Ällas

Old Swedish Dictionary - ällas

Meaning of Old Swedish word "ällas" (or ællas) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ällas Old Swedish word can mean:

ällas (ællas)
L. A) adv.
ällas (ællas)
2) eljest, undere andra el. vanliga förhållanden. margher man liwer länger mz läkedoms krapt, än han hafdhe elles KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 108.
ällas (ællas)
4) (äfven) dessförutan, i alla händelser. hwi loten i mik fange iak wille wel elles til lidher ganga RK 2: 3553. B) konj. a) = älla B a niþer i anä älläs a pattomen älläs ok a vikenne SR 47. iäwghir. .. hwat han sculde borta ällas ey KL 43. " iäfwadhe hwat thät war häldir diäfwl hällas ey" ib 3. Se vidare under havt, adv. och konj. 4. - ällas ok, eller ock. SR 47, se ofvan. SD NS 1: 203 (1403), se nedan under b. - annattväggia. .. ällas ok, d. s. thz gangnar tik antiggia litht älles oc enkte LfK 33. - ällas. .. äller, antingen. .. eller (ock. the döö elles alle i thz sin eller iak koKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBer at porten in RK 2: 3710. b) - älla B b. at ware, elles. .. wars fathers foghata. .. drogho til rikesins wärio RKöa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS 28 (1375). alt thet hanz hustrv fadher. .. mik skyllogher war i eno ällaz adhro ällaz hwat thet hälst wara konde SD NS 2: 240 (1409). " thet iäk ällaz min arffwa alregh offter mer oppa tala skolom ib; jfr a. kan thet for:da godz hedrra abram aff gaa ällas hans arwm meth nokrom räth, tha binder iak. .. mik til ok mina arwa hanom elles hans arwa swa got godz lii geen läggia. .. elles ok cc marc ii swenska penninga älles ii swa dana berdhningh, som herra abram elles hans arwm wäl ath nödher" ib 1: 203 (1403); jfr a.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ällas may have also been written as ællas

Part of speech: ab, kn

Additional information: adv. och konj.

Grammatical aspect: adv. konj.

Alternative forms or notes:
  • ellas MELL Kg 10: 2 i var.; StadsL G 11; MB 1: 40, 461, 483 ; ST 409.
  • hällas KL 3.
  • ällaz SD NS 2: 240 (1409). " älläs" ÖGL B 39: pr., 46; UplL Kk 14: 7 i var.; SML Kp 10: pr.; MELL Kg 5: 5; SR 47 ; MB 1: 311.
  • elläs SmålL 9: 1.
  • älles SD NS 1: 203 (1403); KrLL Ä 15: 1 i var.; Fl (Cod. C) 936; LfK 33.
  • elles SD NS 1: 203 (1403, på tre st.); GS 28 (1375); MB 1: l08; RK 2. 3533, 3710. ellest ib 7210 ; 1: (LRK) s. 230; sistnämda tre former kanske snarare att föra under ällis),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛚᛚᛆᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
➞ See all works cited in the dictionary

Back