Vinlika

Old Swedish Dictionary - vinlika

Meaning of Old Swedish word "vinlika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vinlika Old Swedish word can mean:

vinlika
1) vänskapligen, med vänskap; välvilligt, med välvilja. än i wiliu. .. göra winlika oc sannlika (si facitis misericorDiam et veriatem) widh min herra MB 1: 205. " skilDiszt konungen oc han ganzske winlägä (skilia nv goðir vinir)" Di 57. atilius konung haffuer biDit mik venligha (með vinattv) til sik ib 238. " bedher jak alle myna frändher ok wener ath i henne för:de norby. .. wenlika ok kärlika wndhen" STergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.">BYH 1: 271 (1474).
vinlika
2) på vänskapligt sätt; i fred och sämja, i godo. lhuar som wil medh mannom winlika liua ok vmgånga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 37 (99, 49). thentidh. .. elsinus haffdhe sith ärendhe swa wäl oc wenlika mz konungenom ändat STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 48. " halla oc göma alla daktinghan breff och besegilse som giordh giffwin och wänlecha wdrath (för -räth?) är" SD 5: 212 (öfvers. fr. sl. af 1400-talet.
vinlika
3) vanligen. " taladhes ther winlika widher" MB 1: 224. " the helsadhes winligha" ST 451. " alla them thetta breff höra älle se helsar jac. .. winlicha" SD NS 1: 337 (1404). manertinus. .. awitadhe han vinlica STenianus. Se Lg.">Bil 359. " qwinnan togh han venligha" MB 2: 129. " verdug herre her hemmingh gad, electus til lincöpungx domkirke venligen" STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 279 (1501; utanskrift på ett bref); jfr 1. SToria. 1816 ff.">HSH 24: 153 (1518) ; jfr 1.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • ven-.
  • vän-.
  • -licha.
  • -ligha.
  • -liga. -lecha. -lige HSH 24: 153 (1518).
  • -liige ib 154 (1518). -ligen),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚿᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back