Vinliker

Old Swedish Dictionary - vinliker

Meaning of Old Swedish word "vinliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vinliker Old Swedish word can mean:

vinliker
1) vänskaplig, välvillig. winlik thing (vänskapligt förhållande, vänskap, välvilja) til annan man, the koma aff them winskap, oc älskogha, man hawer til sik siälwan MB 1: 457. af rätte witterlike skuldh ok winliko lane Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 135 (1402).
vinliker
2) vänlig, som sker i godo. en räth ganhg. .. häller en wänlik sämia Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 212 (öfvers. i hds. fr. sl. af 1400-talet). wi. .. widherkennoms oss. .. samtykth haffwa. .. alla wänleka offwertalan och daktinghan som giorde äre offwer förneMPda articula ib. intil thenna daktinghan och wänteleca endrekkth ib. beleffwede tha alle eth almenneligit wenligit herremöte stande skolendes her wed stocholmen Dinaviens historia. 1816 ff.">HSH 24: 128 (1518). ib 20: 263 (1508).
vinliker
3) vänlig, blid, tillmötesgående. the män som wilia saman wara ok liua, skulu wara winlike ok hemelike thera mellin Bok om Konnunga Styrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 38 (100, 41). medh. .. winlikom åthänom ib 75 (185, 82). at han mz sinne wänlike daghtingan oc gudelike fortalan skulde wändha konungxsins akt oc vpsaat til godho Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 47. skreff konung pipping konung crissomos wenligen breff (vruntlike breue) til Va 3 ; jfr 1. iach fik eder wenlige scriffuilsse om nogre raa Diwr FM 198 (1504); jfr 1. venlig ok kerlig helso altid försent medh gud BSH 4: 198 (1495); jfr 1. - med dat. at the warin ey huariom man oFMykit winlike ok hemelike Bok om Konnunga Styrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 38 (100, 41).
vinliker
4) älskad, omtyckt. " war han bade stark oc degeligen oc winligen (vinsæll)" Di 57. - älskad, kär. Vardh owin af vinlike brwdh Su 432. " hon som iak vänte mina vinlika brwdh Vara ib. - med dat. han är them älskelikin oc vinlikin" Bo 21. " at min son. .. är honum vinlicastir (amicissimus) oc jnnelikastir j hiärtano" Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 67. är. .. then man mik vinlicastat hulkin som aff ödhmiukt vnDirgiuir sik androm ib 3: 230. " hunghir är vinlikin iumfrudomenom" MP 1: 311. - kär, ljuft, efterlängtad? för än min härra stoþ vppe a þik. þa Vast þu (näml. korset) huariom styg oc räþelek: nu är þin älskoghe Sua linuar. at huariom är lioft tel þin ok venlekt Bu 140 ; " jfr liuver 2. - Jfr ovinliker. "

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • ven-.
  • vän-.
  • -leker.
  • -ligh BSH 4: 279 (1501). - liigh HSH 24: 153 (1518).
  • -lig.
  • -likin. -ligen). n. venlekt Bu 140.
  • wenligit HSH 24: 128 (1518).
  • -ligith ib 20: 263 (1508).
  • -lik.
  • -ligen Va 3 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚿᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back