Vindögha

Old Swedish Dictionary - vindögha

Meaning of Old Swedish word "vindögha" (or vindøgha) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vindögha Old Swedish word can mean:

vindögha (vindøgha)
L.
vindögha (vindøgha)
1) öppning i vägg el. tak (närmaST och i STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allmänhet afsedd för insläppande af luft och ljus samt utsläppande af rök); fönSTer, fönSTeröppning. skudhe än vindögha är a väg swa mykyt at þyliko matte in kaSTä at SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SR 44. " nu är e vindöga a väg" ib. " hwar eldir är j hwsit är vidhirthorftelikit windhogha (foramen) at hulko rökin vtgange" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 327. " thänne vtgöt vatn gönom vindogha (feneSTram) owir chriSTi brudh ther hon gik at thrange gatune" ib 219. " taksins vindögha at hulko SOlin ingar" ib 1: 55. " enfSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ald vindöghon ok liws" ib. " lib 53. een höffuidzskir saSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al, ällir eth faghert hus oc wiildh, skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al qwämmelika til redhas mz lysande windöghon" ib 5: 82. " han lot eet vindögha op om sin, swa at SOlin matte ther skina in" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 1544 ; " jSTrand. 1853.">Fr 2. faþeren. .. sa ginum uindögha (oSTium) huset STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt liusit" Bu 525. " han. .. in genom et litith windögha saa hwar händer ok föter fore honum laa" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 563. " diäfwllin är likir skytta ther pläghar at see ok vmkring skodha gynom vindöghonon ok skiutir them SOm ourujghe äru" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 37. " the STrand. 1853.">Frwor gingo STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla ath STaa ä hwar i STh windogh" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1930. " vi skulum til thz vindögha ganga ther maghin ij se thz idher til langa" STephens. 1849.">Iv 974. eet litith vindögha var a thz hws ib 2105. " thz sama köt han STekte ok söödh ok honum thz genom vindögath böödh" ib 2128. " saat en vngir man ouir vindöghano (Super feneSTram) ther han predicadhe i huseno" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 164. " criSTina tok STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt þät rökelse. hänna faþer sände hänne. .. ok gömde höght i vindöghom (incuensa diis immolanda in feneSTra abscondebat)" Bu 503. STenianus. Se Lg.">Bil 124, 447. ST 312. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 47, 308. MB 2: 390. STerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 242. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 7487. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siSTa forts.) 5491. - om ButiksfönSTer. jnghin ma göra ängliko aff STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLippningh äller siälskin äller märskin fSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ala a windögha STörre än STrand. 1853.">Framspanna longha SO 19. " fins thz fSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alth a windögha ib. hwilikn SOm prydher sina gerningh mz wtlänzska lädddhre äller rynghom fSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ala a windögha ib. "ib 20. " engin (näml. smed) magh haffua ypith windögha förra än han haffuer Burskap wnnith" ib 62. JSTrand. 1853.">Fr Hildebrand, Sveriges Medeltid 1: 427. - med afseende på förhållandena i ett STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTer: i vägg anbragt öppning afsedd för sySTrarnas bikt och deras mottagande af STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Altarets sakrament, för meddelande mellan bröder och sySTrar, mellan STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTersamfundets medlemmar och yttervärlden o. s. v. sySTrena skulu göra sin skriftamSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All with windöghan swa skipath ath the maghin höras oc engSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aledhis sees än gudhz likama skulu the thaka with the vindöghan SOm the magho badhe höras oc sees oc vindöghan vare swa skipath ath gudhz likame oc kSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alkin maghin ruMBlika ther gynomföris än nar the vilia af siälanna älla likamans gagn tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ala widh skrifta fadheren älla nokon af präSTomen älla brödhromen skulu the sitia vidh annar vindöghon hwar the magho hööras oc ey sees VKR 80. " the wäggin SOm är baak wm säthin j brödhranna chor mote sySTromen j nor, skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al haffua v windöghin (quinque feneSTras) när iordhinne, gynom hwilkin sySTrana skulu göra sin scriptamSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al, oc tagha gudz likama" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 83. " at engin maghe ganga wt aff inlykkilseno (för att tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ala med STrand. 1853.">Främmande) wtan sithia widh the windöga SOm ther til äru skipat" ib 14. aSTwndar nakor thera. .. at seas aff sinom foräldrom. .. tha maa hon wplata windöghat ib; jSTrand. 1853.">Fr 2. VKR 61. " husit j hwilio sySTrana skulu tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ala widh wärdz folkit. .. ther skulu wara windöghon att, swa at the seen sik ey (ibi sint feneSTræ, ita quod perSOnæ non possint videri ab inuicem)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 85. " j sama rwmeno mällan sySTer oc brödher skulu engin windögha wara, wppa thz, at enghin skuli aff androm synas" ib 83. " skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al byggias en mwr j hwilkom sySTrana oc brödhrena tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aluport skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al wara, oc j sama tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aluport skulu wara tw windöghon gynom hwilkin brödhromen scSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al anwardhas thera widhertorfft oc sySTrana oc brödhrene haffuen ther sina nyttogha samatSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alan" ib 86. JSTrand. 1853.">Fr Hildebrand, Sveriges Medeltid 3: 343, 1034, 1044, 1045. - om slottsport. väl fyretighi ok ey färre fölgdho mz ära thän STolta herra (hertig STrand. 1853.">Fredrik) in for thera (dvärgarnes) adhilport thz vindögha var ther ey swa STort thz han matte ther genom ridha STrand. 1853.">Fr 294. - om fönSTerhål på ett dufslag. leonin skulu vardha Sua SOm dufwona vidh sin vindögha (feneSTras) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 9. - om fönSTer el. fönSTerhål på vissa lösa föremål. aff hänna krono SOm hon bar a sino hofdhe, hulkin vindöghon hafdhe swa SOm rökilsa kar STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 359. JSTrand. 1853.">Fr Hildebrand, Sveriges Medeltid 3: 727 f. - STenianus. Se Lg.">Bild. see oc höra mykyt kan näplica vara vtan sör oc synd. thy at ginom the vinöghonin ingangir dödhin til vara siäla STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 45. " aterlyk. .. thinna fäm likamlika sinna windöghon. at ey ingange dödhen gynom them til thinna siäl" Su 429.
vindögha (vindøgha)
2) i el. STrand. 1853.">Framför fönSTeröppning anbragt betäckning, fönSTer. the vindogh varo aff [criST]STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla STrand. 1853.">Fr 369. - JSTrand. 1853.">Fr gatuSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bodha-, glas-, iärn-, STurvu-, väSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK-vindögha.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so vindögha may have also been written as vindøgha

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • -ogha.
 • -ogh. wyndoge: verck wyndoge SO 146.
 • med art. -ano. -ana ST 312.
 • -on.
 • windöghin MB 2: 390 ; Bir 4: 83.
 • windoghen RK 3: (sista forts.) 5491 (måhända best. form). vindöghan VKR 61, 80 (på tre st., på det mellersta måhända best. form). windöghan ib 80.
 • vindogan LfK 242.
 • vindögha Bir 2: 9.
 • windögha ib 4: 83.
 • windöga ib 14.
 • windöghä Fr (Cod. B, C, D, E) 369. vindogh ib (Cod. A). med art. -onin. -onen Al 7487.
 • -onon Bir 1: 37),
 • vindögha stolpe ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚿᚦᚯᚵᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back