Vatn

Old Swedish Dictionary - vatn

Meaning of Old Swedish word "vatn" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vatn Old Swedish word can mean:

vatn
L.
vatn
1) vatten. "ss ämne. smausennen släkte balet mz litlo vatne" Lg.">Bu 134. " konungin vatnith a stolpan slo" FMan och G. Stephens. 1849.">Iv 1627. " ath then dagh skulde koma th thw äther bywgbrödh ok driker vatn äpther" Di 286. drykkin skal vardha vatn blandat mz brännesten KLemming. 1860.">Gr 273. ib (Cod. D) 363. fastadhe hon. .. hwarn dagh vidha vatn ok brödh KL 335. " hwart thz KLädhe som thera hold koMBer widh, thz skal thwas mz watne" MB 1: 360. " stänkia sik mz wigdho watne" ib 502. " jnnan thy lande är mykin nödh at watne" ib 210. " teknar watn i the häLghe scrifft gudhlikan kännedom thy at swa som man seer sit anlit i watne, swa ma man oc se sin lifnath i gudhlikom kännedom" ib. " mz watne wardher wiin oc öl oc brödh oc alt thz mannin skal lliwa widh thz skal hawa mäst aff watne" ib. " funno liwanDis watns adhror ib. the hafdho funnith GOt watn" ib 211. " är. .. watnith. .. höghra elementum än iordhin är" ib 72. elementith vathnit dogher moth allom sywkdom PM XLV. " vatnsens natwr är blöt" KL 288. " jak döpir j vatne" MP 1: 22. inbära widh oc watn KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 30. " siwdhe thz alth saman j skört ööll ellir j watn" LB 1: 97. " eth kar mz siwdhande watne" ib. " iiij eller fyra stop watn" ib 2: 92. jak slaar ey wth thz fula watn för än jak faar thz rena GO 597. " thu vesth ey j hwat brunne länBok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäRKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KSth är vatn" ib 574. " swa är at känna dara radh som sla watn a gaas" ib 931. " tagh watn offwir howdh thz löpir gärna i ärma" ib 353. " watn ledha i ta KLemming. 1860.">Gropa" Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäRKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 85 (208, 93). i allä the stundh, ther laurensa martinssons stenhus är läghra en mith huvs, tha ägher laurens martinsson anama sigh bäggias wara watn oc drup SD NS 2: 846 (1414); jfr 2. - Lg.">Bild. see. .. til hwar en flather förman, at han ey taki sik watnet ower hwffwdet, at loffwa thz nokrom at haffwa, som ey loffwar siälffwer pawen Lgren. 1875.">LfK 11. " thän som wil taghi liffsens watn til giffwins" MB 2: 369. - vatten, vattenflod, vattenflöde. at hanum gangär ofse iuri ällär eldar ällär vatn RKningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig uRKund, den förlorade SödeRKöpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SR 32 ; jfr 2.
vatn
2) vatten, vattenmassa, vattensamling, vattendrag. tha löstes all KLemming. 1860.">GrunDin i iordhinne som watnen löpa vnder MB 1: 170. " öktos watnin ib. archen flöt ower watnen, oc watnin mäktadhos ower mato ower iordhina" ib. " tha the (getterna) hafdho sumit owir thz vatnit" KLemming. 1860.">Gr 299. " vatnanna sunDirskiptilse ib. hwaar sum taker mädh walldz weRKum af them i handum hawer, huus, jordh, vatn eller vatnweRK" SD 4: 466 (1335, nyare afskr.). ib 5: 377 (1344, nyare afskr.). kom savinianus til franz til eth stort watn som kallas secana Lg.">Bil 460. Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäRKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 30 (76, 32). " the män i landeno Bodho. .. fylto aater all the watn (puteos) som han oc hans fadher hafdho KLemming. 1860.">Grawith" MB 1: 210. " thz watnit som laa inne j ihersusalem stadh, som kallas j lästinne piscina" Lg 70. " han. .. sände han til vatnit syloe" Bo 152. " manghe vngge muncka ens KLostars som stoþ vidh fliutande vatn (juxta fluium)" Lg.">Bu 22. " konungen sidna marsken breff sende mz första open watn til stocholm steMPde" RK 2: 6979. " i voris med förste opit vaten sende forscriffne k: h: sin skep och folk til siös" HSH 20: 72 (1506). " tesse slot och lenn till förste opit vaten besittie" ib 24: 21 (1512). - vatten (i motsats till land). at wi skole haffue Borthe theris stare förstis landh och watten FM 410 (1509, gammal afskr.). rast at lan de, viku at vatne RKningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig uRKund, den förlorade SödeRKöpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SR 59. " hwat the koma åt lande ällr watne" Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäRKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 66 (162, 72). " ey wntföras aff stocholme til land eller watn" BSH 1: 132 (1371). HSH 20: 221 (1507). - Jfr almännings-, fiske-, fiskis-, här ads-, FMan och G. Stephens. 1849.">Ivirflöds-, konungs-, kulfiski-, miþ-, oþol-, ofsinnis-, upgangs-vatn.
vatn
3) vatten, vattenmängd som vid uppredade oMByten användes hvar särskil gång. twa it spisafat ful (för fult) mz korn mellan händerna j try eller iiij (4) watn LB 2: 92.
vatn
4) om genom konst beredd vätska: vatten; dekokt; destillat. holkin som wil bränna watn aff henne (järnört) LB 3: 88. " thzta kallas bränth vatn aff hwilko lifsens wathen skal göras" PM XXVIII. " göra liffsens vathn ib. Jfr biug-, fiol-, kamfer-, krusamynto-, lavendel-, malyrta-, natskadho-, rosa-, rosen-, symn, syro-vatn. "
vatn
5) om vätska som afsöndras från kroppen: tårar. hwat gör thik swa mykit watn. thu ärwodha fafängt, hwat ey forma thit watn at vpfara j hymilin VKR XIII. - urin. hwar som sith watn slaar fran sig i gillestuge SGGK 105. hwar som slaar sith watn j annars skoo ib. " huar som kastar sijth vatn i gyllestugho" SGG 130. " kastha siith watn" LB 7: 171. " latha sith vatn" ib. " dricka siith egiith vatn" ib 172. " for menniskionne egith wathn" ib 2: 45. hon (ɔ: Dill).. . drukkin lolkka fram watn (provocat urinas) ib 5: 80. - Jfr tara vatn.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • vaten Di 287 ; LB 8: 44 ; HSH 20: 72 (1506), 24: 21 (1512). waten MD 63 (på två st.); LB 8: 49 ; HSH 20: 221 (1507).
 • wathen PM XXVIII (på två st.). vaptn Di 240 ;
 • -ith ib.
 • wantn LB 3: 94 (jfr s. 148); -e ib 93 (jfr s. 148); -it ST 118 ;
 • -ith ib (på två st.). vant VGL II J 42. want VML II B 2: 6 i var. (på två st.). wanth LB 8: 41.
 • watns MB 1: 210.
 • waz VML I B 19: 3; jfr sammansättningar. med art. vatnsens KL 288.
 • wathnsens PM XXXI ),
 • vatna fynd ,
 • vatns adhra
 • watz- )
 • vatus drupi
 • watnsdropi: -a Su 460. watnz dropi: -a ib 37 0.
 • wantzdrwpi: -a Ber 85. vatz dropi: -a MP 2: 188.
 • vatzdropi: -a Bir 1: (Cod. B) 349. watz droppe: -a LfK 199 ),
 • vatns hyl
 • watntz-.
 • vatz- MB 1: (Cod. B 539),
 • vatns kälda
 • vatns ras
 • watz- )
 • vatns värk
 • watswärk )
 • vatns ämbar
 • vaz- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᛏᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SGG
Stadga för ett S:t Görans Gille. I Småstycken på Forn Svenska.
SGGK
Stadga för ett S:t Görans Gille vid Kopparberget. I Småstycken på Forn Svenska.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back