Afraþ

Old Swedish Dictionary - afraþ

Meaning of Old Swedish word "afraþ" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

afraþ
afrad, arrendeafgift. "si. .. prescripta pecunia pm prefixo termino soluta non fuerit exhibliciones dictas afradh de bonis meis ramnunge que pro prefata pecunia sibi inipignero ad tres annos integros pro nichilo sibi libere retinebunt" Gadolin Pants 267 (1353). döMPde iac. .. olaff pederson sina betalning j gen aff karl anderson. .. oc thär med hans fulla arliga affrad aff jordene som är j [1] tön hwart ar j xij [12] aar Uppl LagmanSDomb 7 (1490). tiil forscreffna 2 garda i haghaby ligger aller fierdhingen aff brogy litla oc 4 peninga affgeel i jowan olafssons akre i norra haghaby, alt vnder eth landhgeel eller affrad VKJ 147 (1500). " i ösby ägher clostrid 7 gardha; affradit aff them är 11 twna fyllingha hoffwodskorin torsk oc 8 ortuger af enne lyckia" ib 149. " i piila torppe ägher clostridh 1 attungh; affradh är 2 thöni korn oc 2 öra päninga ib 16 (1447). i häredhstadhom ägher clostridh 1 1/2 attungh, gamalt affradh war 8 thöni korn oc 1 march peninga; nw är thet 6 thöni korn oc 6 öra peninga ib 17 (1447). i kydhiawadhi wadhi ägher clostridh 6 attungha jordh; affradh borde wara 12 thöni korn oc 12 öra peninga; nv är thet 10 thöni korn oc 10 öra peninga; ther är 3 landbo ib. i aske 1 gardh; affradh war 3 pund smör; nw är thet 1 march peninga, 1 landbo ib 73 (1447). 1 gard i karotorp; affradit är 4 töner korn, 4 ortugr, 3 dagxwerke, 2 förzslor om aret oc allan sman skat" ib 38 (1500). säffshult, 1 gardh; affradit är 2 marc peninga, 1/2 pund hombla oc 6 marc haMP ib 131 (1480). i böthaskoge äger clostridh 6 alna jordh; affradit aff hwarie aliin, tha allin wäxa, 6 peninga ib 141 (1447). bakkaborgh, 1 gardh, han ligger vthen haa och haMP; gamalt affrad waar 2 twnnor salt, nw är thet 2 mark peninger ib 159 (1447). [i] swedh aa ägher clostridh 1 laxafiske; affradit är 1 tynna lax oc 80 spikilaxa ib 186 (1447). ath tw (dvs landbon).. . framgör tith retta affrat oc alla affskyller i laga tiid Arnell Brask BII 16. kallade thän syslamannen til sigh sins härra landbor som nagat waro än gäldh skylloghe aff husbondands vth skyld ok affradh MP 4: 154. ath. .. karl eriksson. .. hawer. .. hindrat och forbudhit affradh och affgield aff sama godze SD NS 3: 150 (1416). alt afradhet oc afrazpenninga af for:da godze ib 556 (1420). ib 538 (1420). Jfr afgiäld, afrädhe, afskyld, landgilde, landgiäld, landskyld.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -at )
  • *afrads korn ,
  • afrads pänningar ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᚱᛆᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
Gadolin Pants
A. W. Gadolin, Pantsättning af jord enligt medeltida svensk landsrätt. Med en bilaga af förut otryckta urkunder från perioden 1351--1400. 1909.
Uppl Lagmansdomb
Upplands Lagmansdombok 1490--1494. Utg. af K. H. Karlsson. 1907. SFSS.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back