Vranger

Old Swedish Dictionary - vranger

Meaning of Old Swedish word "vranger" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vranger Old Swedish word can mean:

vranger
L.
vranger
1) vriden, förvriden, vriden på sned, vind, sned; krokig. än han hawer offlitla eller offstora eller wranga näsa oc wridhna MB 1: 370. KL 337. " finger SOm gripsKLöör varo the vrang" Iv 272. " warom wi KLemming. 1862.">Alle ij wärlin eens. .. hwath ware tha wärlin thenna ok KLemming. 1862.">Alt thz SOm bygger ij hänne vtan SOm en aker släter ther hwarte ware wrangfer äller rätter" KLemming. 1862.">Al 5844. - (?) mädhan siwdhir wrangh gryta owir eld män rät gryta bedhis i by (jus qoquit obliqua petiur dum seria recta) GO 460.
vranger
2) vörvänd, oriktog, felaktig. wrang hörilse gör wrang framförilse GO 843. tKLemming. 1862.">Alande wrang. thing (perversa) KL 165. " leo. .. badh sanctum petrum rätta sith bref en nokot ware wrankt" Lg.">Bil 680. han. .. reknar thz wranght SOm rät är Bir 2: 168. hulke SOm gudhelikin snille vmuändo j wranga ok fanytta (pravam et vanam) snille ib 1: 195. - osann, fKLemming. 1862.">Alsk. at i ingen tro setthe til swadanne vrang segner (möjl. att fastta ss ett sammansatt ord) oc oretfärdig segner BSH 4: 189 (1495, samt. afskr.).
vranger
3) obefogad, orättmätig, otillbörlig. rördhe aff enne wrange (iniqua) warkwnnan MB 2: 297. " wrangx (pravi) räddogha minzskilse" Bir 3: 96. " at hans wrange thorstir (esuries prava) maghe vtsläkkias" ib 50. " lenkte är vranghane (iniquius) än at älska päningen" MP 1: 135 ; " jfr 4. - orättmätig, olaglig. j laghomen är änkte räfangit thz SOm är mz nakre wrange (iniqua) vtthuingan aflat" Bir 2: 163. om noger j ffornäMDe screddere eMBete i stockholm wille bruke wranght oc fKLemming. 1862.">Alst eMBete SO 121. - vrång, olaglig, orätt, orättvis. wrangä domä györa SD 5: 606 (1346). Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 67 (165, 73). Lg 399. " aminnas the wragasta (iniquisimos) dödhana" MB 2: 302. - vrång, orättvis, orättfärdig, orättrådig. the hafwa mik swa SOm wrangan domara Bir 1: 15. " wrangir ok orättir ware then dom- aren hulkin ther af miskund l,äte wranga män vara opiudha ib; jfr 4. thän vranga höfdingha" Lg 547. MB 2: 286.
vranger
4) orättfärdig, ond, ondskefull. wranga män vilde han ey thola j sino lande Lg.">Bil 884. Bir 1: 15, 312. at the skulin ey kKLemming. 1862.">Allas älla synas wrange ib 3. 79. jak vsul oc vrang syndirsc a Bo 75. ib 115. " är han ey at enast skipadhir mz wranGOm. vtan räknadhir wrangastir oc snödhastir af KLemming. 1862.">Allom" ib 197. " a hwat wrangt var thz radhit (a pravum consilium)" ib 180. gvdh KLemming. 1862.">Alzmechtich hafuer KLemming. 1862.">Allom laach giffuit rethiuiSOm menniskiom till kerlich hoghsuKLemming. 1862.">Alan vranghom oc osnyllom mannom till redzell och nepsth SO 191. " hans hierta var skemmelica vankt, ty at han tat ey vtan motkorran seth herrans GOdlek" MP 1: 82. " vrankt oc ilt hierta" ib. " tha the gifua for manna loff mz vrange akt" ib 191. " swa ofta SOm thic hända wrange thanka" KL 247. " mz wranGOm wilia" Ber 232.
vranger
5) ond, fördeflig. " at the SOm mik sagho skulle ey taka wrankt äptedöme" Bir 3: 226.
vranger
6) hätsk, fientlig. " awndin är vrang mot gudz kärlek" MP 1: 135.
vranger
7) obehaglig, svår? ariolus sagdhe genom sant än tho thz war KLemming. 1862.">Alexandro vrangt KLemming. 1862.">Al 9878. - n. vrangt, adv.
vranger
1) på sned, gKLemming. 1862.">Alet, illa. han haffwer stor hog SOm ey wil wika hwat thz gaar wrankt eller lika MD (S) 290.
vranger
2) orätt, olagligt. vi hawm þätt forstandit att tolf manna näfnd sum näfnd warþer vp a þön maKLemming. 1862.">Al lsum sannind bör vmsighia, at þe gyora þäm (för iäm) offta wrangt sum rätt SD 5: 378 (1344, nyare afskr.).

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • vrangt.
  • vrankt.
  • rwanct VML LII B 12: 1. dat. n. rwango ib Kr 24: 8. pl. dat. vrangom. wrongom KS 67 (165, 73). komp. vrangare. superl. vrangaster),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᚱᛆᚿᚵᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back