Viþergiäld

Old Swedish Dictionary - viþergiäld

Meaning of Old Swedish word "viþergiäld" (or viþergiæld) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

viþergiäld Old Swedish word can mean:

viþergiäld (viþergiæld)
L.
viþergiäld (viþergiæld)
1) godtgörelse, ersättning betalning. hanom lofwaþis full viþergiäld for þe jorþ SD 6: 129 (1384). vtspyriä, än þär hittäs nokur viþergiäld, som for þe fyrnempdä jorþ gifwen äru ib. " at the jordh köpt war. .. for fult widhergeldh" ib NS 1: 141 (1402). ib 140. " gifwer iak thessa. .. mine systher fulla macht. .. sik meth thy gösseno bewara. .. thet. .. skiptha äller sällia, swa at iak mith widergield faar fore min deel som annat mith sytzskan fore sin" ib 554 (1406). " badh. .. hustru ingeborg ok henna son. .. oss. .. wijergield anama a thera wägna, som them wijstes af. .. bencht niclissons ok. .. knuth boosons godzom, fore thenna godz her fore skreffuin standa" ib 28 (1401), nyare afskr.). hustru ingeborg ok henna arffwa skulu till wijdergielda före them (godsen) hafua thenna godz her epter nämpnas ib. til dömpdom wy forscrepna jordh rettom arfuom kronone skat aff at göra ok herra beyncte i näs, som godzit i wärio hafde, til sit widhergield i gen aff then man eller hans arfuom, som godzit herra hanusse. .. salde ib 2: 129 (1409). ib 123 (1409), 135 (1409), 149 (1409) o. s. v. gik ffram. .. amundh gröningh oc oploth oc scoldhe syn ghardh ängiarydh oc swa mykith ssom hans del war hyelMBomala oc een skoghdel i hyelmsrydh beskedhelikom man jon hakonson fffor xij marc oc xx gotniska i wärdh oc widherergyel BYH 1: 251 (1447). " huariom thässom forscrepnom dömes aff bönderna oc thera arfuom tholikt wedhergiäld igen som the ther fore bondenom rättelika aff thera eghit wtgifuit hafua" BSH 2: 72 (1399). ib 84 (1399). " dömom wy for:da herra boo dywra in til herra karls arfwa. .. vm sin fulnadh oc vidhergield, som thet bewisas kan at ther fore gifwet war" SD NS 2: 178 (1409). " dömom wy. .. bo dywra in til erik skötta oc til clawos karlsson vm sit vidhergiäld" ib. " atergielda. .. the xl march i redhum päningum. .. eller i frälso godze här i östergötlande aff swa myklo wärdhe i godho oc läghlico widhergielde" ib 134 (1409). " tha fornöffwnda oc strax betthalethä mik. .. her gwnno till wethergiälld paa forscreffua gotz xxv marc swensca" SD 4: 585 (öfvers. i hds. fr. sl. aff 1400-talet). haffde hwardha hans fader eller hans fadersyster. .. fath ther skypte eller vedergeld foore DD 3: 217 (1484).
viþergiäld (viþergiæld)
2) vedergällning, belöning. hwat äro ällir widhergäl (honoris ac præmii] haffwir mardocheus fangit MB 2: 189. " thu gifwär mik widhergäld" Ber 216.
viþergiäld (viþergiæld)
3) återgäldande. " iak skal til föghias honom mz älskelikhetz widherskipte ok widher gälde (vicissistudine mutuæ dilectionis)" Ber 42.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so viþergiäld may have also been written as viþergiæld

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • wedher- BSH 2: 72 (1399). wether SD 4: 585 (öfvers. i hds. fr. sl. af 1400-talet), NS 2: 167 (1409), 179 (1409), 184 (1409). veder- DD 3: 217 (1484). -giald L. -giälld SD 4: 585 (öfvers. i hds. fr. sl. af 1400-talet). -gield ib NS 1: 28 (1401, nyare afskr.), 554 (1406), 2: 135 (1409), 149 (1409), 178 (1409), 184 (1409); -gielde ib 134 (1409); -gielda ib 1: 28 (1401, nyare afskr.). -giäld ib 30 (1401), 2: 123 (1409), 191 (1409), gammal afskr.); Ber 216 ;
  • -giälde ib 42. -geld -geld BSH 2: 84 (1399); DD 3: 217 (1484).
  • -geldh SD NS 1: 140 (1402), 141. -gäl ib 30 (1401); MB 2: 18.
  • -gyel BYH 1: 251 (1447)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚦᚽᚱᚵᛁᛅᛚᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back