Vreþer

Old Swedish Dictionary - vreþer

Meaning of Old Swedish word "vreþer" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vreþer
vred, vredgad, uppretad; ogunSTig. "STansens(s) biscopir. .. gik vt reþer af STaþenom" Bu 16. " sua räþeleken at änghen þorþe se han vreþan" ib 62. SO 14, 24. " tha STod konungen wp illa vreder" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2136. STephens. 1849.">Iv 454. " ta tu tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ala gladhr ella wredhr, tå göm at tu haui ey vndrläte i röST ella åthäuom tinom" STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 25 (61, 27). " wardher skiparen wredher löpandes aath batzmannenom" SOns STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM XIII. " rät SOm een leon ther vardher vreedh" STephens. 1849.">Iv 2346. " thän riddare vardh tha STorlika vreedh" ib 2408. " thän witnar ey wäl SOm vredhir är wtan skäl" GO 456. " manga äru wra i wredz mans munne" ib 676. " sancta agnes sa. .. vreþom öghom tel hans" Bu 418. " wret änlite" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 238. " magnus fulde äfter mz wreetha hende" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2680. " huädanaff leonit vardhir wret" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 80. " höghe gudha äru thäs wredhe vurdhne" STenianus. Se Lg.">Bil 326. " chriti brudh saa gudh swa SOm wredhan" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 85. " þe visa iþar göra guþ vräþan" Bu 138. " lib 145. han varþ vreþar at hans kona varþ criSTen" ib 137. SD 5: 376 (1344, nyare afskr.). - med dat. (el. i dess STälle ack.). wardh han wredher gäninges mannomen STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 308. " swa frampt at konungen er jder vreed" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2103. ib 3347, 3824. " miin frugha vardh mik vreedh" STephens. 1849.">Iv 2726. þe. .. baþe februam marits moþor göra sin SOn romara (Cod. C romarom 926) STenianus. Se Lg.">Bilþan ok þera (o)vinum vreþan Bu 9 (jfr s. 926). þe milda mö varþ STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Grymum wreþ ok naþogh nöþaSTadom ib 16. þu vänte. .. at min guþ varþar mik vreþar. han skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al varþa för þinom guþ vreþar ib 189. " thedhis hanom. .. ihesus chriSTus wredher världinne" STenianus. Se Lg.">Bil 794. " hurw ma thu. .. wardha illa wredher thy folke SOm thu hawer swa mykith mz giort aff gudhliko mäghne" MB 1: 345. ib 408, 418, 422, 435. hans lykka är honum vardhin vredh STephens. 1849.">Iv 2072. " thän haweir hart delomaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al thär skäpnan är wredh" GO 486. - med prep. the frugha vardh vredh a thän quinna STephens. 1849.">Iv 2302. " oppa hwem tha äST thu wredher" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 8321. ST 475. MD 388. tha wardh vrbanus STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">GrymSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir oc wredhir mot sinne dottir ST 252. MB 2: 352. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gr 271, (Cod. D) 362. - vred, häftig, vittnadne om vrede. ther the liffwadho vtan mato mz wredhom ordhom the illa loto STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 8486. - Jfr ful-, genom-, of-vredher.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
 • wreedhe: -a RK 2: 2680.
 • vreedh Fl 1566 ; Iv 2346, 2408.
 • vreed RK 1: 2103.
 • wreedh MD 388.
 • vräþer: -an Bu 138. wräþer Bj 12. pr. vrädher Gr (Cod. D) 362.
 • wrädher SO 14.
 • wret Bir 2: 80; Ber 238 ; ST 475 ),
 • vreds fulder
 • wredhs- )
 • vreds hand
 • vreds modh
 • vredzvili
 • vreds värk
 • vreds värki

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᚱᚽᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back