Vidherkänning

Old Swedish Dictionary - vidherkänning

Meaning of Old Swedish word "vidherkänning" (or vidherkænning) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vidherkänning Old Swedish word can mean:

vidherkänning (vidherkænning)
1) kunskap, kännedom. " thu. .. vardhir thik siälue fwl oc ledh af thässe thinne sanno vidhirkänning (cognitione tui)" Bo 40. " owir contemplacionis. thz är clara syn oc vidhir känningx marka" ib 92. " prydder mz vidherkänning ok älskogha" Su 389. min wiSDomBir, mz hwlkom tässins husen inbyggiara skal jak wplysa mz minne widherkänning oc wndrirstandilsom Bir 4: 91. jak haffde mangha propheta, hwilke ey formatto framföra mins anda ordh wtan tholk .-. . oc thog likowäl komo the fram j liwsit och widherkänningh (d. v. s.. blefvo bekanta) ib 116. - kunskap, kunskapsförmåga. ödhmiukt är hulka os födhe sannindin. .. ok är the ödhmiuktin ther kärlekin gör oc vptändir. oc hon är i valianom. än the andraa är i vidhirkänninginne Bo 39.
vidherkänning (vidherkænning)
2) erkännande, försäkran, bekräftelse. til ytermera wissan, större skäl oc högr widherkenning hengiom wi waar incigle til witnesbyrd fore thetta breff SD NS 1: 243 (1403). ib 244 (1403), 245. (1403).
vidherkänning (vidherkænning)
3) försäkran, förbindelse. " at nagre äre tiil sijnnes at wij giffue kongh ans en wederkenningh tiil eth stycke peninge" HSH 20: 206 (1507). - förbindelse att erlägg tribut, skattskyldighet; ärlig afgift, tribut. pawen haffver twinget then mektige staden Bononiam. .. til then lydne oc vederkäning, the aaffträdne woro BSH 5: 224 (1507). jach. .. sporde them alwarlige till, om en the wille haffue k. h[ans] eller hans son för herre och kong i richit ighen, eller och giffue honom nakon skat eller vederkenning aff richit ib 276 (1508).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so vidherkänning may have also been written as vidherkænning

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • veder-.
  • vedrkäning )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚦᚼᚽᚱᚴᛅᚿᚿᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
➞ See all works cited in the dictionary

Back