At

Old Swedish Dictionary - at

Meaning of Old Swedish word "at" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

at Old Swedish word can mean:

at
(och adv.) L. l A) prep. lmed dat. som dock ofta utbytes mot ack. l(el. ersättes af gen.).
at
2) för att utmärka föremål el. inrättning hvarvid ngn är anSTälld: vid. magnis olsson sislaman aath sancta clara STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 33 (1477); jfr 3. bro pedher fan hawen her aath swartbrödra ib 9 (1475) ; jfr 3. 3) med gen. beroende af ett underförSTådt suSTycken på Forn Svenska.">BSt. med betydelse af hus, boning e. d.: hos. sato til öls at mäSTar sigga STudier i outgivna fornsvenska handskrifter. 1917. SFSS.">Beckman Stud 87 (1461, Arboga Tänkeb.). 4) fgör att utmärka tiden el. tillfället när ngt sker. a9 om. aff hwario hionelagh faar han (klockaren) at STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pasken iiij [4] peningh ST på Fsv.">ÅK 64. b) vid. ath thridhia rättenom bar hon fram lamba köth Mecht 57. " at thän tiidh messa haldas STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa höghe altarit eller sokne messe STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa warfru altarit" ST på Fsv.">ÅK 64. 5) för att uttrycka en rörelse el. en riktning hän emto ett föremål: till. vpSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa korseseno gaffs tik oc tu thok at tik ätikio oc galla SvB 105 (senare hälfen af 1400-talet); jfr 10.
at
6) vid tidsbeSTämningar för att uttrycka ett närmande till en tidpunkt: mot, till. tha aat them dagh kom thär thän hedhirsame eusebius skulle hädhen lidhas Hel män 185. 8) för att beteckna ett förhållande i fientlig riktning: mot. han oc hans dreng drogo kniff aath hanis dingxSTad STb 1: 28 (1475). ibland andra haffwer en doector utrisque juris, wariid aat mik. .. och sisputera ath revelaciones är ey annat vtan quinno foych och kärlinga skrop Troil 5: 321 (1515). 10) för att beteckna den för hvars räkning ngt göres el. sker: åt, föör. han hafdhe fangit honom thän samma kädhelin ath göma ath sik JTb 20 (1459). skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Paren är plikogher föra ath köSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMannomen vtan särdelis betalningh theras gangh klädy STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPskr 14. 15) genom. hans sar ärw asltidh ypin. ok aat (per) them skal iak annathsin atheringa i hans ärafulla liff SkrtUppb 54. 17) med afseende på, till. ath huilka köp jach war foreskäläman Svartb 173 (1380) ; jfr 4, 19. thässe waro fäST at thässo köpe SD NS 3: l21 (1415); jfr 4, 19. - närmande sig beteckning af det hvarpå ett förhållande gpår ut: till. räkna sik owärdhogha aat gudhz godhgärningom Skrt UPpb 3. 19) för att omskrifva en gen.: till, af. warda arue aat rikeno Prosadikter (STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJus vise msät C) 225. o härra ihesu chriSTe, wpbörilse oc ändelykt at alle dygh oc godhet SvB 91 (början af 1500-talet). 20) för att beteckna sätt el. åtföljande omSTändighet: för. om hon haffwir hafft samband. .. förST j fforbwdhna tima. .. at andra j ondo acht. .. thridhia i fforbudhnom STadh SvKyrkobr 351. - i. göris try holl STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa bordith. .. ath radh STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 507 ; jfr radh 2: 235 f. 21) framför verbalsuSTycken på Forn Svenska.">BSt. på -nde med betydelse af gerundium (berundivum) el. inf. närmande sig användningen af at ss infinitivmärke; jfr 1: l55, 2: l401, 1192-3. engte haffua thermedh at görande STb 1: 84 (1476). affhende hwar sin deel STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa bade sidor ok til egnade hwar androm alt som forscruuat STaar til lewerdeliga ega. .. at brwkande ath haffuande. . til ewerdeligän tiidh STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 134 (1489). ib 179 (1490). " var thet plat forbodit oss fatige men ath köpende ther HiST. Tidskr. 1: 398 (1508). ffor hwilkit ärende henrich korSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Palaijn faSTe (för fäSTe) lagh met xij boolfSThe men STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa neSTe häredztingh at goandis at han eller lhans folk thet aldrigh giorde" Svartb 562 (1513). war mich. .. gansche twilffwell her noget emot at sägindes STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 532 (1513). swa ath sighiandis (verbi gratia; så till exeSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPel kan det sägas) Mecht 335. jac. .. kennis. .. mik wara geldskyldoghum (för -an).. . philipus bonda hundradha march penninga swenska, ath betala skolande honum eller hans arwom vm mik eller mina arwa jnnan half manadh dagh epther STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pascha Gadolin STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pants 269 (1364). han frögdadhe sik som en käSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPe at löSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Paskoland wäghin (ad currendam viam) SpV 193. siälin. .. for til lhimerikis rike, at sik mättaskolande af fornäSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPda rättom SkrtUPbb 135. til thin hälgaSTa döödh ok at jordha skulandis thin. .. licama. .. vordho alle apoSToli samansanchadhe ib 373. hwi gan i ekke in at thässa saranna ypna dwrum at ägha skolande (ad possidendum) gudhz son ib 55. - Jfr i mällom-, innan-, längda,-, mällom-, nidher-, nädhan-, ovan-, undher-, ut-, väSTer-, öSTer-at.

Part of speech: pp

Grammatical aspect: prep.

Alternative forms or notes:
  • aat.
  • aath )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
Beckman Stud
N. Beckman, Studier i outgivna fornsvenska handskrifter. 1917. SFSS.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
ÅK
Åbo Klockarelag. I Småst på Fsv.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Gadolin Pants
A. W. Gadolin, Pantsättning af jord enligt medeltida svensk landsrätt. Med en bilaga af förut otryckta urkunder från perioden 1351--1400. 1909.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
Troil
Skrifter och handlingar til uplysning i svenska kyrko och reformationshistorien. [Utg. av U. von Troil.] 1--5. 1790--91.
➞ See all works cited in the dictionary

Back