Värva

Old Swedish Dictionary - värva

Meaning of Old Swedish word "värva" (or værva) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

värva Old Swedish word can mean:

värva (værva)
eg. svänga el. vända sig i krets.
värva (værva)
1) tornera; öfVa riddarspel, öfVa ridderliga el. krigiska idrotter, utföra ridderliga el. krigiska bragder. herra gamorin ther värfua kan swa at alle riddara prisa han Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr 1757. " ij skulin thz se iak värfua kan" ib 519.
värva (værva)
2) utföra, uträtta; Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framföra (uppdrag el. ärende), (efter uppdrag) Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framföra el. Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framställa. hans wili wil jac werffua RK 2: 5863. " wille the hanom nokot werf befala lthz wille han gerna för thera sculd thala the badho hanom werfwa thz swa slät wille konungen än holla them widh rät the willen än för herra haffwa" ib 2233. " om lannith ryktdeVallius. 1850--54.">Dis jnd j danmarch en thet j och wij alle haffuä konungh hans tilscriffuit och. .. aruidh trolle och aruidh knwtsson haffue j befelningh oc (för at?) werffue" HSH 18: 4 (1494). " engelbrecht sculle there ärende werffwä" RK 2: 730. han wärffwer sin ärende som han bäst kan ib 3: 3419. Vallius. 1850--54.">Di 37, 153. " tha sende konung pipping en riddare hem til sinä dotter clärinä, at hon skulde sendä honom folk. .. thz wärff (för thz wärff bar?; Cod. B (thz w)ärff war, Cod. C thz warff huar; orig. Vallius. 1850--54.">Dit warff) then riddaren til henne" Va 19. " huat the ther hade at wärffue thet komer wel for ögon" HSH 18: 103 (1497). - Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framföra budskap, göra Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framställning; anföra. komo konung cristoffers bud til calmarnaa ok worfuo til marsken oc rikes rad täre RK 2: s. 354. fförst verffde the gode män at. .. her sten haffde gernä sielff Varit j tall med ärchebispen HSH 18: 16 (1495). verffde. .. the gode men om rikesens radh skulle nogerstedz kommä til hopa, för än thet möthe skal staa j calmarna ib 21. ib 22.
värva (værva)
3) utveRKa, uträtta. " om hon kunde werua thz gudh wilde gifua thz hon motthe lengher mz kroppen bliffua" MD 121. han werffuä os the nade fa ib 25. - utveRKa, skaffa. bispens swen, som verffde per pauelsson leyden BSH 5: 63 (1505).
värva (værva)
4) Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Främja. " the väfwa thit bäzsta" Bo 114.
värva (værva)
5) åstadkomma, bringa till stånd, skaffa. alle then skat ther riket kunne werffua bönder sculle thz j reedho penunga vtgöra RK 2: 525. - bringa till stånd, åvägabringa, ernå: uppnå: afsluta. forsendha in til danmaRK. .. her sten twrson, her twre jenson och nielss eskilson. .. sweriges rikes radh och men, än nw pa nyth forhandla och werffwa Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fridh eller nagra ara opslagh i mellan rikin BSH 5: 53 (1505).
värva (værva)
6) förvärvfVa; vinna. " the sculdo alle lniwte huat the werffue" RK 2: 3090. " the forfffuo ther priiss oc storan Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Froma" ib s. 348. lib 3594. MD(S) 241. götaland jak effter min fader ärffde oc mykyn sighe ther til värffde RK 1: (LRK) s. 218. " thet wij sielffwe haffwe worweth medh swor sweth och arbeygde" BSH 5: 318 (1508). - JVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr forvärVa.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so värva may have also been written as værva

Part of speech: vb

Additional information: v. [Fdan. værve. Ä. Dan. hværve, værve. Mnt. werven. Jfr hvärva] L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • wärffwer RK 3: 3419.
  • warff Di 37. wärff(?) Va 29.
  • värffde RK 1: (LRK) s. 218. verffde BSH 5: 63 (1505).
  • vorffuo RK 2: s. 348. worfuo ib s. 354.
  • verffde HSH 18: 16 (1495), 21, 22.
  • worweth BSH 5: 318 (1508).
  • wärffwat Di 37.
  • werffuat ib 153),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚱᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back