Vidherläggia

Old Swedish Dictionary - vidherläggia

Meaning of Old Swedish word "vidherläggia" (or vidherlæggia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vidherläggia Old Swedish word can mean:

vidherläggia (vidherlæggia)
L.
vidherläggia (vidherlæggia)
1) lägga vid, pålägga. hänna röther STötta ok vidherlagdha dogha moth brinnande ögna wäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK LB 5: 80. huither löker. .. läker hunda bit vid lägder ib 81. - med dat. (el. i dess STälle ack.). yrthin. .. widher lagdh thz liim ther froST är i LB 5: 81.
vidherläggia (vidherlæggia)
2) gifva ss ersättning el. godtgörelse el. vederlag. skulle the jnnan eth halfft aar äpter wan dödh widerleggia cloSTrena swa got goz j swa godha läghe swa at thre spän korn ginge aff hwario örtug SD 5: 166 (öfvers. i hds. fr. början af 1400-talet). ware thet swa. .. at the forde x solidi landh jordh. .. afginge the for:do prebenda, tha til bindher jak mik ok myna arfwa widherläggia hänne swa mykla jordh i swa godhom by äller ok swa manga pänninger som för äro sagde ib NS 1: 56 (1401). ware thet swa at thetta for:dä goz halSTene pätarson afginge. .. tha tiLBinder jak mik om mina arfua halSTene ok hans arfuom goz wider legghä swa som hanom at nöger, epther berghas wara wena segn ib 60 (1401). ware thet. .. swa at mina arfua widle ther noghra neyseghn innan hafua äller töghringh, swa at korin äller altarit äy sin fulnad finghe, tha wilköra iak mik til oc mina arfua at vidirlägghia mit goz skelleöya i samw STadin ib 73 (1401). " binder jak mik oc mina arfua domkiSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKione i STrengenes sua got gotz oc i sua godho läghe oc sua mykit atergifua, widherläghya oc giälla, innan en fiärdung af eet aar äpter thet at gotzet ware domkiSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKyne af gangit" ib 149 (1402). ib 92 (1401), 154 (1402), 200 (1402), 234 (1403) o. s. v., 2: 82 (1409) o. s. v. STergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.">BYH 1: 270 (1472, i vidim. af 1488). ath widher läggiä. .. benkth krok eller hans arfuom. .. swa godh engh j geen FH 2: 13 (1390). werdige herrar. .. rikesins rad i swerige haua. .. vnt ock widerlagt. .. oss. .. alt STäkxlän och vpsala STadh STlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.">BtRK 241 (1466, orig.). - gifva (ss betalning), betala. abram brodherson hafwor widherlagt mik i geen xvj maSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK redhä päninga SD NS 1: 154 (1402). ffatas huSTru äbela än tha 4 1/2 maSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK oc vij örtug thet haffuer her boo loffuat at widerleggia henne fore gotz j ydrö oc j widboo STergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.">BYH 1: 260 (1445). - godtgöra, återbetala. ath the wille giffwa sig til fridhz, om the gellith, selff och peninga, widh kalmarna togx. i wilin fynna nagre foger, thet skal widherlegas i ene mattho eller andhra STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 93 (1506).
vidherläggia (vidherlæggia)
3) gifva vederlag el. ersättning, ersätta, godtgöra, betala. the som thet öwerSTe fiskeleiet hafft haffuä them skal wederlegges aff cronones pa en annen STadh VAH 24: 324 (1473). " epther thet wi. .. konwngh magnus i förnempde peninga swmanne oc iämwel för then STora skadha och twngha ther han giorde pa sith rike. .. ingalwnd förmattom betala oc widherleca (satisfacere. .. non suffceremus) som widher bördhe" SD 5: 208 (öfvers. i hds. fr. sl. af 1400-talet). - gifva ersättning el. godtgörelse för (ngt), ersätta, godtgöra. med dat. och ack. (el. i dess STälle en sats). äpter thy the a sannind sighia wilia. .. at thässin gotzin a jngieldom ära a badha sidhor som them thykker jämpt oc skälliket wara oc fornempda herra päthar porsa gotz bätra wara än mit thet wil iac. .. äpter thera säghn them samma herra päthar porsa vidher läggia oc vpfylla af thy godze som jac näST hafwer kring vm skäldesnes STergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.">BYH 1: 181 (1377). hwat skadha han hafwir ther fore fangit bör thik honom widhirläggia ST 494. " at the i vtresor ok örlegh i rekesens tiäniST nagen skada finge, hwilken them tha ägier widerläggias och oprättas" MBla STadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS 66 (1489, orig.). " honum opfylle och wederleggie sin skada igen och all them dell ther pa war koSTwart" STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 532 (1513). " min sötaSTe härra j hwario maa jak widherläggia thik (tibi. .. reSTiturere), thz thu j thässe nath warth fangadher ok bwnden for mina skul Mecht. Uppenb. 68. - pass. få ersättning el. vederlag, hållas skadelös. warde widherlagde aff cronan" SToria. 1816 ff.">HSH 7: 21 (1470).
vidherläggia (vidherlæggia)
4) godtgöra, försona. " för än hon widherlakt haffde saadana kräselikhet mz twäfalle faSTo" Lg 3: 401.
vidherläggia (vidherlæggia)
5) vedergälla. " haffwen j. .. wälwidherlagt oc betalat hans wäLgärninga" MB 2: 98. - Jfr läggia vidher.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so vidherläggia may have also been written as vidherlæggia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • vid- LB 5: 81.
  • weder- BYH 1: 270 (1472, i vidim. af 1488) ; BSH 5: 532 (1513).
  • -läkgiä SD NS 1: 154 (1402).
  • -läiäggia ib 2: 82 (1409).
  • -läghya ib 1: 149 (1402).
  • -lägya ib 234 (1403).
  • -legghä ib 60 (1401).
  • -leghiä BYH 1: 170 (1472, i vidim. af 1488).
  • -lega: -as BSH 5: 93 (1506). -leca (för -lega?) SD 5: 208 (sl. af 1400-talet); -le är i aftrycket genom kursivering betecknadt såsom upplöst förkortning),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚦᚼᚽᚱᛚᛅᚵᚵᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
VAH
Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Handlingar.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back