Vingava

Old Swedish Dictionary - vingava

Meaning of Old Swedish word "vingava" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vingava
vängåfva, gåfva som gifves ss. uttryck af erkänsla för bevisad ynnest el. välvilja. hawer for:de biscoper ok capitulum giwit mik til wingawo tw hundradhe mark päninga SD NS 1: 675 (1407; brefvets utfärdare hade till domkyrkan i Vesterås öfverlåtit sin rätt till två gårdar). - särsk. gåfva som vid köp af fastighet gifves utäfver köpesumman. önder. .. oplot. .. olaff jönsson a rankhytto en del liggandiss j hyttogärdum ffor vIe. .. oc et par lerofft husser i vengffvo DD 3: 207 (1475). " jöns enbiörnsson j tyllom wppa synne hustrv wegnar katrine. .. wpleth. .. hustrv ingryde. .. twadelane j bakka. .. som hustrv ingrydh hade för köpt aff for:ne katrina moder for halff trydie skipund copper och ena silff skeDDh testelikis gaff och for:na hustrv ingrydh jöns enbiörnssons hustrv katrine jngeborge dotter fäm alnar lejsk tiil vengaffwo" ib 222 (1484). Jfr vina gava äfvensom vingipt, vingiälf, vild.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • ven-.
  • gaaffwa )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚿᚵᛆᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back