ther til at thz som är äuerdhelikit maghe faas fore värlzlikit [æternum abineatur pro transitorio) ib. wärlzlikit liws (lumen hujus mundi) kan jak ey see, wtan tilkomande wärldz ryghelikit skot är alt redho for mins (för minom) andelikom öghom Su 248. KL 185, 256. KS 46 (118, 50). SD NS 2: 86 (1409). KLemning. 1860. SFSS.">Bo 37, 173. MP 1: 9, 28, 169. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 8, 2: 126. KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 288. Lgren. 1875.">LfK 52. Lg 3: 393, 528. värildzlikin ordh KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 278. - sinlig, materiel. thön dygdhen är en styrilse i manzens skiälum, ther han styrer i lusta weruldlika tinga, til thes hånom är tarflighast i hans naturalik vphälde KS 19 (48, 20). - oMPerson: jordisk, verldslig, denna verlden tillhörande. (är) thät rättir, at vi scolum värilzlicom höfdingom lydha Lg.">Bil 842. thrälin räddis mera gudh än sin värzlica herra Lg 254. " ärmitin rädh hanom at. .. göra alt thz fatökum mannom j iomfru marie äro som han hafdhe för giort rikom mannom for the wärdzlika frunna äro ok swa föra iomfru marie loff for allom som han hafdhe förra fört wärdzliko frunna loff" KL 83. MB 2: 297.
väruldsliker (væruldsliker)
2) i verlden el. på jorden befintli, som finnes på jorden. en är. .. mannen ther sytrer ochg rådher alt thz til är werilzlik thing i thenna hem KS 7 (16, 8). " är mannen äpte sin naturlik skipelse skapader mit mällen ängla ok wärlzlik diur, medh änglom hawär han skäl ok lijf, ok medh wärilzlikom diurom hawär han lif ok likama" ib 2 (5, 3). ib 3 (5, 3), 4 (7, 4; 9, 5), !SYNS_DÅLIGT? (30, 14), 28 (71, 30). alla wärdzlika skogha Su 329. " hwilken ower alla wärdzlika människor älskade siin kärasta som" ib 211. " aldra wärldzlika wina (cuntorum nortalium) närwaran" ib 212. " wärdlzliga konunga höffdinge (princeps regum terræ)" MB 2: 333. alla werldzligha släktir (tribus terræ) ib.
väruldsliker (væruldsliker)
3) mensKLig, från menniskor härrörande, af menniskor, menniskors. han saa at han hafdhe ängha välzleka hiälp (de humano prorSus desperat zuxilio) Lg.">Bil 871. hon kunde sik ey wakta for värlzlike vmtalan ib 869. huad som görs af kånst ok werilzlikom viSDom KS 7 (16, 8). tässen häLga iomffrun flydhe altidh wärsliken priis oc rosn Lg 3: 319.
väruldsliker (væruldsliker)
4) verldslig, verldsligt sinnad, riktad på det verldsliga el. jordiska. han war mykit wärldzlikin KL 85. Lg.">Bil 803. " en af þem är þän konungin lyde på han var värälslikar oc hataþe han furst han byrþade at varþa guþleka[r]" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 183. thänne biscopin älska gudh mindra än tilbör ok hans lifwirne är alt wärdzlikit (tendit ad sæcularia) ib 1: 320. war hans astundan kötlikin ok wärdzlikin ib 316.
väruldsliker (væruldsliker)
5) verldslig, tillhörande verldsligt stånd (i motsats till andligt stånd, särsk. munk- el. nunne-orden). en renlius ärmite sat i enne ödhkn oc en värzlikin man thiänte honom KL 299. KL 289. " värlzlike mannen som ärmitanom thiänte" ib. " fly. .. samtalan gärna oc mäst värlzlica (sæcularium) persona" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 46. KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 22, 77, 278. biskoppen haffdhe samman kallat ena märkelika samqwämdh, prelatha, doctores oc laghaKLoka män, badhe andelika oc wärldzlika Lg 3: 439. " fik han se dena stora samqwvämddh aff clostersen iomffrwm, oc iblandh them saa han ena wtkorlika wärdzlika iomffru" ib 286. huat ära war gudhi fordhom aff häLgom renliffwis människiom oc hwgnadh, oc dygdenna äptherdöme wärldzlikom människiom Su 58. " swa wäl j renliffwis som wärdzligo folke" ib 232. " wärdzliken oc syndogh hiärta (corda sæcularia) i falskom renliffues människiom" ib 59 ; " jfr 4. at thu skuli ängaledhis forsma christi thiänisto qwinnor, hwlka som koma af wärdz liko lifwärne at thiäna gudhi" KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 77. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 5. rätter wärulzlikär lifnadhr KS 3 (6, 4). ib 14 (31, 14). läto the kirkionna dom ower hona ganga. .. oc anuardhadhis wärslikom dome at brennas KL 15. " thz stora studium j praghe war ok allle the stora mästare hathade honum thy han offuer gaff andeligh thingh oc togh werdhlek" Lg 3: 33. - om andlig som icke tillhör KLosterorden. pafan likas viþ dyrena kardenales viþ dura kroka, gulfet viþar. .. andra värulsleka KLärka (clerici sæculares) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 178. ib 180. ey sculu the svirffta sik. .. widhir nochan werlzlichan prest VKR 18.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so väruldsliker may have also been written as væruldsliker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
 • wäruldzliker: -lik KS 3 (5, 3).
 • värulzsliker: -lko (för -liko) Bir 4: l(Avt) 183. wäruldzlikär KS 3 (6, 4).
 • werulzliker: -lik ib 20 (50, 22); -liko ib (51, 22) ; -likan ib 48 (121, 52); -likt ib 56 (140, 61).
 • värulsleker: -leka Bir 4: (Avt) 178; -leke ib 180. " väralzlikin (n. pl.)" Lg 3: 509.
 • värälslikar Bir 4: (Avt) 183. wärilzliker: -lik KS 2 (5, 3), 3 (5, 3), 4 (9, 5) ; -likt ib 3 (5, 3). värildzlikin (nom. f. sing. och n. pl.) Ber 278.
 • werilzliker: -lik KS 7 (16, 8), 28 (71, 30) ; -likt ib 14 (31, 14), 46 (118, 50) ; -likom ib 7 (16, 8). 13 (30, 14).
 • världzliker: -likx MP 1: 169.
 • wärldzliker: -liko Su 59 ;
 • -likom ib 58. " världzlikin (nom. f.)" Gr 259. verldzligin (nom. f.) Lg 3: 528. " wärldzlech (nom. f)" SD NS 2: 53 (1408).
 • verldzlig: -liga Lg 3: 528 ; -ligx ib.
 • werldzligh: -ligha MB 2: 333.
 • värlzliker Bil 803 ;
 • -lik Bir 2: 284, 285 ;
 • -likt Bil 860 ;
 • -like KL 289 ;
 • -lica Bo 46 ;
 • -licom ib 173 ; Bil 842.
 • wärlzlikin Bo 117 ;
 • -likit ib 37 ; Bir 2: 285. wärlzlikin (ack. m) ib 1: 9 ; -likit KrLL Kg 2: pr.
 • werlzliker: -lica ib 4: 9.
 • wärlsligh: -lighe Ber 288.
 • werlzlich: -lichan VKR 18.
 • verlzleker: -lek MP 1: 9.
 • värdzliker: -lica ib 28, l69.
 • wärdzliker: -lik Bir 1: 8 ; Ber 189.
 • wärdzliker: -lika KL 83 ; Su 211, 212, 329 ;
 • -liko KL L83; Ber 77. wärdzlikin (nom. f.) Bir 1: 316 ; Ber 77.
 • wärdzlikin KL 85 ;
 • -likit Bir 1: 320 ; Su 248. wärdzliken (n. pl.) Su 59 ; Lg 3: 393.
 • wärdzlig: -liga MB 2: 333.
 • wärdzslig: -ligo Su 232.
 • werdzlig: -liga MB 2: 297.
 • värzliker: -lika KL 254 ; 256; -liko ib 182 ;
 • -like Bil 869 ; KL L185; -lica Lg 254 ;
 • -lico SD NS 2: 86 (1409).
 • värzlikin KL 289 ;
 • -likit ib 185.
 • wärsliker: -like Lg 3: 395 ;
 • -likom KL 15. wärsliken (ack. m.) Lg 3: 319.
 • wärsleker: -lek LfK 52
 • wädzliker: -lika Ber 22 (jfr 295); Lg 3: 439 )jfr 729). välzlikin (n. pl.) Bir 2: 126 (jfr 341).
 • välzleker: -leka Bil 871.
 • weruldliker: -lika KS 19 (48, 20).
 • wärdheliker: -likt KS Fragm. 14 (Bures uppl. har på motsvarande ställe werulzlikt 56).
 • värdhelikin: -likit Bir 2: 285.
 • werdelikin: -likit KrLL Kg 2: pr. i var. wärdlikin: -likit Bir 1: 155.
 • wrdhleker: -lek Lg 3: 33),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚱᚢᛚᚦᛋᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back