Afl

Old Swedish Dictionary - afl

Meaning of Old Swedish word "afl" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

afl
förvärf; förvärfvsarbete, arbete (särsk. tillhörande jordbruket), jordbruk, landtbruk, landthushållning. gaardzmestaren skal. .. aktha oc ransaka hwath affwel kan göras oc hallas härranom til winningh PMSkr 206. " hwilken som skal wara gardzmestare oc staa för storan affwel oc hanteringh" ib 205. hwru mykit korn rogh oc hwete som her fiolle om arit aff warom eghin affwel j wadzstenom Fyra handl rör Vkl 291. thaa röne gaardh är besithen oc ther hols affwel, thaa besörigier fogothen oppo röne om then ena baat Arnell Brask Bi1 21. - förvärf, förvärvande el. erhållande af (god) afkastning el. inkomst. hwrw akren oc bohaghith skal styras til affwel PMSkr 194. - afkastning (af jordbruk o. d.). sälye jnthe aff afflenom wthan härrans with oc wilya PMSkr 205. - afvel, uppfödande. then som wil halla affwel qff them (änder) han skal mwra en mwr xv spanna höghan PMSkr 265.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • affwel )
  • afls gods
  • awalsgodz )
  • *afls pänningar
  • afwils päningar )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
Fyra handl rör Vkl
Fyra handlingar rörande Vadstena klosters privilegier (1440 och 1458), abbedissans årliga redovisning och klosterfolkets tarf af kost och föda. I Småst på Fsv.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back