Vitna

Old Swedish Dictionary - vitna

Meaning of Old Swedish word "vitna" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vitna Old Swedish word can mean:

vitna
L.
vitna
hwilken KLemming. 1856.">SOm rensar fisk vthe på siön. .. och bliffwer twennom witnom witnadher KLemming. 1856.">SO 291. SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STiäl man mindre än 2 öra är wärt och warder tagin och wetnadher medh twem mannom ib 296.
vitna
2) vittnas, ss. vittne intyga. thenne tre vithnado och effter sworo. .. ath. .. magnus kok haffde. .. giort magnus skrädare myndogh och mäktogh. .. at sälia oc vplata the XV 1/2 mark faSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STa jordh. them han vildhe FH 2: 115 (1438). " the witnahde oc vppa heSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STephens. FörSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgha doma sworo, at tesse thre ramerke. .. är SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STenbergs wiik gamwl ramerke" ib 4: 15 (1451). ib 16. " KLemming. 1856.">SOm. .. thesse epterscriffne vithnen. .. vithuadho til SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">SToodho och pa lagbooken sworo at swa j sannindh war och är" ib 5: 125 (11488). thaa vitnede. .. eric abramsKLemming. 1856.">SOn, maans green, anders pedersKLemming. 1856.">SOn oc oleff jonsKLemming. 1856.">SOn effther theres ord, KLemming. 1856.">SOm närwaar, thaa skadan skedä oc KLemming. 1856.">SOm the tiilförende vetned oc swored haffe for rätthä i väSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STeraars, at for:ne maans pik bygnäthä förSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST thrätten SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 362 (1509). SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STephens. FörSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 575. " hawa thä fira sworin witänä. .. vitnadho (för -at) thära skylskap. .. äpptä biorn haquonsKLemming. 1856.">SOn" SD NS 1: 32 (1401). the sworo och witnade thät ArfSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STviSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STen emellan Erik EriSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KSKLemming. 1856.">SOn och Ture TuresKLemming. 1856.">SOn 69 (c. 1475). thät han skulde haffuo vithnit thät at thän samo bäcth tureKLemming. 1856.">SOn skulde haffuo döth eptir hans fadher ib 15 (1461). betalade. .. biorn sinom fader X marc oppa the ordenne KLemming. 1856.">SOm skälig withne vithnado här fore rette Upplands LagmanSDoMBok 1490-94 s. 17. hua KLemming. 1856.">SOm sighr älla witna fals SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS 69 (170, 76). " twe onde preSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STe. .. hwilke falskelika witnadho mote the dygdheliko qwinonne Susannam" SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST 436. " the hafwa falslika ofwir mik witnat" ib 438. - (?) thän witnar ey wäl KLemming. 1856.">SOm vredhir är wtan skäl GO 456 ; möjligen har det i SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST. f. thän witnar urspr. hetat thäm (them) witrar el. witras; jfr vitra. - genom vittnesmålet SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STörta (ngn). the wilia han withna til heluitis grundh KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 121. genom vittnesmål taga (ngt) från (ngn) el. beröfva (ngn ngt). j witnen aff mik liffwit SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST 437.
vitna
3) intyga. om näKLemming. 1881--82. SFSS.">MD, syn el. GOde män, äfvenKLemming. 1856.">SOm om tingsmenighet (i förening med domare). nefudin vithnadhe thet vara rätleka fangith DD 3: 11 (1377, nyare afskr.). äpter thy nempden for oss witnadhe at thesse GOdz waro gamwl krono GOdz SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSH 2: 63 (1399). " witnadhe fore oss nämpdanennena i norbolundare. .. at for:de tideka päterKLemming. 1856.">SOn lät the GOdzen aldrig vp mädh wilia. .. them for:da bo jonsKLemming. 1856.">SOn" ib 102 (1339=. huilkit GOdz nempdin witnadhe at laghBudhit oc laghSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STandit war SD NS 1: 15 (1401, nyare afskr.). tha vitande nämpdin, KLemming. 1856.">SOm tha sat, ok alt lmenegha härdhit SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STodh thäs til, at thän fornämpde gardhin. .. var laghlica köptir ib 2: 37 (1408). " äpter thy KLemming. 1856.">SOm witnen ok nämpden for mik witnadho ok alt härandhit" ib 38 (1408); jfr 2. hwilkith wi laathom näpdina ransakan, oc tha nämpdin thet ransakath haffe, tha witnadhe hoon fore oss ath the forscrepna iordher ärw gamalt frälsse ib 1: 136 (1402). " hulkit jac sköt til nämpdinnes ransakan tha withnado the at the aldre annad wiSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STe än thät haffuer aff alder ligit wnder peder monKLemming. 1856.">SOns gard i risinge Upplands LagmanSDoMBok 1490-94 s. 25. hwilken ärende wi skuthum thil mempdene KLemming. 1856.">SOm j repSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STenne satho. .. oc the ransakdho vithnado oc epther sworo at. .. iönis anundzon hafde laghlika köpt karela GOdz" FH 2: 112 (1438). ib 109 (1437), 110 (1437) o. s. v. thesse (d. v. s. de tolf KLemming. 1856.">SOm Sutto i näKLemming. 1881--82. SFSS.">MDen) witnadhe oc ransakade at swa är i sannindinne KLemming. 1856.">SOm the förSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STe IIII witnade oc sworo ib 4: 16 (1451); jfr 2. hwilkit thessä tolf i räfSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STinne satho. .. ransakdho, witnadhe oc sworo at swa sant war SD NS 1: 442 (1405). " ib 402 (1405, gammal afskr.). tha withnade the herazsynin. ath bolSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadä skälin afFH sydhre neffdhe lagho oofFHneer grythones bolSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadh" DD 2: 5 (1384). " alla thenna syner withnado at thenna awerkan war olagliga giord Upplands LagmanSDoMBok 1490-94 s. 16. the (de af borgmäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STare och råd utseDDe GOde männen).. . witnadho at the haffdo mält. .. her laMBertz rwm oc tompt" SJ 142 (1445). " thet see allum mannom witherlikith ath jak henrik grote, heridzhofdhinge i biärkekynda herradh, oc w heridzbone, KLemming. 1856.">SOm byggia oc boa i sama herradhe, witnom oc betyghom openbara ath arom äffthir gudhz byrdh mocdoxiijo, tha räffSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STirna hioldos i Sudercöpunghe, SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STodh. .. frw ingeborgh aff broby fore rättin oc bödh vp broby. .. oc sameleedhis gyordhe hon wppa waro heridzSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STynge aa trem tynGOm" SD NS 3: 74 (1415).
vitna
4) vittna, intyga, betyga. jak bygghe karlKLemming. 1856.">SOn vitna þet ok kennis at jak hafver seet ok höört thetta breeff ok sätir iak mit jnsighe heer til vitnes förä SD 4: 686 (1339?). - om förkunnare, författare, skrifv o. s. v. han bödh os predikä oc vitnä (teSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STifcari) allo folkieno at han är skipadhir domare af gudhi badhe liuande människio ok dödhä KL 152. sanctu[s] aMBrosius vitnar al þässe ma[l] ok martiria Bu 502. " sanctus aMBrosius vitnar i mäsKLemming. 1856.">SO sang at Sua var giort" ib 495. Bil 232. " egisippus witnar innan sinum bokum huru ängla lypta hona gen himnum ib 274. "ib 880. " scrifften vethuar at prophetane. .. the sagho ok sagde samyndena aff chriSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STi födzlo" LfK 261. swa KLemming. 1856.">SOm moyses wethnar j sinom sanghe MB 2: 299.
vitna
5) intyga, bevisa, utgöra bevis för. dödzsins swet. .. witnar (atteSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STans) nw naturena wara wnna Su 248.
vitna
6) beSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STyrka, bekräfta. j vitnen (atteSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STamini) siälue idhra barna röSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST KL 379. - refl. vitnas? ä vithnas GOth, gladhv hiärta GO 512 (troligen är dock vithnas felaktigt för vithras), se vitra.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • vittnä VGL I B 1: pr, J 13: 2, þ 3: pr, 19: 1.
  • vetna: -ed BSH 5: 362 (1509).
  • vethna: -ar LfK 261 ;
  • -adhe Lg 3: 575.
  • wethna: -ar MB 2: 299 ; -adhe Upplands Lagmansdombok 1490-94 s. 101. -ar, -aþe, -aþer),
  • vitna i fran , genom bevisning fråntaga. dömdom wij them in i samma godz til then tidh thet flämingh kan komma met breff heller skeel och withnar them thet i ffran FH 5: 124 (1488). - Jfr in-, til-vitna.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᛏᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back