Viþerþorft

Old Swedish Dictionary - viþerþorft

Meaning of Old Swedish word "viþerþorft" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

viþerþorft Old Swedish word can mean:

viþerþorft
L.
viþerþorft
1) behof, behöflighet; nödvändighet. hwat vidhir thorpt är at ärfwodha owirmato STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: (Cod. B) 349. them kranko. .. är widhertorfft mindra maat taka ib 5: 6. " ey skulu alla meer wilia tagha än widherthorfft är" ib. " bedhis w wiST hwseno hwat som hon see hwario widherthorff kan wara" ib 11. " wm san widhertorfft är. .. tha loffuas abbbatisonne a taka in for porten fyra qwinnor focarias" ib 30. " är widhertörfft at han om thänna synlika tingen läre opfara, oc sin hogh oplyffta til osynlika tingen" BergSTröm. 1868--70.">Su 33. - hava viþerþorft, hafva behof (af), hafva af ndöden, behöfa. naar som nakor sinnom barnom ällir nakrom sinom wardhnat, j cloSTreno STaddom nakot thing giffwir. .. thagis thz ey lönlika wtan wari j formanzsins walde thz almännelikit göra oc sidhan biwdhis them widherthorff[t] haffua STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 10. - med prep. ti. thz hon siälff allaledhes haffde widhertorfft til STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 412. - med gen. þäs. j thesse for:ne faSTo tha maagha abbatissan oc confessor oc thera eghin scriftofadhir lofua oc liisa them thes widhirthorfft hafua STena STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTer-Reglor. Utg. af C. F. LindSTröm. 1845.">VKR 17. - med inf. thän som nakor STadz haffwir widhertorfft at gaa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 11.
viþerþorft
2) behof, kraf. " likamans twättir skal ey nekas huru opta krankdomsins widherthorfft tilträngher" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 11.
viþerþorft
3) behof, det som (för ngn) är behöfligt el. nödigt: nödtorft. vatn oc bröþ vm þz taks mz giri iuir enkannelika viþirþorpt STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 185. STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 188. " giwa them STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädhe oc födho til widhirthorft" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 106. " them thiänte hon til thera withertharft för än hon aat sielf" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 512. " STort hws skipta til siwka ok fatika människio vidhirthorft" STena STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTer-Reglor. Utg. af C. F. LindSTröm. 1845.">VKR VIII. " win til mit oc hwSTrwnna oc piltzsens behoff oc vidherthorfft (uBergSTröm. 1868--70.">Sus)" MB 2: 131. " til at all thing beskedelica oc radhelica göra tinom son oc minom til alla hans widhertorfft oc thiäniST" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 817. " honom j alle hans widhertorfft kärlega hiälpa ib. XV swenska mark som han mik fath hawer. .. j minne wedhertarp" STergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.">BYH 1: 253 (1450); kan föras till 5. iak skal tik giffwa. .. födho til at äta oc drikka j alle widhertorfft (quæ ad victum BergSTröm. 1868--70.">Sunt necessaria) MB 2: 125. for myna retta wedertorfft. .. vplot jac mith for:da arff. .. sySTrom och brödrom j nadhendal FH 5: 166 (1495). " gik swa til lthin mat at thu aldrigh äät epte thinom loSTa. vtan epte thinne vidhirtharpt" Ber 272. thu hawir määr gifwit thinom krop än hans vedherthorft var ib. " j allom thinghom j hwilkom som nythias forganglikin widhertorfft" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 10. " giff mik mins likama vidhirtorft (necessaria vitæ)" ib 1: 158. " vi hafwom j dagh koST oc vara vidhirthorft" ib 3: 124. " bädhis han aff mik sina vidhirthorft" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 115. " at köpa sina widherthorftt" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 250. Ber 144.
viþerþorft
4) nödtvång, omSTändigheternas tvång. widhethoftin (necessitas) hindradhe skriptamalen Ber 227.
viþerþorft
5) nöd, betryck. thz mat thu ekke göra vtan j STore widhörthörft oc nödh ST 484. " brodherin pröfwas j widhertorft (nescessiate)" Ber 46. " thän älskar ey iämkrisnan fulkomlika som honom hiälper ey j hans widherthorp" ib 50. " skal hon vBergSTröm. 1868--70.">Sul forlatas af gudhi, i swa STore vidherthorft och ysäld" ib 205. " at thu maghe han (Gud) mildan finna i widherthoftinna dagh" ib 154. STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 155. - Jfr vidhertharf.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • vedher- Ber 272.
  • wedher- BYH 1: 253 (1450).
  • weder- FH 5: 166 (1495) .-thorfft. -thorfft. -þorpt. -thorpt. thörft. törfft. -tharft. -tharp. -tarp BYH 1: 253 (1450)),
  • det som
  • vidherthorfta fal ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚦᚽᚱᚦᚮᚱᚠᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back