Vaxa

Old Swedish Dictionary - vaxa

Meaning of Old Swedish word "vaxa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vaxa Old Swedish word can mean:

vaxa
1: växa, tillväxa (i längd el. hödj), utvecSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLas. om organism el. del af organism, närmaST med afseende på växter, men äfven i fråga om menniskor och djur. at träit idkelica växer til thäs thz är ful växit STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 237. " göta drotnug som vtländes kSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allas lonGObarDi. þy at þe läto skiäg växa som ryzom" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 56. " the vexer blodh och taker ath ökias j mantz liff" LB 2: 62. nw wäxer smaswennin oc wardher mykin wedheman MB 1: 198. " ä wäxä wälliuga barn tho at the watn drikka" GO 129. - växa, genom växande öfvergå till. med prep. i en STen är j dactili frvc vm han sätz ok platas j feta iordh tha fetmar han. .. ok wäxer j STort trä STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 132. - STiga, höja sig. växte oliona wäzska swa höght ok öktis at olian Flöt STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allan thän daghin nidher i tySTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Berim Flodh STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 67. - i STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allmännare användning: växa, tillväxa, tilläga, ökas (i om fattning, antSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al, STySTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa o. s. v.). vaxte crisna manna taSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 142. " ther skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al iak läta wäxa thina släkt" MB 1: 254. " þätta lius växte Sua. .. at ängen synd matte fa noquara mact mäþ hänne hiarta" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 10. dygdhena waxa lönlika göMDa STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 113 (jfr 299). huru mykit thin vilia vexer swa vexer thin forskullan STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 55. scSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt thu växa j GOdhom gerninGOm ib 237. " eptir ty som STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldrin honum växte" ib 51. " honom tok vmsidhe vaxa högfärdh" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 250. " hanom växte vm siþe smam oc smam läti oc glömska" ib 188. " honum wäxer sorgh ok SToor angiST" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 1827. " naar mik växe GOdz tha växe mik moodh" GO 173. " waara forfädhra gudh, han signe thässa smaswena. .. oc giwi them wäxa i mykin mogha" MB 1: 259.
vaxa
2) växa, gro; genom växande uppkomma el. blifva till, uppSTå, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AlSTras. om organism. blomSTris iordhen mz grönt gräs, oc sädhe oc frwktsamom träem äpter sit kyn mz natwrlike sädhe, swa at et maghe plantas, oc wäxa aff andro MB 1: 156. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLint wäxir opta äpte hwete sädh" GO 740. " odyrth vaxir yffrith (pullulat herba satis que nil habvet vitilatis)" ib 744. " thz bäSTa viin man for them bär, thz ij lanDith växith är" Fl 871 thre äple kärna the som i ParaDiis waro wäxte STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 92. " thässin hinnan som är växsin owir (Superducta) manga manna vnDirSTanilsa öghon" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 121. " ä wäxe rakka tan män gamSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al hunDir been" GO 678. offta vexer böld j arzen LB 7: 265. - framväxa, uppväxa. aff hans släkt waxte een blomSTrande spruti ST 205. " i STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allmännare användning: uppSTå, uppkomma. aff thy wäxSTe sidhwänia j STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTrum at läsa the sSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Almana til guz modhors hedhir" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 66. " läti oc fafänga tingha skodhan, aff hwilkom waxa cellana ledha oc ytra thinganna fafängh wmsorgh" Su 263. " wäxte ther aff eeth STorth mordh" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 2096. " ib (siSTa forts.) 5914. växSTe STaSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKir STormSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 177. " waxte (orietur) Dighirt bang ok wadhelikit mällan Pauan ok biscopin ok thera STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLär(a)" STenianus. Se Lg.">Bil 115. ST 3. - (?) hon (ɔ: colera nigra) wäxir taa LB 3: 37.
vaxa
3) växa, vegetera, lefva ett vegetativt lif. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All wexande thing (vegetaSTenianus. Se Lg.">Bilia) som nihdertrykt oc forsoffat haffua warit aff wintersins köld oc harda froSTe tiLBöria tha grönskas Su 200. - växa, vara för handen, finnas. om växt, äfven i STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allmännare mening om naturprodukt. opPa the änginne ther vaxSTe STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla handa blomSTher oc yrtir Pa 20. " badhe trä ok baSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKir som vaxa i thy rikeno" ib 5. pors, som mySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLo höghre wäxer i iorsSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ala lande, än i hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allande MB 1: 499. " ther (i den väna lunden, d. v. s. Sverige) wäxer i swa margh GOdh frwkt" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr) s. 207. " ther wäxir i the owirmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKis kryde som wäl smakar i bikar oc gryte ib. ther wäxir i the ädhla ParaDiise korn" ib. " ther wäxir i ädhle dyre STena" ib 208. " tak the yrth som wexer j hwethe aker mz bloth blomSTher ok röth ffrö" LB 2: 54. hon (ɔ: gökx yrt) vexer STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alment oppo ängyar ib 7: 273. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 165. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 301. - Part. pet. vaxin,
vaxa
1) vuxen, fullvuxen. " maria þrigia ara gamSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt barn gik ensamen som växen vare" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 5. " the. .. criSTnadho. .. siäxtighi thusandh vaxit folk. wtan barn" STenianus. Se Lg.">Bil 238. tha han giordhis växin oc vardh tiughu ara älla fäm ara oc tiughu Bo 30. Di 30. - i växt framskriden. nar hon giordhes bätir vaxen (STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aliquantulum crevisset) Su 384.
vaxa
2) växt, vuxen, som har (så eller så) beskaffad växt. han war woxen som jette Di 1. han war mannelige woxen ib 7. " han war STaSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKelighe woxen" ib 13. ib 61. " han war degeliga woxen" ib 129. - reFl. vaxas? växa, tillväxa, ökas. i tesson manade tha wäxis (troligen för wäxir) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allir bloDir LB 3: 37. - vaxa i gen, växa åter. begynnade nw hans haar ällir lokka waxa j gän (renasci) MB 2: 122. Jfr i gen vaxa.
vaxa
1) uppvaäxa; tillväxa, blifa STor. (han) vexte op oc vart mectiger man MD 317. Di 21. var. .. litin mz litlom. ok swa skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt thu vaxa til lika vp mz honom (sis. .. cum Parvulo Parvula, et cum grandescente grandescas) Bo 16. - växa upp, tillväxa. pSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Almträ wäxe STorlika wp i högdhinne STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 97. - STenianus. Se Lg.">Bildl. wtwSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alde män waxa wp i höghDinne STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 97 (jfr 299). - växa uppn höja sig, resa sig. dSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alin wäxSTe vp (excrevit) mz sino blomSTré owr thessin fäm bärghin STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 175.
vaxa
2) uppväxa, uppspira. þa växte vänaST lilia up af hans graf STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 7. - upptå, uppkomma. wäghxtu wpp marghähandä sidhwänniur SD 4: 464 (1335, nyare afskr.). wäxte opp eth STort bläsandhe wädher oc STorm STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 706.
vaxa
3) växa uppåt. LB 2: 37, 7: 141 (se ofvan under vaxa nidher). - Jfr upvaxa. - Jfr fran-, saman-, ut-vaxa samt ful-, siälf-vaxin.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • waxa VML II A 19: pr-, Ber 97, 113 (jfr 299); MB 2: 122 ; Su 263 ;
 • vthwaxa ST 205.
 • waxä VGL IV 15: 15. waghxä: wppwaghxä SD 4: 467 (1335, nyare afskr.). uaxa: tiluaxa Bo 88 ;
 • opuaxa Bir 2: 37.
 • vaxsa ib 270.
 • waxsa: wpwaxsa ib 4: 6. växa.
 • uaxir SML M 5: pr. i var.; 1069. waxör HelsL Præf. vaxe MELL þiw 27 i var-; Bu 508.
 • växer MP 1: 237. " wäxer KrLL Tiw 28;" Al 557, 1825 ; Lg 927 ; Bir 1: 132 ; MB 1: 198, 388, 499 ; RK 1: (Albr) s. 207.
 • wäxser Lg 3: 301.
 • wäxär HelsL J 3. växir: vp växir Bir 1: 143.
 • wäxir UplL M 24: 3; SML M 5: pr.; GO 740 ; RK 1: (Albr) s. 207 (på två st.), 208. vexer MP 1: 55 (på två st..); LB 2: 62, 7: 265, 273.
 • wexer ib 2: 54.
 • wexir MELL þiw 27 i var,; ST 132.
 • växe Bu 10 ; GO 173 (på två st). wäxe GO 678 ; Ber 97.
 • vexe MELL þiw 27; KrLL Tiw 28. woxir Bir 4: 165. " woxör HelsL. Prðf. i var.
 • waxte Bil 115, 299 ; ST 3 ; Al 787.
 • vaxste Pa 20.
 • växte Bu 7, 30 ; KL 188 ; MP 1: 51 ; Iv 4377 ; Lg 67 ; Ansg 177.
 • wäxte MB 1: 175 ; Lg 3: 706. RK 3: 2096, 2944 ; Al 8335.
 • växste Bu 402 ; Bir 3: 47, 177.
 • wäxste KL 59, 66 ; Bir 1: 175 ; MB 1: 271.
 • uäxste: vpuäxste Bir 1: l176. vexte MD 317.
 • wexte Al 285.
 • lwexste RK 3: (sista forts.) 5914 .. woxte Di 21.
 • waxto SD 5: 374 (1344, nyare afskr.). wäxto MB 1: 166 ; Al 5273.
 • uäxsto: opuäxsto Bir 3: 232 ;
 • vpuäxsto ib 1: 176 ; KL 82.
 • wäghxtu SD 4: 464 (1335, nyare afskr.). part. pret.
 • vaxin: -it Bil 238.
 • waxin VML II M 22: pr. i var. uaxin SML M 4: pr. i var. vaxsin Bir 3: 121.
 • vaxen Su 384.
 • växin Bo 30 ;
 • -ith Fl 871.
 • wäxin SML M 4; pr.; VML II M 22: pr.; opwäxin MB 1: 83.
 • växen Bu 5.
 • woxen Di 1, 7, 13, 30, 61, 129.
 • wäxter Lg 3: 339 ;
 • -te Lg 82.
 • wäxster: op wäxst Al 9046.
 • uäxster: opuäxste Bir 2: 104),
 • alltmer utvecklas
 • till ngt )
 • vaxa ivir , växa öfver. part. pret. öfvervuxen. han. .. war wäxter oer mz haar Lg 3: 339. Jfr ivir vaxa.
 • vaxa nidhir , växa nedåt. swa som andhra yrther wexa wp swa wexer hon (pepparroten) nidher j jordhena LB 2: 37. ib 7: 141.
 • vaxa til , växa till, tillväxa, tilltaga, gå framåt (i styrka, makt o. s. v.). vienna vaxte daglige til mz växt oc skönheet lica MD 445. tha wäxte mera til iomfrudomen än franwäxte Lg 3: 488. opersonl.
 • med dat. honum wäxer til ok mik faller fra Al 1849. - Jfr tilvaxa.
 • vaxa up ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back