Vilkor

Old Swedish Dictionary - vilkor

Meaning of Old Swedish word "vilkor" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vilkor Old Swedish word can mean:

vilkor
1) fri vilja, själfbeSTämmelse. at binda oc forhindra thins frälsa wilkors aSTundan STröm. 1868--70.">Su 257. " ey är i människionnas wAlde ällar fria welkor, förmena thäs häSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lga anda jnskywtilse" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 399 ; " jfr 2. onödh och otwingath med noge rägangh. .. medh friith wilkor effther mith eghit samwith, som forSRriffwit STar STen vedherlegningh göre" STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 3425 (1502). - godtycke. ey bör idher sätia herranom gudhi nadhinna tyma oc äptir idhert wilkor (arbitrium) skiffta hans miskundh MB 2: 158.
vilkor
2) fri rätt att beSTämma el. välja; (fritt) Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Val; frihet. vilkor (optio) giffs idher MB 2: 64. STröm. 1868--70.">Su 172. om thu finge thz wilkor ST 144. " thz wilkor nu til idher STaar" Fl 2065. " knutt gaff them wilkoor opå huilken lått the wilde haffwa" SToria. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.">BtFH 1: 50 (1477, nyare afskr.). thz budet sagde honom hwat wilkor lhonom for STod, om han wilde thz forwäghä sik eller ey Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Va 31. tha lagde iac. .. olaff laresson fore, epter hans egen wilia oc wilkor at giffua eric amtzson swa mykin iord i gen. .. fföre the ij öres land iord som giffuit war i lokkiSTa. eller swa manga peninge som iorden är wärd Upplands LagmanSDoMBok 1490-94 s. 15. lom han wille mig naghet wilkor giffua i swerige epther myn bilie bliffua STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siSTa forts.) 5147. the iomfrunnas brodher. .. opfoSTras her oppa pAlacio oc iomffrun bliffui i cloSTrit, oc waren widh sit fria welkor STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 286. " mz frit welkor" STerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 140. " at the sidhan matto haffwa oc faa frälsare wilkor (majores libertates) til Allan kropsins luSTa oc begärilse" STröm. 1868--70.">Su 226. - rättighet. viilkor oc makt forscriffnä godz. .. jghen ropa SD 5: 677 (öfvers. i hds. fr. 1467). skAl han haffwa welkor then fangan köpa föra Alla andra STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CaAlentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Vallius. 1845.">PM 36.
vilkor
3) beSTämmelse, beslut. äpter rikesens radhz wilkor ok meen hettans i riket, at All the godz krononne waro vndangangen sidhan konung Albrich in i riket kom, the skulde i gen vnder kronona dömas SD NS 1: 534 (1406).
vilkor
4) öfverenskommelse? faa eth welkor medh oss, at faa skatthen wt STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 168 (1507).
vilkor
5) beSTämmelse, vilkor. han took lthz wilkor lthe haffdo lhonom lakt STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2842. " huilkit han hafwer mic. .. mz sammo forodhom oc vilkorom mz laghom vplatit" BYH 1: l179 (1377). mädh swa dana welkor och för ordh at wi skulom for:da gooz behAlda. .. i wara liffdagha ib 273 (1475). ib 190 (1383). FH 5: 97 (1485). " kennis iak. .. mik af henne vppa sama godz til wild vpburit hawa fult foe tyo march päninga. .. meth swa skälom miins godha wilia ok wilkoor at ey iak älla mine arfua älla nokor a mina wägna scAl nokra maght hawa thet förscripna godz ... hindra älla qwälia" SD NS 1: 162 (1402). wi. .. oplätom. .. AlBircte the for:da tw maSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKland iordh meth Allom wilcorom ok articulis som forscrepne ärw ib 108 (1402). " meth Allom wilkwrom, som i förra breffweno STa" ib 625 (1407). " tilegnar jac them (godsen).. . wara fru cloSTer i watzSTenom. .. mäder swa forskälum oc wilkurom, som abbatissona oc conuentonna ther samaSTadz breff oc jncigle vtuisa" ib 686 (1407). hans kompan kom oc loth sik säthia j häkto oc iärn for han mz them forodhum oc wilkorum, at kome ekke then brutlike atir a forelagdhum dagh oc tyna tha skulde thenne miSTa sit liiff ST 471. iak hafwir länt enom man tolff maSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK päninga vtan forodh oc wilkor ib 489. " en fridh vppo badhe sidhor annama mz samma wilkor oc för oordh som fridhen war förre mellom them giort" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2513. " gaaffwo sith land, sloth äller fäSThe wp mz förord oc welkor" STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CaAlentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Vallius. 1845.">PM 38. " samtykker the welkoren" ib 39. " saa med skäl oss hAlles the wilkor som förre är sagdh (seruatis nobis condicionibus hic expressis)" SD 3: 697 (öfvers. i hds. trol. ogt wara ath Alle the wilkor eder emellon giorde äre bliffue hollen pa bode sider HSH 24: 15 (1513). (?) SR 18.
vilkor
6) ett af de ting mellan hvilka man har att välja, vilkor. tw wilkor lägher iak tik före, wt wäl huilket tik täkkes STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 333. " wi hafwum wilkor thz är twänne antiggia tappa äller winna" Al 2003. ib 6530.
vilkor
7) ett af de sätt mellan hvilka man kan välja, tillvägagångssätt som af ngn väljes el. önskas. thy leddis porus thz wilkoor at Alexander war litin ok han war SToor Al 5323. " thu skAl fölia thinom wilkorum" ib 5388.
vilkor
8) vilkor, STällning. " trigghia handa wilkor ällir skipan j them personis som warda komande j thenna reglo oc renliffue" Bir 4: 109.
vilkor
9) egenskap. " thu hafwer fore mik et wilkoor at thu äST badhe högher ok SToor" Al 1303. - Jfr forvilkor.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • wiil- Su 172.
  • wel- BYH 1: l273 (1475); Lg 3: 286, 399 ; LfK 140 ; PM 36, 38, 39 ; BSH 5: 168 (1507).
  • -koor SD NS 1: 162 (1402); Al 1303.
  • -kur: -kuri SR 18 ;
  • -kuruom SD NS 1: 666 (1407).
  • -kwr: -kwrom ib 625 (1407)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᛚᚴᚮᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back