Vidherkännilse

Old Swedish Dictionary - vidherkännilse

Meaning of Old Swedish word "vidherkännilse" (or vidherkænnilse) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vidherkännilse Old Swedish word can mean:

vidherkännilse (vidherkænnilse)
1) igenkännande, utmärkande. til renlifuis widhirkännilse hafujn (de tjenande systrarna) scapulare vtan hetto Vadstena KLoster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 25.
vidherkännilse (vidherkænnilse)
2) kännedom, kunskap. " gudh. hwilkin alla wil hela wardha oc koma til sins nampns widhirkännilse" KL 243. " gudz widherkännilsa liws (hux cog- nitionis divinæ)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 91. - kunskapsförmåga, slag af kunskapsförmåga. nw hawer mannen thränne wit oc widherkännilse MB 1: 81.
vidherkännilse (vidherkænnilse)
3) erkännande, försäkran, bekräftesle. til thes mera wisso. stadfästilse. widherkännilse oc forwaring tha lather jach. .. mit incigle. .. hängias fore thetta opte breff BYH 1: 235 (1430). ib 249 (1446).
vidherkännilse (vidherkænnilse)
4) erkännande, erkänsla. " mz sanne ödhmiukt oc sins bristilse oc wanskilse rätta widherkännilse (imperfectionis propriæ recognitione)" Su 301. - uttryck af erkännande. war herra talar aff iwdhom, oc thera sidhom, som war herra bödh them, som änga dygdh gawo aff sik, vtan waro et märke oc widherkännilse, at the kändos widh at the waro syndoghe MB 1: 441. - bekännelse. j fördher swasom j KLädhom badhe mwndz oc hiärtans widhergango oc widherkännilse (indutus confessione cordis et oris sicut vesimento) Su 278. " mogen j görä hennis räth effter henne eygin wider kennilsse" Va 9.
vidherkännilse (vidherkænnilse)
5) erkännande, uttryck af erkänsla el. tacksamhet. til en vitherkännilse oc gengäld mote swa store gaffwo oc godgerning HSH 12: 79 (1431).
vidherkännilse (vidherkænnilse)
6) genom penningSummas erläggande gifvet uttryck för erkännande af en förpligtelse; godtgörelse, ersättning; årlig afgift, tribut. naaken wederkännilsä. .. giffuär iach ellir naaken aff tessä godhä män eders herrdömä icke tröst ellir samtyckiä thil FM 186 (1504). " thet somme äre till sijnnes ath giffwe kong hans en vederkennilsse och styckä peninger och hwar hon skulle tages om ridderskapet och kronen them enskylth vtgiffue skulle" HSH 20: 209 (1507). " i blandh the pwnchter Var och the vederkennilsse" ib. " kongen i swerige pleger leffue och siith staath holle aff kronone ther skole och vederkennilsse tages ib. - (?) wii fructodo. .. ath nogod thet lönligit i bland tal med oss war, och hälst om then wederkännilse, är for them oppenbaredh" BSH 5: 6 (1504).
vidherkännilse (vidherkænnilse)
7) tacksamt erkännande oc förkunnande, pris, lof. görin. .. honom (Gud) loff ok vidhirkännilse KL 417. MB 2: 409. " sighin swa j idhre widherkännilse, alla herrans gärninga äru alzstingis godha" Su 327.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so vidherkännilse may have also been written as vidherkænnilse

Part of speech: nn

Additional information: pl. och f.

Grammatical aspect: pl. f.

Alternative forms or notes:
  • wedher- BSH 5: 6 (1504).
  • weder- FM 186 (1504).
  • veder-.
  • -kännelse MB 2: 409 ),
  • vidherkännilsa tekn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚦᚼᚽᚱᚴᛅᚿᚿᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
➞ See all works cited in the dictionary

Back