Vislika

Old Swedish Dictionary - vislika

Meaning of Old Swedish word "vislika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vislika
insiktsfullt, med insikt, med förstånd. at iosep hawer vislika (Cod. A witerlika 235) raadhit drömin MB 1: (Cod. B) 549. tha swarade konungen aff ispanien wisligä konung pipping, jach rader idher at j bestanden then enä sidenä aff hären mz idhrä makt Va 18. - förståndigt, vist, med vishet. thön äru tijo godhum kununge til höra, then rike wil wäl oc wislika (sapienter) styra RKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 57 (144, 63). " at thu thänker swa wiselik" Al 6104. " han kunne' ey än visselika (sapienter) älska cristum" Su 392. Bo 136. göra vislica ib 66. " them som lifwa vislica" ib 133. RKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 20 (50, 22). Fr 2903. skäleka, lyofflyka, oc wislegha liffwandhe i tässe wärldh LfK 71. " swa at wi närwarande tingh wiisleka förhogxsom. .. oc tillkommandhe tima. .. förewarom wisleka" ib. " ath see idher wiseligha före" RK 3: 3373. - förståndigt; omtänRKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KSamt, omsorgsfullt, Varsamt. hwat Aluorlica oc viislica (prudenter) hon swepte hans spädho limi Bo 5. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 74. waktis wiislika (attendur provide) oc spöris granlika om wanlika the ofFrado thingen äru aff illo (för illa) afladha gotze ib 4: 33. " bewara thk wiisleka i thy. at thu ey skuli girnas. .. af androm fafäng lof älla manna rosn" Ber 261. " ää thäs wiselikare thu flyyr thänna fanythelikhetena ib. - Varsamt, försiktigt. foor hwar warliga oc wisliga" MB 2: 238. roder jac ider. .. ati fara wiseliga oc sacta met honom FM 489 (1510).

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • viis-.
  • vise- Fr 2903.
  • wise- Al 6014 ; RK 3: 3373 ; Ber 261 ; FM 489 (1510).
  • visse- Su 392.
  • -lik Al 6014.
  • -ligha RK 3: 3373.
  • -liga MB 2: 238 ; FM 489 (1510).
  • -ligä Va 18.
  • -leka Ber 261 ; LfK 71. -legha ib),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᛋᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back