Vikt

Old Swedish Dictionary - vikt

Meaning of Old Swedish word "vikt" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vikt Old Swedish word can mean:

vikt
L.
vikt
1) vigt, tyngd. " han. .. lät annat (näml. guldkärl] göra iämgot at väkt" Bil 579. " idhert korn giäld hawer iak gömpt mz fulle wikt" MB 1: 245. han lot. .. tiwghu maAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKir honum fa, gull oc silff j fullo väkt (Cod. C wkt), som han hafdhe honom iät Fl 673. " thesse godha hörslin lagdh a mätskAlena. .. skAl hAlda Alla viktena" Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 237. " en skiöl aff clara gulle til wikth haffwandis tusandha mnas" MB 2: 272. wikten aff örna guldzringana. .. var twsanda oc vij hwndrat siclar j gul wikt ib 95. " gwlith är smälth klarth, haffwandis lithith mindre wikth än tha thz jnsattis" Allius. 1845.">PM LII.
vikt
2) vigt, vägning, vägningssätt, vägningsmått. mat ok miät ok vikt SR 39. j skulin änkte wilia orät göra. .. i wikt (pondere) oc maAl MB 1: 367. " medh orättom spannom ok bismarom, älla huario handa måto älla wäght thet är" Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 74 (182, 81) ; jfr 3. han gör Al thing rätuislica j rätte vikt (pondere) oc maAle Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 30. " haff mit gul fAlt for tio pund twäfAlla vikt thy at hulkin som ey vil twem sinnom wägha han skAl ey hawa mit gul" ib 1: 235. hundraþe maAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer silfs at swenske wikt SD 5: 479 (1345, nyare afskr.). " ath betAla j kolnisk wikt fryi iijM [3000] lödhogh maAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK ok femty" Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (sfgn) s. 172. the. .. lotodh j kölnisk vykt betAla ib s. 173. ey mer een ij [2] kolneske pennighe wekt LB 3: 191. (gods) som ränta arligha aars 1/2 marc wekt (dimidiam marcam ponderatam) SD 1: 144. " een gardh som ränther tolff öra wikt (oras pnderatas) ib. "
vikt
gudh ther wägher mz jempne wikt MD 386.
vikt
4) en viss vigtenhet, pund, skålpund; qvantitet af viss vigt. hwart neghirhögha war swa stort thz hwart et wogh. .. hAlff thridhia hundrath wikter swara (libras ducentas quinquaginta) Al 8783. siäx thusand wikter gul (sex milia tAlenta auri) ib 872. " lib 3093, 3096. xx pund älla viktir (libras) kopar" Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 432. hwar skAl baka licha wikt mz then andra BS 36. - Jfr brödh-, gul-, iärn-, skippunds-vikt äfvensom fulvikta.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • wicht.
  • wigt.
  • vykt.
  • wycht.
  • wekt SD 1: 444 ; LB 3: l91. väkt Bil 579 ; Fl 673 (i rim med iät). wäght KS 74 (182, 81). -ir),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚴᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back