Ägha

Old Swedish Dictionary - ägha

Meaning of Old Swedish word "ägha" (or ægha) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ägha Old Swedish word can mean:

ägha (ægha)
. atte, pl. atto; part. pres. äghande, aghande; part. pret. att, äkt STrum Ecclesiæ ABoensis eller ÅBo domkyrkas SvartBok med tillägg ur SkokloSTers Codex ABoensis. Utg. genom R. Hausen 1890.">Svartb 337 (1432)) v. L.
ägha (ægha)
1) äga, ha som sin egendom. Possidere ogha (fel för: agha el. ägha) STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU c 20 s. 561. Kommin wälsignadhe mins fadhers sönir oc äghen himmerikes rike STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 3: 299. " somlika owirgaffwo alt thet the attho" SpV 335. Cananeus wttrykkis wara swa mykit som äghande ällir ägha. Thy hwilkin som sik omkringgiordhar j STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdz räddogha. .. han äghs aff STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdhi, ok han äghir udh ib 125. " ther han ager Persiam och alth. .. KarlM (El) 5: 15. (Jacob Arnoldsson överlåter till nunnekloSTret i Skeninge) thy goze sum han atte ij Apundhum" SD 8: 20 (1361?). (Konung Magnus tilldömer Bo Jonsson) alt thet STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUtz sum hans husfrw. .. atte oc skulde hauä vpburit effter fader oc moder ib 8: 36 (1361). alt thet Klämettor minna huSTru fadhir hatti ok köpt hafdhe ib 8: 46 (1361). " en gard j Vpsalaum, sum fordhum dax atte en goder man heth Olauer bacare" ib 8: 169 (1362). (Ulva kvarn) Hvilika quärn aþre kanunka. .. hafdo, rädho ok atto aa sina dagha fore honum ib 8: 195 (1362). therä gooz, som the atta ij Wärmlande NMU 1: 62 (1367). pret. atte (åtte)SD 10: l48, 49, 74, 84, 96 m.fl. l(1371). hwilkit godz for:de herra Karl sagde sig och andra klärka, ther fore honum hawa aat the prebendo, som war gör äpther Thörna Karlsson. .. ää sidhan. .. hawa aath och hafth SD NS 3: 150 (1416). doSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MProwaSTen. .. hawer altid siälffwer haldet gaard oc vaard vm ängena for:da oc aatt oc nytiath hona ib 3: 451 (1419). eth gotz som heter Nolima, i Lundha sokn liggiendhä, huilkit for:de Torkil sagde sin moder fader Larens STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUnnarsson haffua äkt, ok biscop Magnus sagde at Lunda kirkio haffde äkt thet godzet förre STrum Ecclesiæ ABoensis eller ÅBo domkyrkas SvartBok med tillägg ur SkokloSTers Codex ABoensis. Utg. genom R. Hausen 1890.">Svartb 337 (1432). " hälganz husit agir twa dela ok Dawid Laris agir en triiung i for:dom garde" ATb 167 (1462). " han miSTe ena silffskedh medh sinom skedom, Marten i Näsby aatte henne ib 283 (1468). Swen som köpte skippet. .. SToodh til fore rettin, ath Lasse Laurensson hade atte i sama skippet xx marck ok Olaff Mikelsson i portin besatte ther inne xv marck" STb 1: 20 (1475). ägher cloSTridh eeth heffdaskifte aff Pella i Hakafors VKJ 49. " äger cloSTridh i eno laxafiskerij och callas ÖöSTen" ib 64 (1480). the vþ(upphöjtte) (= 5 1/2 marck som Oleff kokx STiwff sön ager STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 111 (1488). tet huss och waninger som wor kiere söSTer huSTru Elsseby Gerdz dotter her Mogens Ericssons BorgemeSTeres effterleffua huSTru wDi Bodde och til hopa otthe ib 2: 304 (1496). " möSTä jeg althet. .. thet jack aatä GpM 2: 426 (1511). (De hade) röffuat och sköfflath i fraa honum alth thet han otthe" HT 38: 123 (1520). - pres.part. Swa som enkte haffwande, ok tho likauäl all thing äghande SpV 384. " ii thännom tima äghanda at allom Skädhna by" SD 10: 159 (1372).. .. äro rätte eenäghanda at Skädhna aa oc fiskerii ib 10: l159. Niclis Olafsson. .. gaff sinom älskelega brodher Pädher Olafsson. . halft sith STenhus meth allom gardsins thillaghom äganDis i STokholm SD NS 3: 270 (1417). swa manga älghe grawa som iak aghr vppa Biörna käll JämtlDipl 193 (1423). " althet henä fadher Olauer Goutason atte j Thangeras" ib 219 (1431). vnte miik sina iordh swa mykin som han aatte j Ytrahoadall ib 225 (1432). at Sighriidh som miin laghgipta konä är aagher här inne medh mik fyratighi iäSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPska mark ib 232 (1435). waar incigle som incigle aaghom ib 298 (1448). mik siälffwom ey jncigle agande DN 14: 101 (1477). wi flere for:de som ey agom jncigle oppa thenne tiid ib 14: 121 (1484). " mik ey jncigle agande oppa thenne tiid ib 14: 122 (1484). (jag har) vnth minne söSTher Helligha j Klöffsiö mine jordh ok arffue deler saa mykith som iak aagh" ib 14: 411 (1524). - taga i besittning. j. .. skulen inga äghaskolnaids lanDit (ad possidendam terram) hwilkit war herra. . skal idher giffwa MB 2: 4. Aff händum vi vs. .. thä forneSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPda hus Risabergha cloSTre til ävärlika ägho ägha sculande NMU 1: 65 (1375). jak hawir. .. saalth. .. gooz. .. frälST ok ohindrath for hwariom manne ägaskulande JämtlDipl 129 (1376).
ägha (ægha)
2) ha till äkta, vara gift med. Erik Nipertz som egHT her Thures modher sySTher ArvSTv 43. 4) ha som barn, vara far till. Samma dach feSTe Pedher spilare lach sielff xij: e, ath han ecke atte barnit medh konan STb 3: 229 (1495). - ha som barn, vara mor till. om henne händer fleere barn agha än hon nw medh mik aagher JämtlDipl 233 (1435). - ha till moder (om jungfru Maria). Swa at thu skalt witha hänne wara attha, fore thässa wäghana (ante vias iSTas posessa).. . thy atthe (possederet) STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdz son Mariam, fore thänna wäghanna opbörian, swa at han wtwalde hänne til sinna modhir, thär fore at han wille födhas aff hänne SpV 193. 5) vara herre över. ginSTan effter brödz bithan jngik Diefulen j hanom ok han sidhan äuerdeliga ägdhe SvKyrkobr 170. Jak seer wisseligha at likamen härraDis owir andan, ok dödheligha skuggin ok thera eghin glömska atthe ällir STyrkte them SpV 368.
ägha (ægha)
6) ha rätt till. forscrifna STenhws. .. egha niwta och bruka sik til lnytto och beSTand STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 50 (1479). glädz Birgitta tik ägx äronna sangher JMÖ 42. " ha rätt till, innehava på grund av äMBete. the prowentona j Lönköpungs kirkio som Sancte Marie Magdalene til höre til wphälde til STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdz thieniST them klerk som hona nw aghir j hans liiff dagha oc sidhan allom them som hona faa äpte han agha" BYH 1: 173 (1369). " thet wri ensaak malsägandens, som gengerdena atte" SD NS 2: 830 (1414, gammal avskr.). 7) vara skylDig, äga, böra, skola. (Nils Bengtsson) gör iak tet allum mannum kunnot. .. tet at iak eger at gelda minum kera swslinga. .. ena mark korn SD 6: 271 (1351). tha feSTe Magnus Benthson siälf sette lagh at han ey atthe Olaf Hinrikson i STokholm ɉ leSTh iärn ATb 201 (1464). Hena myntomeSTare aatthe hanom ena somo peningha ib 231 (1465). yrtimer war RaSTum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUl bikänDir ath han aathe Eskile x mark p:ga ib 236 (1466). Hans krokfoth talade til Olaf iäSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPta om xvi STigha koll han hanom pliktogir var oc Olaf iäSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPte STodh til at han atte hanom for:da koll for eth par vgxa ib 257 (1467). Hans krokfoth fäSTe lag siälff sätte ath han atte ekke Rauidhe ena ɉ läSTh byug möll ib 266 (1467). Hans krokfoth feSTe lagh medh siälfsins edhe ath han ey aatte Ion Fasbiörnsone ij mark för eth panzar ib 278 (1468). Niels godabroDir sagDis för rätta ath han skulle giffwa Hinrik STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUlsmidh sex mark som han kännis agha hanom ib 283 (1468). " iak aghir hanom iiii örtog i sama somonne" ib 297 (1468). hans huSTrv aatte inte Nicls törn ib 321 (1470). bethalade jac Martin bakare 18 öre suenska, som kloSTridh atte honom VKJ Bil. 282 (1466). thenne vi man gingh lag medh Larens TiDidkosson thet han enthe attha Swen skrädare meer iiii skillinga JTb 77 (1481). Matis. .. pantsatte Niclis. .. en STenBod och en kellere wnder samme Bod. .. fför. .. liiij mark, som Hans Japson war honum skylligh fför noghre aar. .. fför en. .. ffullan pant til en ffri forwarning, hulkin Hans Japsson otte samme Matis tunne(binde)res huSTrv tilforend STb 5: 95 (1516).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ägha may have also been written as ægha

Alternative forms or notes:
  • sg

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚵᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
HT
Historisk Tidskrift.
JämtlDipl
Jämtlands och Härjedalens diplomatarium utg. under red. av K.-E. Löfqvist o. R. Swedlund. 1943 ff.
KarlM (El)
/se KarlM (Ver)/
NMU
Närkes medeltida urkunder I. Riseberga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
➞ See all works cited in the dictionary

Back