Vilkora

Old Swedish Dictionary - vilkora

Meaning of Old Swedish word "vilkora" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vilkora Old Swedish word can mean:

vilkora
1) (af fri vilja) lofva, utlofva, förbinda sig till. thetta sama haffuom wij wilkorot oppa STockholms radzSTugw STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 246 (1455); jfr 3. epter thet at swa är vilkorot och sakt til förende ib 223 (1453); jfr 3. han wilkorade thz wnder ban STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2857. " sa högt wilkorade han thz thäre han satte wid bade liff oc äre" ib 2: 6090.
vilkora
2) förbinda, förpligta. wilkora liak mik the til ok mina ärwingha Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 28 (1401). " wilkorä jak mik äller mina arffwa for:dom lindorme äller hans arffwom annath swa goth godz widher läggia" ib 657 (1407). ib 73 (1401, på två ST.), 154 (1402)-. - förbinda (ngn) att öfverlåta (ngt åt ngn). wilkora iak mik ok min huSTru cecilia theen samo gooz fran oos ok warom arwom ok thil karl dansson ok hans arua Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 558 (1346, gammal afskr.). Jfr vilkora sik.
vilkora
3) öfverenskomma. " thz wilkorade resen mz them" Di 42.
vilkora
4) förelägga beSTämmelse el. vilkor, beSTämma. tha wilkoradhe symon sielfwir at hwilkin thera them dödha gate liiff giwit skulde wnnit hafwa, oc then andre skulde lifwit miSTa ST 130. vilkora sik, förbinda sig till (ngt), genom löfte åtaga sig (ngt). haffwin i ider thetta vilkoradh STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 348. förbinda sig, förpligta sig. kan þet sua wara at. .. herr mattis. .. kan þen gozen fa atir wnnit meþ laghum, þa vilkora jac mic þer til honom fwlt göra for þen Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 6: 170 (1350). " wilkorä jak mik honom thä for:da XXX march ather giwä ib" NS 1: 225 (1403). " wilkora jac mik oc tilbinder meth minom arfwm for:da här thord eller hans arfwm swa goth goo widerlägghia innan siäx vikur" ib 256 (1403). " vikorade han sich at swara ther til" STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 227 (1453). " wilkorom wi ok tilbindom oss alle tre medh sammande handh henne alla tässa förscrifna penninga swmmo. .. athergiffua" ib 245 (1455). om jak ey hadhe welkoradh mik bliffwa personliga hoss thee gode män i thenne landzenda, paa myn äre och criSTelige thro, ath bliffwa i maSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKen medh them moth rikesens fiendher STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 370 (1509). " tha wilkordhe sik förnompda hanus, katherin, clauus oc ther arfua, wara thet. .. ath thetta gudhzt. .. aff gingh meth laghom domomp äller räth, tha skula the vpprättha allan skadhan som laurens. .. ther aff fingha" Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 96 (1402). - Jfr for-, til-vilkora.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • wel- BSH 5: 370 (1509).
  • wäl- SD NS 1: 154 (1402). -köra ib 73 (1401). -ar -adhe,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᛚᚴᚮᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back