Ägha

Old Swedish Dictionary - ägha

Meaning of Old Swedish word "ägha" (or ægha) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ägha Old Swedish word can mean:

ägha (ægha)
L.
ägha (ægha)
1) egande, innehaf. " vande, besittning. hon (ɔ: renliues dygþ) är Alz fagnaþa ära ok ägha (possesio omnium Bonorum)" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 183. i hwilkins samuite nakars eghins pänings ägha skylis STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 254. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 331. " annar girnadhis iomfrvnna ägho (possesionem)" ib 375. " hardh giris hiärta STor vordhin af mykins gooz äghom (för ägho? det slutande m angifvet genom förkortningSTecken)" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: l04. - i (nokors) ägho, i (ngns) ego. en makir är j sins herrs ägho SOm kAllas bii STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 256. " hwarke han älla hans (huSTru) hafdhe gul j sin ägha" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 383. þaghan. .. þät kuMBär i byämannänä ägho SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SR 14. - egande, eganderätt. hörö til sanctä olafs kirkio meth äurdhelike ägho SD 6: 158 (1350). " tileghnar jak thet ok Allda the ägho ok rätheeth jak ther til hafuer thy for:da wara frw cappelle visicationis til ewerdheleca ägho ib" NS 2: 53 (1408); jfr 2.
ägha (ægha)
2) ega, egendom, besittning. iak skAl giffwa tik oc thinne släkt epter thik thz landh SOm thu hawer warith i nw, oc Alt chanaan land til ewerdhelika ägho (in possesionem aternam) MB 1: 187. " jouse antwardadhe thz landith iSToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRaels sönom. .. til äwerdelika ägho" ib 2: 35. " tha äghur j hafwin jnnan huff ok tiuthyrby, giff the gudhi til hedher, ok kirkionne til äwärdhelike ägho (ad honorem Dei et utlitatem sanctæ ecclesiæ perpetuo habendas concede)" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 854. " vil iac þet Allum mannum kunnokt göra mic haua giruit körkynne j rwmskullum. .. Alt mit goz i mAlaþopum. .. til äwärþeleka ägho" STergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.">BYH 1: 170 (1363). " at jak haffuer honum oc hans ärffwingiom vplatit oc til äuerdelica ägho tiläghnat thessin äpterscriffna godz" SD 6: 168 (öfvers. i hds. fr. 1441). ib 65 (1348), NS 1: 1 (1401), 6 (1401), 8 (1401) o. s. v. SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 2: 5 (1374, nyare afskr.). " jak wälsigna tik til gudz brudh oc til hans äwärdelika ägho (perpetuam ejus possesionem)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 18. " min Almoghe. .. loffuado the (för the loffuado) äghona wndfaa skolande (populus meus. .. possesionem pomissam accepturus) skulle förST läras aff ordhom äptedömom oc iärteknom" ib 78. " hwar then man SOm hawir ägho älla ingiäld aff rättelica afladho gooze" ib 3: 124. - pl. egor. besittningar, jordområden. tässe land oc STädher slog oc owirwan. .. moyses oc iSToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRaels söner, oc gaff them til äwärdeliga äghor rubenitis. .. oc gadditis. .. oc hAlffwe släkthenne aff manasse MB 2: 35. tha äghur j hafwin jnan huff ok tiutyrby STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 854. MB 1: 374. girnas han (kroppen) the thingh SOm han seer, SOm är faghir anlite oc goz ok vidha äghor (latas possessiones) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 278. " Alt waart godz ok äghor" STergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.">BYH 1: 231 (1422). ilwo äghor SD 3: 644 (öfvers. i hds. fr. sl. af 1400-tAlet). i öSThenss aghom ib. " iach. .. haffuar til kiöps vppebwdet mynom rätta neSTha frendar. .. All myn Grwnd gotz oc eghiar (possesiones meas) vti brwSTatorp" ib 4: 585 (öfvers. i hds. fr. sl. af 1400-tAlet). samme. .. gotz oc eghiar ib. " jnnan STaden eller STadzsin hegnat eller äghar" SO 159.
ägha (ægha)
3) egendom, gods, förmögenhet, tilSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgång. en varghir tok enna fatika quinno gAlt Bort, SOm hänna enga ägha var STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 370. then SOm korsfäSTir pinas i töhenom aktar ey värzllka ägho ib 256. " änkte hielpa jordhriches thing eller wärldzlech ägha sielinne til ewinnerleca glädhi, vtan the ther männischian i sinne wälmakt aff kärlech schipte ok schipa i misschundsaSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPleca gerninga" SD NS 2: 53 (1408). " thera giri var merä til värlzlica ägho än til at hiälpa siälomen" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 416. " han. .. hafdhe af världinna ägho enkte (de mundi hujus suSTycken på Forn Svenska.">BStantia. .. nihil suSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPserat)" Bo 74. " ey wille jach for hAlff myn aga, jach haffdhe icke tingath medh thöm sielff" STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 183 (1507). - pl. egodelar. thässa hems äghor STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 615. " Alt thera fä i Alzkyns äghom" MB 1: 421. " af All the land i wärldinne lagho kom honum skat oc rika agho" Al 9624. " rika giordhe (han) them i gul oc silf oc i androm mySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLom äghom" Gr 265. Alla hans äghor skulu tilskipas varom fatabwr ib 281. han trenger the ädela fra sina ägher MD (S) 230 ; jfr 2. SOmme. .. nedertrykke the ädla och äkta och trängia them fraan godz och ägor ib 233 ; " jfr 2. iak skAl gifwa th. .. mik siälfwan Alla thinga skapara ok godha thinga gifwara for iordhrikis gooz ok äghor (pro pessesione Bonorum)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 96. " at gooz oc äghor matte takas til hänna ordinem" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 332. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 203. SToria. 1816 ff.">HSH 18: 157 (1497). - Jfr en-, hema-, härra-, iorþ-, iordha-, lands-, siälf-, um-, väruldsägha, utäghor.
ägha (ægha)
1) egolott, andel (i faST egendom). herra gözSTaff magnusSOn skAl behAlla myn gardh i swdherby SOkn ligiande. .. oc myn äghodeel i wAloberghe. .. oc Alla the iordh oc äghedela SOm iach köpte aff olaff frödheBorgh SD NS 1: 1 (1401). " Alla thesSO for:do gozs oc äghodela. .. afSOn. Del 1--9. 1846--57.">FHender iack mik" ib. " jak. .. oc myn SOn. .. kännoSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPs. .. os sält hafua. .. biskedhlicom manne knwt. .. Allan wan eghiodeel SOm vi attom i hadhaSTa deeld" ib 11 (1401). " thänne forscrepne eghiodeel" ib. " wi haffwm saAlth. .. symon olaffsuni Alla wara äghodhela i GranskAla hulthe oc i källars törpe" ib 279 (1403). " war äghodel ij the änginne" STergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.">BYH 1: 239 (1493). " läti bescrifua Alla cloSTrisins iordh oc ägho dela medh Allom thera tillaghum" VKR 31 ; " jfr 2. lath oss faa äghodeel j äwinneliko lifwe" ST 107.
ägha (ægha)
2) lott el. andel i besittning; besittning, landområde, land. iSToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRaels söner. .. togho äghadeel j theres landh (possederunt terram eorum) MB 2: 34. " är tässe ägodelen äller besätningh (possesio) släkthennes rubenitarum" ib 38. " gaff oc moyses gad släcte oc theres SOnom oc äptherkomandis syna ägodelar, oc skiptas theres äghodelar j tässe matto" ib. " gaff oc moyses hAlffwe manasse släckt oc theres söner oc äptirkommandom äghadeler hwilkens vphoff är j thässe matto ib. ändhen aff täsSOm äghadelom är iordans flodh ib. thzta skiptet j äghodelomen giorde (hanc possessionem divisit) moyses j slätta landhen widh moab" ib. " skipt nw landhit j äghadela mällan nio iSToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRaels släkter oc hAlffwe släctinne manasse" ib 36 ; " jfr 1. leui släkt gaff moyses engha äghadela (possesionem)" ib 37. " gaff oc moyses äghadela släckthinne SOm är aff ruben SOnom" ib. " huru the konunga näSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPnas oc hwat landh the hafddho haft SOm josue oc iSToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRael förslog oc gingho j fwllo äghodela lib 35. ther äptir komen j ather til idhra äghodela (revertemini in terram possesionis veSTræ)" ib 4. " j Allas edhra äghadeles landz ändha (in omnes terminos possesionis veSTræ)" ib 133. " intil bäkken jeBoch. .. hwar amon söner ända sin aghadel ib 34. "
ägha (ægha)
3) egendom. " kennis jak. .. mik. .. hafua fore mik ingifuit. .. reenliues sySTrom innan sancti martins cloSTer i skeninge Allan min äghodeel SOm är retter hAlfdelin innan hardSTadhum oc ther meth een landBo ok ena quern SOm ther wnder ligger" SD NS 1: 22 (1401). - pl. egodelar. haffwor ällar äghadelar LfK 4. " aff huilkom konungen haffe takit STora äghodela" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 219. ib 436, 3: 180, 183. SToria. 1816 ff.">HSH 18: 157 (1497). Jfr frälsis äghodel.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ägha may have also been written as ægha

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • äghia: -o SD NS 1: 232 (1403).
 • ega: -er HSH 18: 157 (1497).
 • eghia: -o SD NS 1: 11 (1401).
 • agha: -o Al 9624 ;
 • -om SD 3: 644 (öfvers. i hds. fr. sl. af 1400-talet). aga BSH 5: 183 (1507).
 • -or.
 • -ur Bil 854.
 • -er MD (S) 230 (i rim med träger); Lg 3: 203.
 • äghar SO 159.
 • eghiar SD 4: 585 (öfvers. i hds. fr. sl. af 1400-talet; på två st.)),
 • äghodel
 • eghio-.
 • ägha-.
 • egha- StadsL Kg 15: 9 i var. äghe-. agha-. -deel),
 • äghodels land ,
 • äghodels ände
 • ägha- MB 2: 34, 35, 36, 37),
 • ägho luter
 • ägho lös ,
 • ägho man
 • egho- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚵᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
➞ See all works cited in the dictionary

Back