Ve

Old Swedish Dictionary - ve

Meaning of Old Swedish word "ve" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ve Old Swedish word can mean:

ve
L.
ve
1) ve, verop; tid med afs. på hvilken ett verop gäller. eth ve är förlidhit oc see än komma thu we ther äpther MB 2: 347. ib 350.
ve
2) klagan. " the vnga Frua Florie kärdhe sik mz iämerlikt ve" Fr 2390. swa omwändis. .. orghAlekir j we oc veningx wisor (in lamentum) MB 2: 247.
ve
3) olycka, förderf, elände. tha wi thänkiom a idhart we Al 7307. är them we (væ eis) at the wordho nakon tima preste RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 170. " ve är os vm vi viliom honom fölghia" Bo 96. " we är thöm orät dichta ok städia" RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 67 (165, 73). mange hundha bryta dör ve är honum thär inne wardhir takin GO 41. " grytan lastadhe kätilin we är thik (stackars du) tha swart thu äst" ib 1008. " we är konne thän dagh hon bisar fore spiwth stangh" ib 1017. ve ward honom at han thz tenkte RK 1: 573. " ve wardhe ondo ögho (för -a)" GO 1023. " ve mik ofwer Alt ve" Su 407. - ondt, lidande, pina, smärta, qvAl. jach formanar tik. then lede Fleen, we oc wäRK LB 7: 15. jach formanar tik then ledha Flen. wäRK och wee ib. ib 14, 16, 17, 18. hon (Eva) skulle wardha mz we oc ysäld modher Alla liwande manna MB 1: 162. " han hafdhe we i hwar sin lidh" Al 10112. " mit hiärta hafer we oc mykin qwAla" ib 10076. " i we oc sorgh mondo the thra" ib 10560. " hafer iak nu sorgh ok ve ok quidho" Su 408. dömas. .. til äuerdhelikit ve (væ sempiternum) RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 92. " skAl han i heluite Boo ok haffua ewynnelika wee" RK 1: 3772. " hiälp oss aff willo oc heluitis wä thin son giff oss mz gläde sää" MD 70. tha han fik the jomfFru see tha wardh honom om sith hierta we ib (S) 299. " aff älskog war hans we" ib. " Alt þät ve hon gör mik" Bu 19. " thz gör os Allom saman wee IV 106. "RK 1: 3654. " ride the. .. bade aff nycyopung vten we" ib 2: l6421. the skulu känna ve j thesse wärld ok ve for vtan ända RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 200. " tha skAl them wara ve j skiäl ok likama" ib 199. " ä är waMB ve som for (trol. felaktigt för söt) war mwnne" GO 674 ; jFr Kock, Medeltidsordspråk 2: 298 f., ARK. f. Nord. Fil. 2: 103. ångest, förtviFlan. the striddo sidhan rät aff we Al 5371. " honom är j hiärtat we" Fl 586. - JFr hiärta ve samt va.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • wee.
  • wä MD 70 (i rim med sää, se)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back