Vitna

Old Swedish Dictionary - vitna

Meaning of Old Swedish word "vitna" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vitna Old Swedish word can mean:

vitna
L.
vitna
hwilken KLemming. 1856.">SOm rensar fisk vthe på siön . . . och bliffwer twennom witnom witnadher KLemming. 1856.">SO 291 . SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STiäl man mindre än 2 öra är wärt och warder tagin och wetnadher medh twem mannom ib 296 .
vitna
2) vittnas, ss. vittne intyga. thenne tre vithnado och effter sworo . . . ath . . . magnus kok haffde . . . giort magnus skrädare myndogh och mäktogh . . . at sälia oc vplata the XV 1/2 mark faSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STa jordh. them han vildhe FH 2: 115 ( 1438) . " the witnahde oc vppa heSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STephens. FörSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgha doma sworo, at tesse thre ramerke . . . är SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STenbergs wiik gamwl ramerke " ib 4: 15 ( 1451) . ib 16 . " KLemming. 1856.">SOm . . . thesse epterscriffne vithnen . . . vithuadho til SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">SToodho och pa lagbooken sworo at swa j sannindh war och är " ib 5: 125 (11488). thaa vitnede . . . eric abramsKLemming. 1856.">SOn, maans green, anders pedersKLemming. 1856.">SOn oc oleff jonsKLemming. 1856.">SOn effther theres ord, KLemming. 1856.">SOm närwaar, thaa skadan skedä oc KLemming. 1856.">SOm the tiilförende vetned oc swored haffe for rätthä i väSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STeraars, at for:ne maans pik bygnäthä förSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST thrätten SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 362 ( 1509) . SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STephens. FörSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 575 . " hawa thä fira sworin witänä . . . vitnadho (för -at) thära skylskap . . . äpptä biorn haquonsKLemming. 1856.">SOn " SD NS 1: 32 ( 1401) . the sworo och witnade thät ArfSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STviSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STen emellan Erik EriSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KSKLemming. 1856.">SOn och Ture TuresKLemming. 1856.">SOn 69 (c. 1475). thät han skulde haffuo vithnit thät at thän samo bäcth tureKLemming. 1856.">SOn skulde haffuo döth eptir hans fadher ib 15 ( 1461) . betalade . . . biorn sinom fader X marc oppa the ordenne KLemming. 1856.">SOm skälig withne vithnado här fore rette Upplands LagmanSDoMBok 1490-94 s. 17. hua KLemming. 1856.">SOm sighr älla witna fals SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS 69 (170, 76) . " twe onde preSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STe . . . hwilke falskelika witnadho mote the dygdheliko qwinonne Susannam " SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST 436 . " the hafwa falslika ofwir mik witnat " ib 438 . - (?) thän witnar ey wäl KLemming. 1856.">SOm vredhir är wtan skäl GO 456 ; möjligen har det i SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST. f. thän witnar urspr. hetat thäm (them) witrar el. witras; jfr vitra. - genom vittnesmålet SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STörta (ngn). the wilia han withna til heluitis grundh KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 121 . genom vittnesmål taga (ngt) från (ngn) el. beröfva (ngn ngt). j witnen aff mik liffwit SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST 437 .
vitna
3) intyga. om näKLemming. 1881--82. SFSS.">MD, syn el. GOde män, äfvenKLemming. 1856.">SOm om tingsmenighet (i förening med domare). nefudin vithnadhe thet vara rätleka fangith DD 3: 11 ( 1377, nyare afskr.) . äpter thy nempden for oss witnadhe at thesse GOdz waro gamwl krono GOdz SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSH 2: 63 ( 1399) . " witnadhe fore oss nämpdanennena i norbolundare . . . at for:de tideka päterKLemming. 1856.">SOn lät the GOdzen aldrig vp mädh wilia . . . them for:da bo jonsKLemming. 1856.">SOn " ib 102 (1339=. huilkit GOdz nempdin witnadhe at laghBudhit oc laghSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STandit war SD NS 1: 15 (1401, nyare afskr.). tha vitande nämpdin, KLemming. 1856.">SOm tha sat, ok alt lmenegha härdhit SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STodh thäs til, at thän fornämpde gardhin . . . var laghlica köptir ib 2: 37 ( 1408) . " äpter thy KLemming. 1856.">SOm witnen ok nämpden for mik witnadho ok alt härandhit " ib 38 ( 1408); jfr 2. hwilkith wi laathom näpdina ransakan, oc tha nämpdin thet ransakath haffe, tha witnadhe hoon fore oss ath the forscrepna iordher ärw gamalt frälsse ib 1: 136 ( 1402) . " hulkit jac sköt til nämpdinnes ransakan tha withnado the at the aldre annad wiSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STe än thät haffuer aff alder ligit wnder peder monKLemming. 1856.">SOns gard i risinge Upplands LagmanSDoMBok 1490-94 s. 25. hwilken ärende wi skuthum thil mempdene KLemming. 1856.">SOm j repSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STenne satho . . . oc the ransakdho vithnado oc epther sworo at . . . iönis anundzon hafde laghlika köpt karela GOdz " FH 2: 112 ( 1438) . ib 109 ( 1437), 110 ( 1437) o. s. v. thesse (d. v. s. de tolf KLemming. 1856.">SOm Sutto i näKLemming. 1881--82. SFSS.">MDen) witnadhe oc ransakade at swa är i sannindinne KLemming. 1856.">SOm the förSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STe IIII witnade oc sworo ib 4: 16 ( 1451); jfr 2. hwilkit thessä tolf i räfSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STinne satho . . . ransakdho, witnadhe oc sworo at swa sant war SD NS 1: 442 ( 1405) . " ib 402 (1405, gammal afskr.). tha withnade the herazsynin. ath bolSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadä skälin afFH sydhre neffdhe lagho oofFHneer grythones bolSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadh " DD 2: 5 ( 1384) . " alla thenna syner withnado at thenna awerkan war olagliga giord Upplands LagmanSDoMBok 1490-94 s. 16. the (de af borgmäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STare och råd utseDDe GOde männen) . . . witnadho at the haffdo mält . . . her laMBertz rwm oc tompt " SJ 142 ( 1445) . " thet see allum mannom witherlikith ath jak henrik grote, heridzhofdhinge i biärkekynda herradh, oc w heridzbone, KLemming. 1856.">SOm byggia oc boa i sama herradhe, witnom oc betyghom openbara ath arom äffthir gudhz byrdh mocdoxiijo, tha räffSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STirna hioldos i Sudercöpunghe, SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STodh . . . frw ingeborgh aff broby fore rättin oc bödh vp broby . . . oc sameleedhis gyordhe hon wppa waro heridzSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STynge aa trem tynGOm " SD NS 3: 74 ( 1415) .
vitna
4) vittna, intyga, betyga. jak bygghe karlKLemming. 1856.">SOn vitna þet ok kennis at jak hafver seet ok höört thetta breeff ok sätir iak mit jnsighe heer til vitnes förä SD 4: 686 (1339?). - om förkunnare, författare, skrifv o. s. v. han bödh os predikä oc vitnä (teSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STifcari) allo folkieno at han är skipadhir domare af gudhi badhe liuande människio ok dödhä KL 152 . sanctu[s] aMBrosius vitnar al þässe ma[l] ok martiria Bu 502 . " sanctus aMBrosius vitnar i mäsKLemming. 1856.">SO sang at Sua var giort " ib 495 . Bil 232 . " egisippus witnar innan sinum bokum huru ängla lypta hona gen himnum ib 274. " ib 880 . " scrifften vethuar at prophetane . . . the sagho ok sagde samyndena aff chriSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STi födzlo " LfK 261 . swa KLemming. 1856.">SOm moyses wethnar j sinom sanghe MB 2: 299 .
vitna
5) intyga, bevisa, utgöra bevis för. dödzsins swet . . . witnar (atteSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STans) nw naturena wara wnna Su 248 .
vitna
6) beSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STyrka, bekräfta. j vitnen (atteSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STamini) siälue idhra barna röSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST KL 379 . - refl. vitnas? ä vithnas GOth, gladhv hiärta GO 512 (troligen är dock vithnas felaktigt för vithras), se vitra.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • vittnä VGL I B 1: pr, J 13: 2, þ 3: pr, 19: 1.
  • vetna: -ed BSH 5: 362 ( 1509) .
  • vethna: -ar LfK 261 ;
  • -adhe Lg 3: 575 .
  • wethna: -ar MB 2: 299 ; -adhe Upplands Lagmansdombok 1490-94 s. 101. -ar, -aþe, -aþer),
  • vitna i fran , genom bevisning fråntaga. dömdom wij them in i samma godz til then tidh thet flämingh kan komma met breff heller skeel och withnar them thet i ffran FH 5: 124 ( 1488) . - Jfr in-, til-vitna.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᛏᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back