Viliogher

Old Swedish Dictionary - viliogher

Meaning of Old Swedish word "viliogher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

viliogher Old Swedish word can mean:

viliogher
1) villig, Lgren. 1866.">Beredvillig, redeBogen. almoghin ok the j härenom hafdho warit waro swa vilioghe til the bygning at tha mönstrit war byght war än mykit silff ok päninga jwir Lg.">Bil 866. " kom. .. gudz ande offwir iepte görandis honom vilioghan oc dristoghan til stridh" MB 2: 108. " var. .. viliogh til at göra huat jak biudhir thik" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 155. " är iak. .. viliogh at blifwa här quar" Bo 245. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 245. Lgren. 1866.">Ber 253. gudh. .. giffwi edher allom hiärta at j maghen. .. göra hans wilia mz. .. wiliogum hugh oc tanka (amino volenti) MB 2: 280. " man skal ey vilioghan vxa off fast köra" GO 92. " sauinianus kom wiliogher for keysaren" Lg.">Bil 461. " äruodhe at han haui sina riddara oc thiänara viliogha oc rättadha aff syndom (voluntarios et correctos)" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 397. " medh wilioghum, räntom männoghom ok oräddom mannom, skal man siker stridha" RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 79 (196, 87).
viliogher
2) viljande, som vill (ngn väl el. illa). han belagdho värst viliogha manna (maligantium) radh Bo 183.
viliogher
3) välvillig, tilLgifven, bevågen. skal kunungur ella landzhöfdinge haua lydhän ok vilioghan almogha RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 56 (142, 62) ; jfr 1. wil kunungur älla höfdinge haua lydhin ok wilioghan almogha (ut reges et principes communiter amentur a populo), tå skal han af sina wäghna tässon try haua ib 78 (192, 85); jfr 1. - med dat. medhan han (konung Magnus) thöm (munkarne) swa wiLgioger war RK 1: 1201
viliogher
4) frivillig. " wiliokt arMDodh" MD (S) 231 (på två st.), 279 (på två st.).
viliogher
5) öfverenstämmande med (ngns) vilja. med dat. enGOm war wiliokt (d. v. s. ingen var villig) honum at hiälpa Lg 1005. " gaa är honom i nakra handa mattro foe varo bäzsta ok koma altidh vilioght (illi. .. volunatarium est)" Bo 93. hwarium (gudz vin) är lät ok wiliught til thin (vill gärna komma till dig) Lg.">Bil 961. - Jfr GOdh-, il-, o-, väl-viliogher.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • wilgioger RK 1: 1201.
  • veliogher Ber 253.
  • vilugher: väl vilugh Bir 4: (Avt) 182. n. vilioght Bo 93.
  • wiliokt MD (S) 231 (på två st.), 279 (på två st.); Lg 1005.
  • wiliught Bil 961),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᛚᛁᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
➞ See all works cited in the dictionary

Back