Ärva

Old Swedish Dictionary - ärva

Meaning of Old Swedish word "ärva" (or ærva) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ärva Old Swedish word can mean:

ärva (ærva)
L.
ärva (ærva)
1) ärfva. " sonen ärffwer epter fadherin gotz oc päninga" MB 1: 333. ib 260, 375. en gardh. .. som huSTrv märitta ärffdhe effter sina barn STergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.">BYH 1: 246 (1433). STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 279 (1460). Upplands LagmansdoMBok 1490-94 s. 33 (1409). at sySTer matte erffua mz broder triDiwngh bade epter fader ok moder oc swa annan skyllan man tha skla hon arffua swa faST som han STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 458, 461. " alabrandh ärffuadhe sin fadher" Di 280. " sagde the fore rette at han kunde icke ärffua sin fadr för än han är död Upplands LagmandsdoMBok 1490-94 s. 26 (1490). at hans barn måge ärva land ok rijke äpte hans dödh" STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 11 (26, 12). " kotkarls son hawer änga sorgh aff thy, at han ärwer ey rike mz konungxz söne" MB 1: 232. dötter skullo ärwa, än ey ware sönir til ib 419. " ärwe tha then som näST är skylder" ib 420. " widhr säghiom wi. .. alle erfdh efter karl nichlisson vm alt thet godz han i STrengenese biscopsdöme atte oc wiliom ther i hwarte ärfua älla gelda" STycken på Forn Svenska.">BSH 1: 182 (1381). - i relig. el. bildl. mening. the skulu ärfwa äwärdhelika skam STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 128. " iak vilde mik siälfduer fordärfua än Diäfuulin skulde ey siälina arfua" STephens. 1849.">Iv 2636.
ärva (ærva)
2) lämna (ngt) i arf (åt ngn). vare forfädhir ärdho ok atirläto os vidha ägho ok mykyt gooz STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 134. " hwi skal jak ey ärfwa mne dottir tholik thing som iak nam ib. at thu lefdhe oc ärfdhe mik tholkkit goodz" ST 50. ib 495. thz gotz. .. thera fader hade them ärwat STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2226. " vij ärffwede ware aärffwinge mons giordson niels giordson och anders pedersson then deel vij ther qwar loothe bliffue" SToria. 1816 ff.">HSH 24: 155 (1518). - i andlig mening. haffwini ider thetta vilkoradh tha er thz mik ärfft ok vpaboret STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 349. " vee them bädröffuade fane som sith ryke saa förderuar ok tolkit mordh effter sik ärwar ppa sina men honom tyena j troo" ib (sfgn) s. 180.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ärva may have also been written as ærva

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • arfua Iv 2636 (i rim med fordärfua). arfwä UplL Kk 13: 2. erffua.
  • -ar RK 1: (sfgn) s. 180.
  • -ede HSH 24: 155 (1518).
  • -at RK 1: 2226),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚱᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back