Vaþe

Old Swedish Dictionary - vaþe

Meaning of Old Swedish word "vaþe" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vaþe Old Swedish word can mean:

vaþe
L.
vaþe
1) skada, olycka, nöd, olycKLigt el. svårt tillstånd. " hafþen ii eihg hana cKLemming. 1862.">Alla tel hiKLemming. 1862.">Alpa. þa varin ii nu KLemming. 1862.">Alle viþ grund döþe ok tel vaþa döKLemming. 1881--82. SFSS.">MDe" Lg.">Bu 23. þeop[h]lus skämmes viþ sin vaþa ib 29. " sigia þäm sKLemming. 1862.">Alogha Suenom. .. huat uþa þöm var för hände (quantam incurissent pænam)" ib 154. " them frälsa aff thera dödha manna wadha (den nöd som vållades dem af de döde)" Lg.">Bil 876. wi aghom þöm tolf for KLemming. 1862.">Allom waþa oc skaþa, Sum þe firi þässon maKLemming. 1862.">Al kunno i koma, väria SD 5: 377 (1344, nyare afskr.). gör. .. ey. .. thinne modher ok mik swa höghelik vadha, thz thu vil skilias os ij fr KLemming. 1844.">Fl 477. " nu äru the stad ij mykin vadha (eru þau naðuliga stödd), vtan gudh mz sina nadhe nadhelika them hiälper badha" ib 1550 ; " jf 3. at thu far hem. .. för än thu thik ij wadha säter" KLemming. 1862.">Al 4310 ; " jfr 3, "
vaþe
2) svprighet, möda. magho KLemming. 1862.">Alle cristne men koma til himerikkis, än the göma sin cristendom, oc tho wärlz män mz mere wadha. .. än KLoster män KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 452. - (?) han wardher ther sin waanda qwit oc gar heem vthan waadha KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 387.
vaþe
3) våda, fara. " vaþe är striþa viþ siäluan" Lg.">Bu 134. " i myclom vaþa (periculo] var iak for þina sculd" ib 499. " daghleka vast þu i lifsen[s] vaþa" ib 76. EGlor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR IV vtan adhKLemming. 1862.">Alport skKLemming. 1862.">Al wara port luka järndadh. .. huessen til wärilse för eld oc KLemming. 1862.">Allan brådhan wådha EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 85 (209, 94). opta är wadhin när GO 169. " görande them fore wara af sinom wadha (periculo)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 196. " jak fore wara them af thera wadom" ib 256. " nar andra manna wadha (pericula) tesk ok beuisas thik" ib 379. " KLemming. 1844.">Flyande sins wägx wada (pericula)" ib 332. " iak kKLemming. 1862.">Alladhe thik aff värdinna vadhom" ib 3: 25. " han vnkom hafsins wadha" KL 175. hel. uitis wadha (pericula) funno mik MP 1: 250. " värna oss. .. af KLemming. 1862.">Aliggiande wadhom" EGlor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 59. " tusanda skadha oc wadha" Su 141. ib 146, 400. " vilen i nw ey göra swa the foen riken i wodhe staa" EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 88.
vaþe
4) våda, skada el. olycka som ngn åstadkommer ut uppsåt. hwilkin man som drape annan mz brädhe, eller wadha, vtan staddan wilia at dräpa sin nästa KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 425. then som drap mz wadha oc ey mz wilia ib. " om sa händdher broder dräper brodher, ekke mz villiandes modhe heller mz vadha" SEG 120. " än thu är reen. .. aff qwinnor blandan oc manna wadha (d. v. s. sådant som oförutsedt kan oena män?)" KLemming. 1862.">Al 7538. - (?) konungin sa ther görla til vadhna (sannolikt felaktigt) KLemming. 1844.">Fl 1553. - Jfr bak-, banz-, blods-, brand-, branda-, döds-, elds-, lifs-, sio-, sios-, siäla-vaþe.
vaþe
1) eld hvarigenom olycka förorsakas. grata thenna wadha eld KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 359. " vm vadha eeld" MEG (red. A) 53. ib (red. B) 58.
vaþe
2) vådeld. " hwru een gaardh wart frälster fra wadha eld" Lg 3: 373. rädda kyEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKennes huss aff wadha ellen ib. " een stoor deel aff her linwardz gaardh. .. war oppbrunnen aff wadh eell" ib. " kom waadheld i eeth stoort kornherberghe ib 381. "

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • wodhe RK 2: 88),
 • vaþa bloþ ,
 • vaþa bot
 • wade- )
 • vaþa brander ,
 • vaþa bränna ,
 • vaþa drap ,
 • vaþa eþer ,
 • vaþa elder
 • waadheld Lg 3: 381.
 • vadha eld. vadha eeld MEG (red. A) 53. wadh eell Lg 3: 373.
 • art. wadha ellen ib),
 • vaþa fä ,
 • vaþa giäld
 • -gäll )
 • vaþa gärþ ,
 • vaþa gärning ,
 • vaþa hug ,
 • vadha idh
 • -iidh )
 • vaþa läst ,
 • vaþa lös ,
 • vaþa mal ,
 • vaþa sar ,
 • vaþa skena ,
 • vaþa skuver ,
 • vaþa vägher ,
 • vaþa värk ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚦᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
SEG
Stadga för ett S:t Eriks Gille nära Upsala. I Småstycken på Forn Svenska.
MEG
Magnus Erikssons Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back