Vrak

Old Swedish Dictionary - vrak

Meaning of Old Swedish word "vrak" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vrak Old Swedish word can mean:

vrak
L.
vrak
1) fartyg el. gods som drifver omkring på vattnet; fartyg som genom storm el. sammanstötning blifvit förderfvadt, strandadt fartyg: vrakgods som flyter på hafve el. har kommi i land; strandvrak (hvari konungen i vissa fall hade rätt till andel). then. .. grwndh som foresvriffne wragh brödh wppa HSH 29: 40 (1481, daniserande). ib 39. eric huitte kom nw strax igen fra vraked BSH 5: 154 (1507). " vraked med takeledh dreff strax till siös ib. the annen wore wthe met lanz ffoguten om thet wrack, som ider herredöme ffar fforstho i thet andre breff, som jagh ider herredöme til scriffuit haffuer" FM 610 (1513).
vrak
2) förbrutet gods hvaraf konungen sätter sig i besittning. förde iack them (dem som tillhörde ridderskapet) offta fram i slagh ath theres godz skulle komma mick till wragh när iack hade kommett (red. B: om iak hade kunnit) mz falsk och swiick beuisth ath the stode icke mannelik RK 3: (Till. om Chr. II, red. A) 6180.
vrak
3) det som Bortkastas ss odugligt, usel el. föraktlig sak. i vitin at ödhmuiktin halz af them for wrak) (aBominatio) Bo 207. - vrak, afskrap, menniska som föRKastas el. föraktas. til lthät är iak alstingx owärdhughir, swasom eet wrak i bland wisa män Hel. mäns lefv. 180. - med gen. forsmas oc mis wyrdhas swa som fulottir oc hwars manz wrak (abjectus et vilis) Bo 31. - Jfr haf-, in-, stalz-, strand-, stranda-, ut-vrak, äfvensom rak.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • wrack.
  • wragh. rak Bj 19: pr.),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᚱᛆᚴ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back