Väþia

Old Swedish Dictionary - väþia

Meaning of Old Swedish word "väþia" (or væþia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

väþia Old Swedish word can mean:

väþia (væþia)
sätta pant, sätta (ngt) i pant.
väþia (væþia)
1) vädja, efter fälld dom el. efter yttrande af syn el. näVallius. 1850--54.">Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD söka ändring i högre instans, hVarvid såväl domaren, synen el. näVallius. 1850--54.">Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MDen som den missnöjda parten i taka händer nedsatte Valpenningarne, hvilka förveRKades af den hVars talan ogillades i den högre instansen. hwem þäs þökker at näfnden hanum vrätt gyor, aghe þäs waald at wäþia at mot þere näfnd med XL lmaRK, vnVallius. 1850--54.">Di wara sannind at letän Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 378 (1344, nyare afskr.). hawa mange män. þe som skud (för skuld) hawer Varit gywin, om nokrä sak, som näfnd vm sattes, waþyät a moot þerre näfnd, sighiändes at näfnden hawer þem egh rätt gyort. vnVallius. 1850--54.">Di Varn dom oc warrä sannind atletan ib 605 (1346). " tha waVallius. 1850--54.">Diplomatarium Dalekarlicum. URKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDhe mattys j sydhräneffdhe a alla therä wenghnä mooth herazsynninne ok wnder eenä landzsyn" Vallius. 1850--54.">Diplomatarium Dalekarlicum. URKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DD 2: 5 (1384). " ingin wilde mote nempdene wädhia" Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 141 (1402). ib 136 (1402), 268 (1403), 277 (1403) o. s. v. FH 4: 16 (1451). BYH 1: 272 (1474). " epter thät jngen här mot mig eller nämpVallius. 1850--54.">Dinne wäVallius. 1850--54.">Dia wilde Upplands LagmanVallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SDombok 1490-94 s. 17. jngen vilde här i m[ot] wäVallius. 1850--54.">Dia" ib s. 10. ib s. 21, l23 o. s. v. wädhia äller skiwta sik for oss äller wart rikesens raadh Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 2: 610 (1413, gam mal afskr.). - allmännare vädja, apellera, hänskjuta sig. appellere och wedhia wnder andrä domärä Vallius. 1850--54.">Dinaviens historia. 1816 ff.">HSH 20: 211 (1507).
väþia (væþia)
2) våga uppträda (emot), sätta sig (emot?) karl knwtsson wille. .. moot then orätt wädhia Vallius. 1850--54.">Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD 388.
väþia (væþia)
3) sätta upp (ngt ss insats i spel el. Vadhållning), våga. ther pa thör jach wäVallius. 1850--54.">Dia min hals at there käro är vtan fals RK 2: 750. - slå Vad. amelias wilde wäda mz hanum Vallius. 1850--54.">Di 46. " jak wil weVallius. 1850--54.">Diä om thusande maRK ath hon hawer mört sinä frveth" Va 7. " hwilken brodher som weVallius. 1850--54.">Diplomatarium Dalekarlicum. URKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDher mz androm om nograhanda ting medhan gille Vallius. 1850--54.">Didriks tha komi halfft wäVallius. 1850--54.">Dith til gillesins nittho" SGGK 106 .refl. vädhias, vädja. han waVallius. 1850--54.">Diplomatarium Dalekarlicum. URKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDes moott sex synemän, att the hade icke rätt ransakat BtFH 1: 59 (1482, nyare afskr.). ib 77 (1482, nyare afskr.), 78 (1483, nyare afskr.). han waldes moott een heredxzsyhn, och vnder een landz syhn ib 18 (1500, nyare afskr.). waVallius. 1850--54.">Diplomatarium Dalekarlicum. URKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDes peeter juckin moott ena sochna syn och vnder ena häredz syhn på eena swedh ib 30 (1465, nyare afskr.). wäVallius. 1850--54.">Diplomatarium Dalekarlicum. URKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDis oleff radyisto mot xij landz synne men wnder xij heredz syne ib 181 (1507). " wäVallius. 1850--54.">Diplomatarium Dalekarlicum. URKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDis morten haros mot xij heredz synne men wnder ixij landz symme men" ib 241 (1507). " väVallius. 1850--54.">Diplomatarium Dalekarlicum. URKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDis oleff nilison kuttis mot vj ägende syn men wnder xij landz syn men" ib 279 (1509). VaVallius. 1850--54.">Diplomatarium Dalekarlicum. URKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDes olaff i niemis moot vj syne män och vp vndher xij landz synis[men] ib 154 (1507). " til annan domara ma segh jngen skywta äller vädyas" Vallius. 1845.">PM 34. - Jfr utvädhia, oviþiaþer.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so väþia may have also been written as væþia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • wäþþia VML II þ 19. wadhia SD NS 1: 403 (1405, gammal afskr.). vädya. -as PM 34. weddiä Upp.lands Lagmansdombok 1490-94 s. 48. wäda Di 46.
  • weddher SGGK 106.
  • wäþi UplL þg : 1; VML I B 8: pr-, II þg 14: 1. wäþie ib. " weþie" ib M 30: 1. pl. 3 pers. wäþin VmL I þg 3: pr. l
  • vadde: -es BtFH 1: 154 (1507) ; -is KrLL Tg 39: pr. i var.
  • wadde: -es BtFH 1: 18 (1500, nyare afskr.) , 30 (1465, nyare afskr), 59 (1482, nyare afskr.); -is KrLL Tg 37. waddhe DD 2: 5 (1384).
  • vädde: -is BtFH 1: 241 (1507) , 279 (1509). wädde: -is KrLL Tg 37 i var.; BtFH 1: 181 (1507).
  • wäþiaþo VML II B 5: 1 (på två st.).
  • wadde: -es BtFH 1: 77 (1482, nyare afskr.).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚦᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SGG
Stadga för ett S:t Görans Gille. I Småstycken på Forn Svenska.
SGGK
Stadga för ett S:t Görans Gille vid Kopparberget. I Småstycken på Forn Svenska.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back