Väþ

Old Swedish Dictionary - väþ

Meaning of Old Swedish word "väþ" (or væþ) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

väþ Old Swedish word can mean:

väþ (væþ)
L.
väþ (væþ)
1) pant. " tha satte han wisingxöö til wädh" RK 1: 4031. the haffdo fulner sath til wädh hoffwoDit til pant ib 4204. Di 191, 193. " star mit huffuod i wäd for tik" ib 192. jomfrwn. .. fik hanum en gulring i wäd at hon wilde fylgia hanum ib 37. " han haffuer. .. sath sin halss til wädz at han skal bliffue fogthe pa abo sloth innan mädsomars dagh nästkomande" FM 548 (1512). Jfr skiäla väþ.
väþ (væþ)
2) vadpenningar som vid vädjande efter en fälld dom el. ett yttrande af syn el. nämd ss pant nedsättas af den missnöjda partenaf domaren, af synen el. nämden och som förveRKas af den hvars talan ogillas i högre instans; nedsättande af vadepenningr, vädjande, vad. hwem þäs þökker at näfnden hanum vrätt gyor, aghe þäs waald at wäþia a mot þere näfnd med XL maRK, vnDi wara sannind at letänfalz han aatt wäþiom böte XL maRK i þräskipte SD 5: 378 (1344, nyare afsr.). " til dömpdhe iak. .. ängleke. .. sex maRK fore wädhit ib" NS 1: 419 (1405). dömde jak afFH herazsyninne tholfFH march ffor oogildh waadh til thwäskiptis DD 2: 5 (1384). " jngen sit vadh her i moth kasta vildhe" FH 5: 87 (1482). " han kastade sitt wadh emoott nempnden" BtFH 1: 3 (1481, nyare afskr.). " olef bödz tree eensinnom (för treem sinnom) att han skulle kasta sitt wadh mooth thenne tijo synemän förre än the sworo och han wilde ey" ib 5 (1467, nyare afskr.). " them bödz offta kasta wadh förre än synemän sworo, och the wille icke" ib 122 (1477, nyare afskr.). honom böödz kast (för kasta) wääd mot oc han icke wilde ib 131 (1506). honom bödz åffta kasta wadh och han wilde icke ib 11 (1484, nyare afskr.). ib 15 (1478, nyare afskr.), 16 (1488, nyare afskr.), 25 (1484, nyare afskr.) o. s. v. dömdes. .. musta pieti etålast till 3 m- för han kastade wadh och togh så tillbaka igen ib 32 (1478, nyare afskr.). honom bödz kasta wadh vnder een landzyyn och han wilde icke ib 40 (1490, nyare afskr.). ib 49 (1492, nyare afskr.). effter the wilde ey kasta sitt wadh, så leett jagh förschne 12 synemän swäria ib 2 (1468, nyare afskr.). han kastad sitt wadh moott ena sochne syhu och vnder eena landz syhn, och tappade wadhet ib 33 (1467, nyare afskr.). " tappade willmar wadet" ib 20 (1466, nyare afskr.). dömdes. .. huar thera saak till 3 m. för wadhe dhe tappadhe ib 105 (1480, nyare afskr.). ib 75 (1467, nyare afskr.), 107 (1468, nyare afskr.), 111 (1471, nyare afskr.). påwall mörwen bad sitt wadh igen på tinget ib 37 (1486, nyare afskr.). ib 39 (1488, nyare afskr.). - om appell enligt kanonisk rätt. jak haffwer giort mit wedh och appellation til wor helghe fadher pawen BSH 5: 186 (1507).
väþ (væþ)
3) insats som göres vid vadhållning och som tillfaller den som vinner vadet; det som vid vadhållning sättes upp. hwilken brodher som weDDher mz androm om nograhanda ting medhan gille drikkis tha komi halfft wäDith til lgillesins nitho SGGK 106.
väþ (væþ)
4) insats som vid täflingsspel tillfaller den vinnande, täflingspris; täfling. manghe löpa om wädhet, än en then främste oppbär wädzsens lön LfK 129.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so väþ may have also been written as væþ

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • wääd BtFH 1: 131 (1506).
 • wedh BSH 5: 186 (1507).
 • waþ VML II Kr 7: pr. li var., Kp 10 i var. waadh DD 2: 5 (1384).
 • väþium VGL I G 1 o. s. v. wäþiom SD 5: 378 (1344, nyare afskr.). vaþium VGL I J 6: 1. waþiom VML II B 13: pr. gen. väþiä VGL LII J 14. vaþia ib I J 6: pr.).,
 • vädsfal ,
 • väþia fastar ,
 • väþia fäst ,
 • väþia kast
 • waþa- )
 • väþia lös ,
 • väþia taki ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SGG
Stadga för ett S:t Görans Gille. I Småstycken på Forn Svenska.
SGGK
Stadga för ett S:t Görans Gille vid Kopparberget. I Småstycken på Forn Svenska.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
➞ See all works cited in the dictionary

Back